Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Správní spolupráce v oblasti DPH (od 1.1.2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Správní spolupráce v oblasti DPH (od 1.1.2012)

Toto nařízení stanoví společná pravidla a postupy pro správní spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými vnitrostátními orgány s cílem správně vyměřovat daň z přidané hodnoty (DPH) a bojovat proti podvodům.

AKT

Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví pravidla a postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány zemí Evropské unie (EU) odpovědnými za uplatňování právních předpisů o dani z přidané hodnoty (DPH) tak, aby tyto orgány:

 • správně vyměřovaly DPH;
 • kontrolovaly správné uplatňování DPH;
 • bojovaly proti podvodům souvisejícím s DPH;
 • chránily příjmy z DPH.

Každý členský stát EU určí jediný ústřední kontaktní orgán, jemuž uloží hlavní odpovědnost za styk s ostatními členskými státy a Komisí v oblasti správní spolupráce. Členské státy mohou také určit kontaktní útvary nebo příslušné úředníky, kteří mohou uskutečňovat přímou výměnu informací. Kontaktní útvary a příslušní úředníci informují ústřední kontaktní orgán o každé žádosti o pomoc či odpovědi na žádost o pomoc, kterou formulují či obdrží. Pokud obdržená žádost vyžaduje zásah mimo jejich územní či věcnou působnost, je předána ústřednímu kontaktnímu orgánu.

Výměna informací

Dožadující orgán odesílá žádosti o informace a o správní šetření dožádanému orgánu na vzorovém formuláři. Dožádaný orgán poskytne informace co nejrychleji, nejpozději však do tří měsíců ode dne obdržení žádosti. Pokud však dožádaný orgán má již příslušnou informaci k dispozici, zkracuje se lhůta na jeden měsíc.

Bez předchozí žádosti si příslušné orgány automaticky sdělují určité kategorie informací na vzorovém formuláři v těchto případech:

 • informace poskytované členským státem původu jsou nezbytné pro účinnost kontrolního systému členského státu určení, kde dojde ke zdanění;
 • členský stát má důvod se domnívat, že v jiném členském státě došlo nebo pravděpodobně došlo k porušení právních předpisů týkajících se DPH;
 • pokud existuje nebezpečí daňové ztráty v jiném členském státě.

Příslušné orgány členských států předávají spontánní výměnou všechny ostatní informace, jež nebyly postoupeny v rámci automatické výměny. Pokud příslušný orgán poskytuje informace, může požádat příslušný orgán, který dané informace obdržel, o zpětnou vazbu k nim.

Pokud přijaté informace mohou být užitečné pro příslušný orgán třetí země, může je dožadující orgán předat dále za předpokladu, že nejprve informuje dožádaný orgán, nebo v případě potřeby získat souhlas dožádaného orgánu.

Informace se poskytují pokud možno elektronickými prostředky. Poskytnutí informací může být zamítnuto, pokud:

 • počet a povaha žádostí o informace, které během určitého období podal dožadující orgán, představují pro dožádaný orgán nepřiměřenou administrativní zátěž;
 • dožadující orgán nevyčerpal obvyklé zdroje informací;
 • právní předpisy či správní praxe neopravňují členský stát, který má informace poskytnout, k provedení takového šetření nebo k získání a použití takových informací;
 • dožadující členský stát není z právních důvodů schopen odpovídající informace sám poskytnout;
 • by vedlo k prozrazení obchodního, průmyslového či profesního tajemství nebo obchodního postupu anebo pokud by odporovalo veřejnému pořádku.

Na základě dohody mezi dožadujícím orgánem a dožádaným orgánem mohou být úředníci zmocnění dožadujícím orgánem přítomni v souvislosti s výměnou informací v prostorách dožádaného členského státu a mít přístup ke kopiím dokumentů, které obsahují požadované informace. Tito úředníci mohou být také přítomni při správních šetřeních prováděných na území dožádaného členského státu; nevykonávají však kontrolní pravomoci svěřené úředníkům dožádaného orgánu.

Členské státy mohou souhlasit s prováděním souběžných kontrol, kdykoli je považují za účinnější než kontroly provedené pouze jedním členským státem.

Nařízení obsahuje zvláštní ustanovení týkající se zvláštního režimu pro osoby povinné k dani neusazené ve Společenství, které poskytují elektronické služby osobám nepovinným k dani.

Uchovávání informací

Každý členský stát uchovává v elektronickém systému po dobu nejméně pěti let po skončení prvního kalendářního roku, ve kterém měl být udělen automatizovaný přístup k těmto informacím ostatním členským státům, tyto aktualizované údaje:

 • informace poskytnuté v souhrnných hlášeních každé osoby povinné k DPH;
 • údaje týkající se osob, jimž členský stát přidělil identifikační číslo pro účely DPH;
 • údaje o identifikačních číslech pro účely DPH, která pozbyla platnosti;
 • informace týkající se neusazených osob povinných k dani.

Boj proti podvodům souvisejícím s DPH

Toto nařízení zřizuje síť pro rychlou výměnu cílených informací mezi členskými státy (Eurofisc) s cílem podpořit a usnadnit mnohostrannou spolupráci při boji proti podvodům v oblasti DPH. V rámci Eurofiscu členské státy zavedou mnohostranný mechanismus včasného varování a budou koordinovat práci kontaktních úředníků Eurofiscu při reakci na obdržená varování.

Spolupráce v rámci postupu vrácení DPH

Pokud příslušný orgán členského státu usazení obdrží žádost o vrácení DPH, pak až na několik výjimečných případů předá tuto žádost příslušným orgánům každého dotčeného členského státu vrácení DPH. Toto předání se uskuteční elektronicky do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti. Příslušné orgány každého členského státu vrácení DPH oznámí příslušným orgánům ostatních členských států elektronickými prostředky, zda požadují dodatečné elektronické kódované informace o žadatelích a službách, které poskytují, nebo zda chtějí využít možnosti požádat žadatele o popis jeho podnikatelské činnosti podle harmonizovaných kódů.

Spolupráce s třetími zeměmi

Pokud příslušný orgán členského státu obdrží informace od třetí země, může je předat dále příslušným orgánům těch členských států, které by mohly mít o tyto informace zájem, v každém případě však všem členským státům, které o tyto informace požádají, pokud to ujednání o pomoci uzavřená s dotyčnou třetí zemí povolují. Příslušné orgány členských států mohou předávat informace třetím zemím, pokud:

 • příslušný orgán členského státu, z něhož dané informace pocházejí, s tímto předáním souhlasí;
 • dotyčná třetí země se zavázala poskytnout spolupráci nezbytnou ke shromáždění důkazů o protiprávní povaze plnění, která se jeví v rozporu s právními předpisy týkajícími se DPH.

Použití tohoto nařízení

Toto nařízení zrušuje nařízení (ES) č. 1798/2003 ode dne 1. ledna 2012. Kapitola V (s výjimkou čl. 27 odst. 4) zůstává použitelná do 31. prosince 2012.

Články 33 až 37 tohoto nařízení se použijí ode dne 1. listopadu 2010. Články 38 až 42 se použijí ode dne 1. ledna 2012. Kapitola V, kromě článků 22 a 23, se použije ode dne 1. ledna 2013. Články 43 až 47 se použijí ode dne 1. ledna 2015.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 904/2010

1. 11. 2010

Úř. věst. L 268 ze dne 12. 10. 2010

See also

 • Internetová stránka GŘ Daně a celní unie Evropské komise věnovaná DPH (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 13.01.2011

Top