Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spotřebiče plynných paliv (do roku 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spotřebiče plynných paliv (do roku 2018)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/142/ES – spotřebiče plynných paliv

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Zavádí pravidla pro uvádění spotřebičů plynných paliv a jejich vybavení na trh a do provozu.
 • Zajišťuje přístup na trh Evropské unie (EU) pro výrobky zahrnuté do této směrnice, pokud je splněna bezpečnost spotřebičů plynných paliv.
 • Zabývá se energetickou účinností těchto výrobků, pokud se na ně nevztahují jiné zvláštní právní předpisy EU.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Směrnice se vztahuje na plynové spotřebiče a vybavení, přičemž:
  • „spotřebiči“ se rozumí spotřebiče plynných paliv používané k vaření, vytápění, ohřevu užitkové vody, chlazení, svícení nebo praní, které mají, podle povahy provozu, běžnou teplotu vody nepřevyšující 105 oC. Hořáky s nuceným průtokem vzduchu (hořáky vybavené ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu) a topná tělesa vybavená těmito hořáky se rovněž považují za takové spotřebiče,
  • „vybavením“ se rozumí bezpečnostní, kontrolní nebo regulační zařízení a podskupiny, s výjimkou hořáků s nuceným průtokem vzduchu a topných těles vybavených těmito hořáky, samostatně uváděné na trh pro profesionální použití a určené pro zabudování do spotřebiče plynných paliv nebo tvořící součást takového spotřebiče.
 • Spotřebiče zvláště určené pro použití k průmyslovým procesům probíhajícím v průmyslových objektech jsou vyňaty z oblasti působnosti této směrnice.

Podmínky, které musí spotřebiče splňovat při uvádění na trh

 • Spotřebiče, na které se tato směrnice vztahuje, musí být konstruovány a vyráběny tak, aby fungovaly bezpečně a neohrožovaly osoby, domácí zvířata nebo majetek při běžném používání.
 • Všechny spotřebiče musí být vybaveny:
  • technickými návody určenými pro pracovníka provádějícího instalaci, které obsahují všechny návody k montáži, seřízení a údržbě, jež jsou vyžadovány, aby jmenované operace byly správně provedeny a aby spotřebič mohl být bezpečně provozován. Návody musí mimo jiné specifikovat informace, jako je druh použitého plynného paliva a použitý vstupní tlak, požadovaný průtok čistého vzduchu podmínky způsobu odvádění spalin,
  • návod k použití a údržbě, který je určen pro uživatele, obsahující všechny informace požadované pro bezpečné používání a musí zejména upozorňovat uživatele na jakákoliv omezení při používání,
  • upozornění uvádějící druh použitého plynného paliva a všechna omezení při používání, zejména omezení, kdy spotřebič musí být instalován pouze v dostatečně větraných prostorách.

Přezkoušení typu

 • Výrobce musí podat u jediného oznámeného subjektu* žádost o přezkoušení typu, která obsahuje:
  • jméno a adresu výrobce,
  • písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,
  • konstrukční dokumentaci podle přílohy IV této směrnice.
 • Pokud typ splňuje ustanovení této směrnice, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu.

ES prohlášení o shodě*

 • Podle volby výrobce musí být povinná kontrola fáze výroby oznámeným subjektem založena na čtyřech různých modulech posuzování shody uvedených v příloze II této směrnice.
 • Po úspěšném posouzení shody u tohoto výrobku musí výrobce vypracovat ES prohlášení o shodě, v němž je vyjádřeno, že příslušný výrobek odpovídá požadavkům této směrnice.
 • Na plynovém spotřebiči nebo na výrobním štítku musí být označení CE a následující nápisy:
  • jméno nebo identifikační značka výrobce,
  • obchodní název spotřebiče,
  • typ elektrické přípojky, je-li použita,
  • kategorie spotřebiče,
  • poslední dvojčíslí roku, ve kterém byl výrobek opatřen označením CE.

Zrušení

Směrnice 2009/142/ES je zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/426 s účinností od 21. dubna 2018.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 5. ledna 2010 a zrušuje a kodifikuje směrnici 90/396/ES i s jejími změnami, kterou země EU musely provést do vnitrostátního práva 30. června 1991.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Oznámený subjekt: zajišťuje posouzení shody v souladu s podmínkami stanovenými směrnicemi. Jedná se o službu výrobcům ve veřejném zájmu.

ES prohlášení o shodě s typem: výrobce prohlašuje, že se spotřebiče shodují s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a vyhovují základním požadavkům této směrnice.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění) (Úř. věst. L 330, 16.12.2009, s. 10–27)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES (Úř. věst. L 81, 31.3.2016, s. 99–147)

Poslední aktualizace 30.01.2017

Top