Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI)

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) je elektronický nástroj, který má zlepšit komunikaci a spolupráci mezi správními orgány členských států při uplatňování právních předpisů pro vnitřní trh. Cílem systému je odstranit některé praktické překážky, snížit správní zatížení a zvýšit účinnost správní spolupráce v Evropě.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 6. listopadu 2008 nazvané „Dosahování přínosů jednotného trhu prostřednictvím posílené správní spolupráce“ (KOM(2008) 703 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) je elektronický nástroj určený pro podporu správní spolupráce v oblasti správních předpisů pro vnitřní trh. IMI pomáhá příslušným orgánům členských států odstranit praktické překážky související zejména s odlišnou správní kulturou, s používáním různých jazyků a s určením partnerů v ostatních členských státech.

IMI je zabezpečená internetová aplikace přístupná správním orgánům ve všech třiceti státech Evropského hospodářského prostoru (EHP). Podporuje všechny úřední jazyky Evropské unie.

Zásady

IMI má tři hlavní zásady:

  • neukládá členským státům dodatečné závazky v oblasti správní spolupráce;
  • je dostatečně pružný a zohledňuje rozmanitost správní kultury a struktury v Evropě;
  • jedná se o jednotný systém, který je vyvinut tak, aby podporoval velký počet právních předpisů o vnitřním trhu, a nebylo tedy nutno rozšiřovat informační systémy.

Přínosy

Systém nabízí různé výhody, mimo jiné umožňuje členským státům udržovat se sítí jediný vztah namísto 29 dvoustranných vztahů, při komunikaci používat jasný a společně dohodnutý pracovní postup, omezit jazykové problémy, dosáhnout úspory času a zdrojů a zlepšit kvalitu služeb díky větší transparentnosti a předvídatelnosti.

Ochrana údajů

Vzhledem k tomu, že se IMI používá pro výměnu osobních údajů, plně se uplatňují příslušné právní předpisy o ochraně údajů. Rozhodnutí Komise 2008/49/ES rovněž stanoví funkce, práva a povinnosti uživatelů IMI.

Kontext

Důvodem k vytvoření IMI byl význam správní spolupráce pro dynamický jednotný trh v souvislosti s lisabonskou strategií. IMI by měl rovněž napomoci lepšímu uplatňování práva Společenství na vnitrostátní úrovni, a tím přispět k realizaci programu „Lepší právní předpisy“. Je rovněž součástí akčního plánu i2010 pro „eGovernment“.

První pilotní projekt byl spuštěn v listopadu 2007 a zahrnuje směrnici 2005/36/ES o vzájemném uznávání odborných kvalifikací ve čtyřech profesích. Systém bude postupně rozšířen na další profese.

Druhý pilotní projekt byl spuštěn v lednu 2009 na základě „směrnice o službách“. Bude trvat do 28. prosince 2009, kdy musí být směrnice členskými státy plně provedena. Cílem je připravit do konce roku 2009 zavedení operačního systému IMI, který zahrnuje veškeré oblasti služeb. V budoucnosti by se IMI mohl rovněž používat k posílení správní spolupráce v jiných odvětvích, na které se vztahují právní předpisy pro vnitřní trh.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Komise ze dne 26. března 2009 o pokynech k ochraně údajů v rámci systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) (Úř. věst. L 100 ze dne 18.4.2009) Toto doporučení vyzývá členské státy, aby přijaly opatření pro provádění pokynů, které jsou stanoveny v příloze. Tyto pokyny se týkají ochrany údajů, záruk stanovených systémem a rizik spojených s používáním tohoto systému.

Vnitrostátní koordinátoři systému IMI jsou vybízeni, aby se obrátili na vnitrostátní orgány pro dohled nad ochranou údajů, aby uplatnili tyto pokyny v souladu s vnitrostátním právem.

Evropská komise musí být informována o provádění těchto pokynů nejpozději do devíti měsíců od doby, kdy bylo toto doporučení přijato.

See also

  • Další informace naleznete na internetových stránkách Generálního ředitelství Vnitřní trh, které se věnují IMI.

Poslední aktualizace: 12.10.2009

Top