Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI): pravidla certifikace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI): pravidla certifikace

Toto nařízení pomáhá splnit evropské cíle v boji proti znečišťujícím emisím a v oblasti kvality ovzduší. Stanovuje technické požadavky na schvalování typu těžkých nákladních vozidel a jejich motorů s ohledem na emise a doplňuje stávající právní předpisy o systému Společenství pro schvalování typu motorových vozidel.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Toto nařízení vymezuje právní rámec pro schvalování typu motorových vozidel, motorů a náhradních dílů pro těžká nákladní vozidla z hlediska jejich emisních vlastností. Také stanovuje pravidla pro:

plnění podmínek shodnosti v provozu u vozidel a motorů;

životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek;

palubní diagnostické systémy (OBD);

dostupnost informací z palubních diagnostických systémů vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla;

měření spotřeby paliva a emisí CO2.

Toto nařízení se vztahuje na motorová vozidla kategorií M1, M2, N1 a N2 s referenční hmotností vyšší než 2 610 kg a na všechna motorová vozidla kategorií M3 a N3 vymezených v příloze II směrnice 2007/46/ES.

Povinnosti výrobců

Výrobci musí být schopni prokázat, že všechna nová vozidla, motory nebo náhradní díly, které jsou prodávány, registrovány nebo uváděny do provozu ve Společenství, byly typově schváleny ve Společenství v souladu s tímto nařízením.

Výrobci musí zároveň provést technická opatření, kterými se zaručí účinné omezení emisí z výfuku po celou dobu běžné životnosti vozidel a za obvyklých podmínek používání.

Požadavky a zkoušky

Výrobci musí vybavit svá vozidla a motory konstrukčními částmi, které zajistí, aby byly splněny mezní hodnoty emisí stanovené v příloze I tohoto nařízení za podmínek určených Evropskou komisí v tomto nařízení a prováděcích opatřeních.

Přístup k informacím

Výrobci vozidel musí zaručit samostatným provozovatelům přístup k informacím o palubních diagnostických systémech (OBD), o diagnostickém zařízení, nástrojích či softwaru. Výrobci navíc poskytnou standardizované, bezpečné a na dálku fungující zařízení, které nezávislým opravnám umožní provést úkony, jež vyžadují přístup k bezpečnostnímu systému vozidla.

Tyto informace by měly být zpřístupněny na internetových stránkách výrobců, nebo není-li to proveditelné, v jiném vhodném formátu.

Harmonogram

Ode dne 31. prosince 2012 už vnitrostátní orgány neudělí schválení typu Společenství či vnitrostátní schválení typu vozidlům, která nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením. Také ode dne 31. prosince 2013 zakážou registraci nových vozidel, která nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením.

Finanční pobídky

Do 31. prosince 2013 mohou členské státy udělovat finanční pobídky na nákup motorových vozidel v sériové výrobě, která splňují podmínky tohoto nařízení. V úvahu lze vzít i opatření na dodatečné vybavování, určená buď na úpravu již používaných vozidel, nebo na sešrotování.

Výše finančních pobídek se rovná dodatečným nákladům na technická opatření zavedená za účelem zajistit, aby vozidlo splnilo mezní hodnoty emisí.

Toto nařízení zrušilo směrnice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES s účinkem od 31. prosince 2013.

Kontext

Šestý akční program Společenství pro životní prostředí zdůrazňuje potřebu snížit znečištění ovzduší. Toto nařízení přispívá k cílům Unie, pokud jde o kvalitu ovzduší, zřízením systému, který nutí automobilový průmysl omezovat emise vozidel, která vyrábí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 595/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188 ze dne 18. 7. 2009

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 582/2011

15. 7. 2011

-

Úř. věst. L 167 ze dne 25. 6. 2011

Nařízení (EU) č. 133/2014

10. 3. 2014

-

Úř. věst. L 47 ze dne 18. 2. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 136/2014, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) (Úřední věstník L 43 ze dne 13.2.2014).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel (COM(2014) 28 final ze dne 31. 1.2014 - nezveřejněn v Úředním věstníku).

V souvislosti s kvalitou ovzduší v EU a programem pro zlepšení právní úpravy tento návrh zavádí řadu změn, které mimo jiné usilují o zjednodušení systému schvalování typu pro výrobce a zavádějí nové mezní hodnoty emisí NO2.

Poslední aktualizace: 29.04.2014

Top