Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statut evropské soukromé společnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Statut evropské soukromé společnosti

Je třeba zlepšovat přístup malých a středních podniků (MSP) na jednotný trh a podporovat jejich rozvoj v Evropské unii (EU). Rada navrhuje přijetí statutu evropské soukromé společnosti, která může být za zjednodušených podmínek založena v celém Společenství.

AKT

Návrh nařízení Rady ze dne 25. června 2008 o statutu evropské soukromé společnosti

PŘEHLED

Tento návrh si klade za cíl zřídit statut evropské soukromé společnosti (SPE) s ručením omezeným s cílem vytvořit zjednodušenou právní formu podporující zakládání a provoz malých a středních podniků (MSP) na společném trhu.

Zřízení

SPE může být zřízena ex nihilo jednou nebo více fyzickými a/nebo právnickými osobami. Lze ji rovněž vytvořit přeměnou, rozdělením nebo fúzí stávajících společností. Tyto společnosti mohou mít statut podléhající vnitrostátnímu právu či právu Společenství jako ty, které jsou zaregistrovány jakožto evropská akciová společnost či SPE.

Kapitál a společníci

Minimální kapitál SPE může činit 1 EUR. Je rozvržen na nekotované obchodní podíly, které nemohou být veřejně nabízeny ani přijímány k obchodování na regulovaném trhu. Každý společník ručí pouze do výše částky, kterou upsal nebo kterou se dohodl upsat.

Řídící orgán sestaví seznam společníků, který představuje důkaz vlastnictví cenných papírů. Každé vlastnictví musí být oznámeno řídícímu orgánu, který je zapíše na seznam společníků. Postup vyloučení společníka se řídí usnesením společníků, které vyústí v žádost SPE u příslušného soudu. Společníci zároveň mohou z SPE vystoupit, aby ochránili své zájmy.

Registrace

Sídlo a ústřední správa nebo hlavní provozovna SPE jsou zřízeny v rámci Evropského společenství. Zápis společnosti do rejstříku se provádí v členském státě, kde má společnost sídlo, její pobočky se řídí vnitrostátním právem státu, kde jsou zřízeny. SPE není povinna zřizovat svou ústřední správu či hlavní provozovnu v členském státě, kde má sídlo. Administrativní formality a náklady na registraci musí být sníženy na minimum.

Sídlo SPE může být převedeno do jiného členského státu, aniž by to mělo důsledky pro právní subjektivitu či práva a povinnosti na základě dříve uzavřených smluv. Převod nabývá platnosti k datu zápisu do rejstříku ve státě, do nějž se SPE přestěhovala.

Provoz

Stanovy SPE určují společníci v souvislosti s otázkami uvedenými v příloze I návrhu. Otázky, které stanovy neřeší, podléhají vnitrostátním právním předpisům členského státu, kde má společnost sídlo.

Za řízení SPE nese odpovědnost řídící orgán, který vykonává všechny pravomoci nepříslušící společníkům.

Za organizaci SPE nesou odpovědnost společníci. Přijímají usnesení, kterých se lze dovolávat vůči společníkům, řídícímu orgánu, dozorčímu orgánu SPE a třetím stranám.

Účetní závěrka

Správa účtů, sestavení, uložení, audit a zveřejnění účetní závěrky podléhají vnitrostátnímu právu.

Účast zaměstnanců

Úpravy týkající se účasti zaměstnanců podléhají pravidlům členského státu, kde má SPE své sídlo. V případě přeshraniční fúze platí směrnice 2005/56/ES. Návrh nařízení navíc stanovuje soubor zvláštních opatření v této oblasti, pokud dojde k převodu sídla SPE do jiného členského státu, aby se zamezilo obcházení předcházejících práv v oblasti účasti zaměstnanců.

Kontext

Stávající formy společností v rámci Společenství jsou uzpůsobeny velkým podnikům. Evropské MSP a jedinci musí mít možnost využívat nové formy zjednodušené soukromé společnosti. Návrh je součástí iniciativy Komise s názvem „ Small Business Act “ (SBA), která podporuje rozvoj MSP v Evropě.

V roce 2008 MSP představovaly 99 % podniků v EU, zatímco pouze 8 % z nich vykonávalo přeshraniční obchodní činnost a 5 % mělo pobočky či společné podniky v zahraničí.

Odkazy a postup

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM(2008) 396 v konečném znění

-

Spolurozhodování CNS/2008/0130

Poslední aktualizace: 24.11.2008

Top