Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidla vztahující se na institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pravidla vztahující se na institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP)

Komise zveřejňuje pokyny ohledně vytváření institucionalizovaných partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP), subjektů se smíšeným kapitálem obecně vytvářených za účelem poskytování služeb ve veřejném zájmu. Dochází k ujasnění pravidel vztahujících se na vytváření IPPP, aby byla posílena právní jistota.

AKT

Interpretační sdělení Komise týkající se uplatňování právních předpisů Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí na institucionalizovaná partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP) (2008/C 91/02 – Úř. věst. C 91 ze dne 12.4.2008)

PŘEHLED

Toto sdělení podrobně popisuje způsoby uplatnění ustanovení Společenství týkajících se veřejných zakázek a koncesí v případě institucionalizovaných partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP) *. Cílem je posílit právní jistotu a reagovat na obavy týkající se účasti soukromých partnerů na IPPP.

Vytváření IPPP

Zřizování IPPP se obecně realizuje prostřednictvím:

  • založení nového subjektu, jehož kapitál patří společně veřejnému zadavateli a soukromému partnerovi, a přidělením veřejné zakázky nebo koncese tomuto nově založenému subjektu; nebo
  • účasti soukromého subjektu v již existujícím podniku, který realizuje veřejné zakázky nebo koncese získané v minulosti.

Veřejný zadavatel * se musí řídit ustanoveními právních předpisů Společenství týkajícími se veřejných zakázek a koncesí a dodržovat spravedlivý a transparentní postup při výběru soukromého partnera pro IPPP nebo při udělování veřejné zakázky či koncese subjektu se smíšeným kapitálem.

Dvojí soutěž (první na výběr soukromého partnera, druhá na přidělení veřejné zakázky nebo koncese) není účelná. Přesto existuje možnost vyvarovat se problémů s touto dvojí soutěží spjatých tím, že soukromý partner pro IPPP bude vybrán v rámci transparentního a konkurenčního postupu, jehož předmětem bude jak veřejná zakázka nebo koncese přidělená IPPP, tak provozní přispění soukromého partnera adresované IPPP.

Platná právní úprava

Na úrovni Společenství specifické právní předpisy upravující zřízení IPPP neexistují. V oblasti veřejných zakázek a koncesí se však uplatní zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti odvozené z článku 43 Smlouvy o Evropském společenství (Smlouvy o ES) o svobodě usazování a z článku 49 ES o volném pohybu služeb.

Pravidla platná pro postup výběru soukromého partnera se liší podle toho, zda se na veřejnou zakázku či koncesi vztahuje, či nevztahuje tzv. klasická směrnice (2004/18/ES: veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby) a/nebo směrnice týkající se tzv. speciálních odvětví (2004/17/ES veřejné zakázky v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb).

  • Pokud má subjekt se smíšeným kapitálem za úkol realizovat veřejnou zakázku, která v plné míře podléhá směrnicím o veřejných zakázkách, je výběrové řízení určeno těmito směrnicemi.
  • Pokud se jedná o veřejnou zakázku nebo koncesi pouze částečně podléhající směrnicím, pravidla vyplývající ze Smlouvy o ES se uplatňují spolu s příslušnými ustanoveními směrnic.
  • V případě veřejné zakázky nebo koncese nepodléhající směrnicím o veřejných zakázkách se musí při výběru soukromého partnera dodržovat zásady Smlouvy o ES.

Veřejný zadavatel musí při výběru soukromého partnera IPPP uveřejnit kritéria výběru a přidělení. Uplatněná kritéria musí splňovat zásadu nediskriminace. Směrnice o veřejných zakázkách stanovují zvláštní povinnosti související s osobní situací soukromého partnera (osobní situace kandidáta, ekonomická a finanční kapacita, technická způsobilost atd.). Takováto kritéria lze uplatnit v souvislosti s koncesemi a veřejnými zakázkami, které ne zcela podléhají zmíněným směrnicím.

Povinnost transparentnosti, vyplývající ze zásad rovného zacházení a nediskriminace, spočívá v tom, že potenciálnímu uchazeči bude zajištěn odpovídající stupeň zveřejnění, jenž umožní otevření trhu služeb hospodářské soutěži. V případě IPPP musí veřejný zadavatel do sdělení o zakázce nebo do zadávací dokumentace zahrnout rovněž základní informace o veřejných zakázkách nebo koncesích, které se mají přidělit, o stanovách subjektu se smíšeným kapitálem, o dohodě akcionářů a o všech ostatních prvcích, které upravují vztahy mezi veřejným zadavatelem a budoucím subjektem se smíšeným kapitálem.

Dodatečné změny

V souladu se zásadou transparentnosti by se v informacích o zadávacím řízení měly jasně uvést možnosti obnovení nebo změny veřejné zakázky nebo koncese, jakož i možnosti přidělení nových úkolů. Poskytnuté informace by měly být dostatečně podrobné, aby byla zaručena spravedlivá a účinná hospodářská soutěž.

IPPP si zachovávají svůj původní rozsah činnosti a nemohou získat další veřejné zakázky nebo koncese mimo soutěžní proces. IPPP však musí mít možnost se přizpůsobit změnám, které nastanou po ekonomické, právní nebo technické stránce. Úprava je možná pod podmínkou, že dodržuje zásady rovného zacházení a transparentnosti. Změny v podstatných podmínkách smluv, které nebyly stanoveny v zadávací dokumentaci, musí být předmětem nové výzvy k soutěži.

Kontext

Z veřejné konzultace realizované při příležitosti zveřejnění Zelené knihy o partnerstvích veřejného a soukromého sektoru a právních předpisů Společenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí vyplynula potřeba objasnit ustanovení právních předpisů Společenství uplatňovaných v případě institucionalizovaných partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP). Právní nejistota totiž může těmto projektům škodit, a dokonce odradit veřejnoprávní orgány a soukromé subjekty od zakládání IPPP.

Klíčové pojmy aktu

  • Institucionalizované partnerství veřejného a soukromého sektoru (IPPP): spolupráce mezi veřejnými a soukromými partnery, kteří založí subjekt se smíšeným kapitálem realizující veřejné zakázky či koncese. Soukromý přínos k pracím IPPP se skládá – kromě příspěvku do kapitálu nebo jiných aktiv – z aktivní účasti na plnění zakázek přidělených subjektu se smíšeným kapitálem a/nebo na řízení subjektu se smíšeným kapitálem. Pouhý finanční přínos ze strany soukromého investora nezakládá IPPP.
  • Veřejný zadavatel: Stát, veřejné služby, veřejnoprávní subjekty a sdružení zřízená jednou nebo více těmito veřejnými službami či jedním nebo více těmito veřejnoprávními subjekty.

Poslední aktualizace: 28.07.2008

Top