Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ratingové agentury

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ratingové agentury

Ratingové agentury poskytují nezávislé posouzení úvěruschopnosti osoby, dluhu nebo finančního závazku či nástroje.

Jejich ratingy přímo ovlivňují trhy a hospodářství.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je regulovat činnost ratingových agentur s cílem chránit investory a evropské finanční trhy před riziky spojenými s nesprávnými postupy. Nařízení má zaručit nezávislost, čestnost a poctivost ratingového procesu a zlepšit kvalitu vydávaných ratingů.

Registrace, pravidla jednání a dohled: pro registraci v Evropské unii (EU) ratingové agentury musí:

 • bránit střetům zájmů: úvěroví analytici například nesmějí hodnotit ratingem subjekt, ve kterém mají kapitálový podíl;
 • zajistit kvalitu ratingů a ratingových metod;
 • zajistit vysokou míru transparentnosti: například každoročním zveřejňováním zprávy o transparentnosti.

Od července 2011 nese odpovědnost za registraci ratingových agentur Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), který má výhradní pravomoci dohledu ve vztahu k těmto agenturám.

Změny zavedené novými pravidly:

Menší závislost ratingů

 • Finanční instituce a investoři mají povinnost provádět vlastní hodnocení úvěrových rizik a nesmějí se poléhat výhradně nebo automaticky na externí ratingy při hodnocení úvěruschopnosti osoby nebo finančního nástroje.

Kvalitnější ratingy státních dluhopisů zemí EU

 • Ratingové agentury musí vytvořit rozvrh s uvedením dat, kdy budou hodnotit země EU; tyto země se budou hodnotit nejméně každých šest měsíců.
 • Aby nedošlo k narušení trhu, je možné ratingy zveřejňovat až po uzavření burz cenných papírů v EU a nejméně jednu hodinu před jejich opětným otevřením.
 • Investoři a země EU musí být informováni o skutečnostech a předpokladech na pozadí každého ratingu.

Zvýšená odpovědnost ratingových agentur

 • Ratingová agentura může být činěna zodpovědnou, pokud toto nařízení poruší, ať už záměrně, nebo v důsledku závažné nedbalosti, pokud způsobí škodu investorovi nebo emitentovi.

Větší nezávislost a méně střetu zájmů

 • Pravidlo střídání vyžaduje, aby eminenti složitých strukturovaných finančních nástrojů (resekuritizace) změnili agenturu každé čtyři roky.
 • Ratingové agentury musí zveřejnit situace, kdy akcionář drží pět nebo více % kapitálu nebo hlasovacích práv agentury a pět nebo více % subjektu, který tato agentura hodnotí. Pokud oba tyto podíly dosahují nebo přesahují deset %, není tato ratingová agentura oprávněna subjekt hodnotit.
 • Je zakázáno držet pět nebo více % kapitálu nebo hlasovacích práv více než jedné ratingové agentury, pokud tyto agentury nenáleží téže skupině.

Všechny dostupné ratingy budou zveřejňovány na evropské ratingové platformě, která bude v provozu od června 2015.

Kontext

Nařízení EU o ratingových agenturách je součástí iniciativ, které Evropa podniká v reakci na závazky skupiny G20 přijaté na summitu ve Washingtonu v listopadu 2008.

Další informace jsou k dispozici níže:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1060/2009

7. 12. 2009

-

Úř. věst. L 302 ze dne 17. 11. 2009

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 513/2011

1. 6. 2011

-

Úř. věst. L 145 ze dne 31. 5. 2011

Směrnice 2011/61/EU

21. 7. 2011

22. 7. 2013

Úř. věst. L 174 ze dne 1. 7. 2011

Nařízení (EU) č. 462/2013

20. 6. 2013

-

Úř. věst. L 146 ze dne 31. 5. 2013

Směrnice 2014/51/EU

23. 5. 2014

31. 3. 2015

Úř. věst. L 153 ze dne 22. 5. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 272/2012 ze dne 7. února 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 s ohledem na poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy ratingovým agenturám (Úřední věstník L 90 ze dne 28.3.2012).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 446/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro obsah a formát pravidelného předkládání ratingových údajů, jež má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy požadovat od ratingových agentur (Úřední věstník L 140 ze dne 30.5.2012).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 447/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách stanovením regulačních technických standardů pro posuzování souladu metodik pro vydávání ratingů (Úřední věstník L 140 ze dne 30.5.2012).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 448/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 1060/2009 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o regulační technické standardy pro předkládání informací, které ratingové agentury poskytují do centrálního archivu zřízeného Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (Úřední věstník L 140 ze dne 30.5.2012).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 449/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací v souvislosti s registrací a certifikací ratingových agentur (Úřední věstník L 140 ze dne 30.5.2012).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 946/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o procesní pravidla týkající se pokut ukládaných ratingovým agenturám Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách (Úřední věstník L 282 ze dne 16.10.2012).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU ze dne 21. května 2013, kterou se mění směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů, pokud jde o nadměrné spoléhání se na ratingy (Úřední věstník L 145 ze dne 31.5.2013):

Cílem této směrnice je zamezit situacím, kdy instituce zaměstnaneckého penzijního připojištění, správcovské a investiční společnosti ve vztahu k SKIPCP a správci alternativních investičních fondů spoléhají výhradně nebo automaticky na ratingy nebo je využívají jako jediné kritérium pro hodnocení rizik.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o proveditelnosti sítě malých ratingových agentur (COM(2014) 248 final)

Zpráva hodnotí proveditelnost sítě malých ratingových agentur v EU a způsob, jak by taková síť mohla přispět k posílení menších agentur, aby mohly lépe konkurovat ostatním hráčům na trhu. Zpráva navrhuje vyhodnocení přidané hodnoty sítě malých ratingových agentur ve středně- až dlouhodobém výhledu na základě analýzy účinků nových právních předpisů.

Poslední aktualizace: 25.09.2014

Top