Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti

 

PŘEHLED

Specifická pravidla pro zadávání zakázek v odvětví obrany a bezpečnosti jsou nezbytná pro otevření trhů EU v oblasti obrany, aniž by byly ohroženy oprávněné bezpečnostní zájmy zemí EU. Tato směrnice zvyšuje hospodářskou soutěž a transparentnost v těchto odvětvích, čímž evropským společnostem umožňuje podávat více nabídek v oblasti obrany a bezpečnosti po celé EU.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla EU pro zadávání zakázek uzpůsobená specifikům odvětví obrany a bezpečnosti.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti: směrnice se v zásadě vztahuje na všechny veřejné zakázky na vojenské vybavení, práce a služby a na všechny citlivé nákupy pro bezpečnostní účely a dotýkající se utajovaných informací.

Země EU mají na základě článku 346 Smlouvy o fungování Evropské unie právo vyjmout zakázky z působnosti této směrnice. To je nutné z důvodu ochrany podstatných zájmů jejich bezpečnosti.

Některé konkrétní typy zakázek jsou z působnosti této směrnice vyloučeny. Patří k nim:

zakázky zadávané pro zpravodajské činnosti nebo související s rozmístěním jednotek, zakázky zadávané v souladu s pravidly mezinárodních organizací, které nakupují pro vlastní účely,

zakázky zadávané jednou veřejnou správou jiné veřejné správě, jež se týkají dodávek vojenského vybavení či citlivého vybavení.

Směrnice umožňuje přezkoumat řízení (tedy dát uchazeči* možnost vznést námitky proti přidělení zakázky jinému uchazeči) s cílem poskytnout zúčastněným uchazečům právní ochranu. Postupy také podporují transparentnost a nediskriminaci při přidělování zakázek, aniž by byla narušena potřeba zemí EU zachovávat důvěrnost.

Tato směrnice souvisí se směrnicí 2009/43/ES o transferu produktů pro obranné účely uvnitř EU. Zjednodušené transfery produktů pro obranné účely mezi zeměmi EU zajištěné směrnicí 2009/43/ES, jsou nezbytné pro řádné fungování přeshraničního podávání nabídek.

V červnu 2014 představila Evropská komise plán opatření na posílení jednotného trhu EU a podporu hospodářské soutěže v odvětví obrany. Cílem tohoto plánu je provádět sdělení Komise o obraně a bezpečnosti z července 2013. Plánovaná opatření zahrnují změnu směrnice tak, aby lépe řešila zbývající narušení trhu a zlepšila bezpečnost dodávek vojenského a citlivého vybavení mezi zeměmi EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

V platnost vstoupila dne 21. srpna 2009 a do vnitrostátního práva zemí EU měla být začleněna do 21. srpna 2011.

KONTEXT

Evropská průmyslová politika v odvětví obrany

KLÍČOVÉ POJMY

* Uchazeč: organizace nebo konsorcium, které podávají nabídku v reakci na výzvu k podávání nabídek.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/81/ES

21.8.2009

21.8.2011

Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76–136

Postupné změny a opravy směrnice 2009/81/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1–36). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 19.10.2015

Top