Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osvětlení a světelná signalizace na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Osvětlení a světelná signalizace na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla

Tato směrnice je součástí harmonizace vnitrostátních právních předpisů o ES schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. Stanovuje předpisy o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na tento typ vozidel.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Tato směrnice stanovuje technické požadavky týkající se montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci u vozidel. Spadá do působnosti směrnice 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na:

  • dvoukolové mopedy;
  • tříkolové mopedy a lehké čtyřkolky;
  • dvoukolové motocykly;
  • motocykly s postranním vozíkem;
  • tříkolky.

Technické požadavky

Technické požadavky se vztahují na počet, výkresy uspořádání, geometrickou viditelnost, seřízení, sloučení s jinými zařízeními a sdělovače veškerého příslušného osvětlení a světelné signalizace podle typu vozidla.

Orientace světlometů musí být správně seřízena. Pokud světlomety tvoří dvojici, musí být dodrženy podmínky týkající se symetrie a barvy.

Sdělovače (kontrolky) musí být pro řidiče viditelné a jejich barva musí odpovídat ustanovením Přílohy I této směrnice.

EU schválení typu

Pokud jsou splněny požadavky podle této směrnice, nesmí členské státy EU odmítnout udělit schválení typu pro určitý typ dvoukolového nebo tříkolového vozidla nebo zakázat jeho registraci, prodej nebo uvedení do provozu. Jestliže nejsou splněny požadavky této směrnice, členské státy odmítnou udělit EU schválení typu pro jakýkoli typ dvoukolového nebo tříkolového vozidla.

Nařízení (EU) č. 168/2013 ruší směrnici 2009/67/ES s platností od 1. 1. 2016.

Směrnice Komise 2013/60/EU mění Přílohy I až VI směrnice 2009/67/ES v přechodném období do 1. 1. 2016.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/67/ES

14. 9. 2009

-

Úř. věst. L 222 ze dne 25. 8. 2009

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2013/60/EU

11. 12. 2013

30. 6. 2014

Úř. věst. L 329 ze dne 10. 12. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úřední věstník L 60 ze dne 2.3.2013).

Poslední aktualizace: 19.05.2014

Top