Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elektronické peníze: činnost institucí a obezřetnostní dohled

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elektronické peníze: činnost institucí a obezřetnostní dohled

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/110/ES — činnost institucí elektronických peněz a obezřetnostní dohled

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

  • Směrnice o elektronických penězích stanoví pravidla pro činnost institucí elektronických peněz* a obezřetnostní dohled nad touto činností s cílem vytvořit skutečný jednotný trh služeb elektronických peněz v Evropské unii (EU).
  • Směrnice má také zabezpečit soulad se směrnicí o platebních službách (směrnice 2007/64/ES označovaná jako SPS), a tak přispět k jednotnému trhu EU, pokud jde o platby ve prospěch spotřebitelů, podniků a širší ekonomiky EU.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice o elektronických penězích má obecně za cíl:

  • usnadnit vytváření nových, inovativních a bezpečných služeb elektronických peněz,
  • zajistit přístup nových společností na trh,
  • podporovat účinnou hospodářskou soutěž mezi všemi účastníky trhu.

Konkrétně modernizuje pravidla EU týkající se elektronických peněz, zejména uvedení režimu obezřetnostního dohledu pro činnost institucí elektronických peněz* do souladu s požadavky pro platební instituce v SPS.

S cílem usnadnit přístup nových subjektů na trh zavádí přiměřené obezřetnostní požadavky. To znamená mimo jiné snížení požadavku na počáteční kapitál do výše 350 000 EUR a nová pravidla pro výpočet kapitálu.

Instituce, na které se směrnice o elektronických penězích vztahuje, zahrnují banky, instituce elektronických peněz, Evropskou centrální banku a národní centrální banky.

K činnostem, které instituce elektronických peněz smí provádět, patří poskytování platebních služeb a poskytování úvěrů v souvislosti s těmito platbami.

V říjnu 2015 přijala EU novou směrnici o platebních službách označovanou jako SPS2. Ta s účinností od 13. ledna 2018 ruší směrnici 2007/64/ES. Cílem SPS2 je zvýšit bezpečnost, rozšířit možnosti spotřebitelů a držet krok s inovacemi.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 30. října 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. dubna 2011.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise v části věnované elektronickým penězům

KLÍČOVÉ POJMY

* Elektronické peníze jsou digitální alternativou k hotovým penězům, která uživatelům umožňuje ukládat peněžní prostředky na zařízení (karta nebo telefon) nebo přes internet a provádět platební transakce.

* Instituce elektronických peněz jsou organizace, kterým bylo povolenost vydávat elektronické peníze.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7–17)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1–36). Postupné změny směrnice 2007/64/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35–127)

Poslední aktualizace 21.03.2016

Top