Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pojištění a zajištění

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pojištění a zajištění

Evropská unie (EU) přijala společná pravidla s cílem usnadnit činnost pojišťoven ve všech zemích EU, aby bylo zajištěno, že tyto společnosti mohou obstát v těžkých obdobích, a na ochranu pojistníků.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) přijala společná pravidla s cílem usnadnit činnost pojišťoven ve všech zemích EU, aby bylo zajištěno, že tyto společnosti mohou obstát v těžkých obdobích, a na ochranu pojistníků.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice se označuje též jako Solventnost II a ukládá pojišťovnám, aby držely dostatek finančních prostředků. Rovněž stanoví pravidla pro řízení a pravidla dohledu.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se vztahuje na neživotní pojištění, životní pojišťovny a zajišťovny.

Oprávnění

Pojišťovna může vykonávat svou činnost poté, co obdrží povolení od orgánu pro dohled v pojišťovnictví ve své zemi. Povolení je platné v celé EU.

Kapitálové požadavky

Pojišťovny musejí držet kapitál ve vztahu ke svému rizikovému profilu, aby zaručily, že mají dostatečné finanční prostředky na to, aby odolaly finančním potížím. Musejí splňovat tyto kapitálové požadavky:

  • Minimální kapitálový požadavek (MCR): minimální úroveň kapitálu, pod níž by pojistníci byli vystaveni vysoké úrovni rizika.
  • Solventnostní kapitálový požadavek (SCR): kapitál, který pojišťovna potřebuje v případech, kdy se musí vyrovnat s významnými ztrátami. Výše kapitálu se vypočte s přihlédnutím k různým rizikům, jako jsou:
    • Tržní riziko: riziko ztráty nebo změny finanční situace vyplývající z kolísání trhů.
    • Operační riziko: riziko ztráty vyplývající z vnějších událostí nebo z nedostatků či selhání vnitřních procesů, pracovníků a systémů.

Pokud určitá společnost nerespektuje obě částky požadovaného kapitálu, orgán pro dohled musí jednat.

Systém řízení rizik

Přiměřený systém řízení

Pojišťovny musejí zavést odpovídající a průhledný systém řízení s jasným vymezením odpovědnosti. Musejí disponovat administrativní kapacitou k řešení různých otázek, včetně řízení rizik, souladu s právními předpisy a interního auditu.

Vlastní posouzení rizik a solventnosti

Pojišťovny musejí pravidelně realizovat vlastní posouzení rizik a solventnosti (VPRS). To zahrnuje hodnocení solventnostních potřeb ve vztahu k jejich rizikovému profilu, jakož i jejich souladu s potřebnými finančními prostředky.

Dohled

Přezkum ze strany orgánů dohledu

Právní předpisy stanoví „proces kontroly orgány dohledu“ (SRP), který umožňuje orgánům dohledu přezkoumat a vyhodnotit, jak pojišťovna dodržuje pravidla. Cílem je pomoci orgánům dohledu při zjišťování toho, jaké společnosti by se mohly dostat do potíží. Pojišťovny také musejí zveřejňovat informace veřejně.

Orgán dohledu nad skupinou

Každá pojišťovací skupina - společnost se subjekty poskytujícími služby v jedné nebo více evropských zemích - musí disponovat orgánem dohledu nad skupinou, který má konkrétní povinnosti v úzké spolupráci se zúčastněnými vnitrostátními orgány dohledu.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se použije od 1. ledna 2016.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných programu Solventnost II.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/138/ES

6. 1. 2010

31. 10. 2012

Úř. věst. L 335, 17. 12. 2009, s. 1-155

Oprava

-

-

Úř. věst. L 219, 25. 7. 2014, s. 66-66.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2011/89/EU

9. 12. 2011

10. 6. 2013

Úř. věst. L 326, 8. 12. 2011, s. 113-141

Směrnice 2012/23/EU

15. 9. 2012

30. 6. 2013

Úř. věst. L 249, 14. 9. 2012, s. 1-2

Směrnice 2013/58/EU

19. 12. 2013

31. 3. 2015

Úř. věst. L 341, 18. 12. 2013, s. 1-3

Směrnice 2014/51/EU

23. 5. 2014

31. 3. 2015

Úř. věst. L 153, 22. 5. 2014, s. 1-61.

Postupné změny a opravy směrnice 2009/138/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1-797).

Poslední aktualizace 15.05.2015

Top