Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vnitrostátní technická pravidla a volný pohyb zboží

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vnitrostátní technická pravidla a volný pohyb zboží

Toto nařízení si klade za cíl zlepšit fungování vzájemného uznávání v oblasti výrobků. Stanovuje postupy zaměřené na zřízení rámce pro kontrolu prováděnou orgány členských států, pokud jde o shodu s vnitrostátními technickými pravidly u výrobků, na které se nevztahují harmonizovaná pravidla Společenství. Členské státy, které chtějí odmítnout těmto výrobkům vstup na svůj trh, jsou povinny spojit se s podnikem a sdělit mu podrobné objektivní důvody tohoto případného odmítnutí. Cílem je posilovat vnitřní trh tím, že se zlepší volný pohyb zboží uvnitř Společenství.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.

PŘEHLED

Toto nařízení má za cíl zlepšit volný pohyb zboží uvnitř Společenství. Stanovuje pravidla a postupy, které musí dodržovat orgány členských států, přijímají-li či mají-li v úmyslu přijmout rozhodnutí, jež by mohlo představovat překážku volnému pohybu výrobku, který byl legálně uveden na trh v jiném členském státě a na nějž se nevztahují harmonizovaná pravidla na úrovni Společenství. Nařízení je v platnosti od 13. května 2009.

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na správní rozhodnutí, která jsou založena na technickém pravidle a jejich přímým nebo nepřímým účinkem je:

 • zákaz uvedení výrobku na trh;
 • změna nebo dodatečné zkoušky výrobku před jeho uvedením na trh;
 • stažení výrobku z trhu.

Nařízení se nevztahuje na:

 • soudní rozhodnutí;
 • systémy, na něž se vztahují směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES;
 • schvalovací postup týkající se uvádění stávajících kolejových vozidel do provozu, jak jej stanovuje směrnice 2004/49/ES;
 • jistá opatření, která se týkají výrobků představujících vážné riziko a jsou pojata do rámce směrnice 2001/95/ES;
 • jistá opatření, která se týkají potravin představujících riziko a jsou pojata do rámce nařízení 178/2002 a 882/2004.

Postupy

Nařízení představuje rámec pro hodnocení shody výrobků s vnitrostátními technickými pravidly. Příslušné orgány členských států musí dodržovat pravidla a postupy týkající se:

 • shromažďování informací o dotyčném výrobku;
 • uznávání osvědčení a protokolů o zkouškách vydaných akreditovanými subjekty posouzení shody v souladu s nařízením č. 765/2008: členské státy nemohou tato osvědčení či protokoly o zkouškách odmítat z důvodů týkajících se jejich vlastní způsobilosti;
 • posouzení potřeby použití technického pravidla: rozhodnutí musí být odůvodněno na základě technických či vědeckých argumentů potvrzujících přiměřenost plánovaného opatření, musí být oznámeno dotyčnému podniku a může se stát předmětem odvolání;
 • dočasné pozastavení uvádění výrobku na trh: s výjimkou případů, kdy hrozí vážné riziko nebo je výrobek v členském státě zakázán z důvodů veřejné mravnosti či bezpečnosti, je tento krok v průběhu hodnocení zakázán.

Kontaktní místo pro výrobky

Každý členský stát musí na svém území určit jedno nebo více kontaktních míst pro výrobky a oznámit jejich kontaktní údaje Komisi a ostatním členským státům. Posláním kontaktních míst pro výrobky je podávat informace týkající se zejména technických pravidel platných na území, kde jsou zřízena, kontaktních údajů příslušných orgánů a opravných prostředků, které jsou k dispozici.

Zprávy

Každý členský stát musí každý rok předložit Komisi zprávu o uplatňování nařízení. Každých pět let Komise uplatňování tohoto nařízení přezkoumá a zveřejní seznam výrobků, které nejsou předmětem harmonizačních právních předpisů Společenství.

Kontext

Nařízení zrušuje a nahrazuje rozhodnutí č. 3052/95/ES, kterým se zavádí postup výměny informací o vnitrostátních opatřeních odchylných od zásady volného pohybu zboží v rámci Společenství, a to od 13. května 2009. Tento akt spadá do rámce strategie pro jednotný trh ve 21. století.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 764/2008

2. 9. 2008

-

Úř. věst. L 218 ze dne 13. 8. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKT

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic Rady 89/686/EHC a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 (KOM(2013) 75 v konečném znění): Komise navrhuje přezkoumat stávající pravidla vycházející ze směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, z nařízení (ES) č. 765/2008 o dozoru nad trhem a z odvětvových harmonizačních právních předpisů. Z jejich překrývání totiž vznikají hospodářským subjektům a vnitrostátním orgánům nejasnosti. Stávající návrh si klade za cíl zjednodušit současný systém dozoru nad nepotravinářskými spotřebními výrobky na vnitřním trhu způsobem, který co nejvíce spojuje pravidla platná pro všechny výrobky. Hlavní cíle jsou následující:

 • spojit pravidla pro dozor nad trhem do jednoho právního nástroje platného pro všechna odvětví;
 • odstranit překrývání v budoucích ustanoveních;
 • zavést jediný postup dozoru: návrh podporuje jednotné varovné oznámení prostřednictvím unijního systému rychlé výměny informací (RAPEX) o nebezpečných výrobcích;
 • jasně vymezit postup dozoru nad trhem chronologickým rozlišením různých fází postupu (obecná spravedlnost, zveřejňování informací, oznamování atd.).

Poslední aktualizace 12.11.2013

Top