Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rezidua veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rezidua veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 470/2009 – postupy EU pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanoví pravidla pro maximální koncentraci reziduí farmakologicky účinných látek, jako jsou antibiotika, používaných ve veterinárních léčivých přípravcích v souvislosti s potravinami živočišného původu včetně masa, ryb, mléka, vajec a medu pro zajištění bezpečnosti potravin.

V tomto ohledu zavádí:

maximální limit reziduí*,

referenční hodnotu pro opatření* týkající se případů, kdy nebyl spočítán maximální limit reziduí.

KLÍČOVÉ BODY

Žadatel o registraci veterinárního léčivého přípravku, v němž je použita farmakologicky účinná látka, musí podat žádost u Evropské agentury pro léčivé přípravky. Agentura musí vydat stanovisko sestávající z vědeckého hodnocení rizika a doporučení pro řízení rizika.

Agentura rozhodne, jestli pro konkrétní potravinu nebo druh použít zavedené maximální limity reziduí. Evropská komise stanoví pravidla o podmínkách pro výpočet limitů reziduí.

Vědecké hodnocení rizika musí zvážit, jestli zvažovaný druh a množství reziduí představují bezpečnostní riziko pro lidské zdraví.

Doporučení pro řízení rizika musí posoudit různé faktory včetně dostupnosti alternativních látek pro léčbu příslušných druhů.

Komise klasifikuje farmakologicky účinné látky, ke kterým agentura vydala stanovisko. Komise může pro rezidua farmakologicky účinných látek, na které se nevztahuje klasifikace, stanovit referenční hodnoty pro opatření.

V určitých případech může Komise nebo země EU předložit agentuře žádost o stanovisko týkající se maximálních limitů reziduí. Takové případy zahrnují okolnosti, kdy je dotčená látka schválena k používání v zemi, která není členem EU.

Z působnosti tohoto nařízení jsou vyloučeny některé látky včetně látek, na něž se vztahuje nařízení EU o kontaminujících látkách v potravinách.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 6. července 2009.

KONTEXT

Předchozí pravidla EU v této oblasti byla příliš složitá a vedla k menší dostupnosti léčiv pro zvířata určená k produkci potravin v EU. Toto nařízení bylo zavedeno, aby zajistilo bezpečnost spotřebitelů a dostupnost veterinárních léčiv pro léčbu některých onemocnění.

KLÍČOVÉ POJMY

* Maximální limit reziduí: maximální koncentrace rezidua farmakologicky účinné látky, která je přípustná v potravině živočišného původu.

* Referenční hodnota pro opatření: hodnota reziduí farmakologicky aktivní látky stanovená z kontrolních důvodů v případě některých látek, pro něž nebyl stanoven maximální limit reziduí. Referenční hodnoty pro opatření se stanoví po konzultaci s oficiálními kontrolními laboratořemi.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11–22)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1–72)

Postupné změny a opravy nařízení (EU) č. 37/2010 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 02.12.2015

Top