Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posílení globální konkurenceschopnosti investičních fondů EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posílení globální konkurenceschopnosti investičních fondů EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU

Směrnice 2009/65/ES – předpisy týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví jednotná pravidla pro investiční fondy, která usnadňující přeshraniční nabídku investičních fondů regulovaných na úrovni EU.
 • Stanoví hlavní předpisy, kterými se SKIPCP* řídí.

KLÍČOVÉ BODY

Hlavními cíli směrnice je:

 • nabídnout investorům širší nabídku produktů za nižší cenu prostřednictvím
  • efektivnějšího trhu SKIPCP v EU,
  • lepší informace pro investory a
  • efektivnější dohled nad fondy,
 • zachovat konkurenceschopnost evropského investičního sektoru úpravou pravidel s ohledem na vývoj trhu.

Tato směrnice stanoví pravidla zejména v těchto oblastech:

 • informace o investorech prostřednictvím standardizovaného dokumentu se souhrnem informací, aby spotřebitelé mohli produktu snadněji porozumět,
 • skutečný evropský pas pro správcovské společnosti SKIPCP, který správcovské společnosti se sídlem v jedné zemi EU umožní spravovat fondy v dalších zemích EU,
 • uvádění na trh SKIPCP v dalších zemích, například zjednodušením správních předpisů,
 • fúze SKIPCP v dalších zemích,
 • silnější dohled nad SKIPCP a společnostmi, které je spravují, například díky vylepšené spolupráci mezi vnitrostátními orgány pro dohled nad finančními službami.

Směrnice EU 2009/65 je čtvrtou verzí právních předpisů o SKIPCP a nahrazuje směrnici 85/611/EHS o SKIPCP.

Směrnice 2009/65 byla pozměněna směrnicí 2014/91/EU (SKIPCP V), která zavedla nová pravidla o depozitářích SKIPC (subjektů pro úschovu aktiv), např. subjekty způsobilé přijmout tuto úlohu, jejich úkoly, předpisy upravující přenášení úkolů a odpovědnost depozitářů.

Bylo též doplněno nařízením (EU) č. 2016/438, které se zabývá netržními riziky souvisejícími s činnostmi depozitářů. Zahrnuje aspekty povinností depozitárů, jako je:

 • uchovávání aktiv SKIPCP,
 • povinnosti v oblasti dohledu (např. kontrola, zda jsou investice SKIPCP v souladu s jejich investičními strategiemi popsanými v jejich pravidlech, a nabízení dokumentů nebo zajištění, aby SKIPCP neporušovaly svá investiční omezení, a
 • odpovědnost za aktiva.

Nařízení (EU) č. 2016/438 rovněž stanoví konkrétní požadavky na náležitou péči pro ochranu aktiv SKIPCP před platební neschopností, jakož i podrobné požadavky na nezávislost pro manažery a depozitáře SKIPCP.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 7. prosince 2009. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 30. června 2011.

KONTEXT

Další informace jsou zde:

* KLÍČOVÝ POJEM

Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP): investiční produkty zakládané s výhradním cílem shromažďovat kapitál investorů a tento kapitál investovat prostřednictvím portfolia finančních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy a další cenné papíry

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32–96)

Postupné změny směrnice 2009/65/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Oprava

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 1–15).

Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 16–27)

Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 42–61)

Směrnice Komise 2010/42/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování (Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 28–41)

Oprava

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů C/2015/9160 (Úř. věs. L 78, 24.3.2016, s. 11–30)

Poslední aktualizace 02.08.2016

Top