Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politika odměňování v odvětví finančních služeb

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Politika odměňování v odvětví finančních služeb

Finanční krize z října 2008 odhalila používání rizikových postupů v odvětví finančních služeb. Je tedy vhodné stanovit jasné a transparentní zásady politiky odměňování v tomto odvětví, aby se co nejvíce omezilo riskování, které přispívá k destabilizaci finančního systému jako takového.

AKT

Doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb

PŘEHLED

Toto doporučení vytyčuje obecné zásady vztahující se na politiku odměňování v odvětví finančních služeb, jejichž cílem je zamezit nadměrnému riskování, zejména na úrovni bank a investičních společností.

Toto doporučení se vztahuje na:

  • finanční společnosti, které mají sídlo na území členského státu;
  • odměňování těch kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil dané finanční společnosti.

Nevztahuje se na poplatky a provize přijaté zprostředkovateli a externími poskytovateli služeb v případě externě zadávaných činností.

Politika odměňování

Politika odměňování by měla být ve shodě s podnikatelskou strategií, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy finanční společnosti, například perspektivou udržitelného růstu, a měla by respektovat zásady týkající se ochrany zákazníků a investorů při poskytování služeb.

Politika odměňování by měla vycházet z rovnováhy mezi stálými a proměnlivými složkami odměny. Stálá složka odměny by měla tvořit dostatečně velkou část celkové odměny, která finanční společnosti umožní pracovat s dostatečně flexibilním systémem prémií.

Pravidla pro strukturu odměn by měla být s průběhem doby aktualizována, aby se zajistilo, že se budou vyvíjet podle měnící se situace dané finanční společnosti.

Je-li odměna vázána na výsledky, měla by být její celková částka založena na kombinaci posouzení současných a budoucích rizik a měla by zohledňovat náklady použitého kapitálu a potřebnou likviditu.

Postupy pro stanovování odměn by měly být jasné a zdokumentované a měly by být interně transparentní.

Správní nebo dozorčí rada by měla stanovit obecné zásady pro politiku odměňování ve finanční společnosti a zodpovídat za její dodržování.

Do vytváření politiky odměňování by také měli být zapojeni pracovníci v kontrolních funkcích a případně útvary lidských zdrojů a externí odborníci.

Dodržování politiky odměňování by mělo být podrobeno nejméně jednou ročně centrální a nezávislé interní kontrole pracovníky v kontrolních funkcích s cílem ujistit se, zda jsou dodržována pravidla a postupy stanovené správní nebo dozorčí radou.

Uveřejňování

Finanční společnost by měla zpřístupňovat informace o politice odměňování formou samostatného prohlášení nebo pravidelného zveřejňování informací v roční účetní uzávěrce a měla by uvádět:

  • informace o rozhodovacím procesu použitém pro stanovení politiky odměňování;
  • informace vysvětlující vazbu mezi odměnou a výsledky;
  • kritéria používaná k měření výsledků;
  • výkonnostní kritéria, na nichž je založeno přiznání nároku na akcie, opce nebo proměnlivé složky odměny;
  • hlavní parametry a zdůvodnění případných ročních prémií a dalších nepeněžních dávek.

Dohled

Příslušné orgány by při sledování měly zohledňovat takové parametry, jako je:

  • velikost finanční společnosti;
  • charakter jejích činností;
  • složitost jejích činností.

Finanční společnosti by mimo jiné měly mít povinnost oznamovat politiku odměňování dle tohoto doporučení a shodu se zásadami stanovenými v tomto doporučení svým příslušným orgánům ve formě vhodně aktualizovaného prohlášení o politice odměňování.

Kontext

Politika odměňování v odvětví finančních společností, zejména v bankách a investičních společnostech, vedla k nadměrnému riskování. Tyto praktiky do jisté míry zavinily významné ztráty velkých finančních společností a přispěly k finanční krizi z října 2008. Sdělení nazvané „Urychlit oživení evropské ekonomiky“, vydané na jaře 2009, předkládá plán, jehož cílem je obnovit a udržet stabilitu a spolehlivost finančního systému. Toto doporučení o politice odměňování spadá do strategie navržené tímto plánem.

SOUVISEJÍCÍ AKT

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování doporučení Komise 2009/384/ES o politice odměňování v odvětví finančních služeb (KOM(2010) 286 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku) Tato zpráva shrnuje provádění doporučení 2009/384/ES v různých členských státech.

Konstatuje nerovnosti v provádění doporučených zásad. Dosud pouze 16 členských států provedlo doporučení úplně nebo částečně a 7 členských států provádí doporučovaná opatření v celém odvětví finančních služeb.

Mimo to zpráva hovoří o zdrženlivosti finančních společností, pokud jde o změnu politiky odměňování. Tyto společnosti i nadále filtrují převážnou většinu informací o svých vlastních politikách odměňování.

I přes tyto závažné překážky Komise hodlá pokračovat v započaté činnosti a přispět k uplatňování pravidel týkajících se politiky odměňování v odvětví finančních služeb na světové úrovni v rámci G20 a Rady pro finanční stabilitu.

Poslední aktualizace: 14.09.2010

Top