Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti korupci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti korupci

Toto sdělení Evropské komise představuje způsoby, jak posílit boj proti korupci v EU a politickou vůli zemí EU účinně bojovat proti korupci.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Boj proti korupci v EU (KOM(2011) 308 v konečném znění ze dne 6. června 2011).

PŘEHLED

Toto sdělení Evropské komise představuje způsoby, jak posílit boj proti korupci v EU a politickou vůli zemí EU účinně bojovat proti korupci.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

  • Oznamuje, že zpráva EU o boji proti korupci bude vydávána jednou za dva roky. Cílem zprávy je na základě údajů z různých zdrojů určit trendy a slabé stránky, které je zapotřebí řešit v zájmu lepšího boje proti korupci.
  • Naléhavě žádá země EU, aby využívaly stávající nástroje pro řešení korupce, například Úmluvu OSN proti korupci a Občanskoprávní úmluvu Rady Evropy o korupci. Rovněž naléhavě žádá země EU, aby právní předpisy EU týkající se korupce řádně začlenily do svých vnitrostátních právních předpisů.
  • Má v úmyslu posílit spolupráci mezi EU a mezinárodními organizacemi, například Radou Evropy prostřednictvím účasti EU v její Skupině států proti korupci v rámci Rady Evropy (GRECO).
  • Zdůrazňuje, jak je důležité, aby se boj proti korupci stal klíčovou součástí všech politik EU, a to na vnitřní i vnější úrovni. Na vnitřní úrovni patří mezi opatření posílená soudní a policejní spolupráce a modernizované předpisy pro konfiskaci majetku pocházejícího z trestné činnosti. Na vnější úrovni má Komise pokračovat ve sledování protikorupčních politik v ambiciózních zemích EU, jakož i nadále podmiňovat poskytnutí rozvojové pomoci protikorupčními opatřeními.

ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI

  • První zpráva EU o boji proti korupci, vydaná v únoru 2014, ukazuje ve svých 28 kapitolách věnovaných jednotlivým zemím, že pokud jde o povahu a míru korupce, jsou mezi zeměmi EU rozdíly. Jednu kapitolu věnuje zranitelnosti veřejných zakázek vůči korupci, což je problematika, která vyžaduje zvláštní pozornost.
  • Každá kapitola věnovaná jedné zemi uvádí trendy a problémy v oblasti korupce, oceňuje správnou praxi a je zakončena konkrétními doporučeními.
  • Zpráva seznamuje též s výsledky dvou průzkumů, které hodnotí zkušenosti a vnímání korupce mezi občany a společnostmi EU. Celkově považuje 76 % občanů EU korupci za velmi rozšířený problém v jejich zemi.

KONTEXT

Korupce je v celé EU problémem, který způsobuje širokou škálu finančních a sociálních problémů. Navzdory zavedeným protikorupčním nástrojům nepostupují země EU při jejich provádění důsledně.

KLÍČOVÉ POJMY

Veřejné zakázky: nákup zboží a služeb veřejným orgánem, jako je vnitrostátní nebo místní vláda. 20 % HDP EU je každý rok vydáváno na veřejné zakázky.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství Evropské komise pro migraci a vnitřní věci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě o způsobech účasti Evropské unie ve Skupině států proti korupci (GRECO) v rámci Rady Evropy (KOM(2011) 307 v konečném znění ze dne 6. června 2011).

Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2011, kterým se zřizuje odborná skupina pro otázky korupce (2011/C 286/03) (Úř. věst. C 286, 30.9.2011, s. 4-11).

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: Zpráva o boji proti korupci v EU (COM(2014) 38 final ze dne 3. února 2014).

Poslední aktualizace 02.01.2015

Top