Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zeměpisný původ lihovin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zeměpisný původ lihovin

Za účelem ochrany spotřebitelů a rozvoje odvětví lihovin* vytvořila Evropská unie právní rámec, který zaručuje jednotná unijní pravidla pro uvádění lihovin na trh.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89

PŘEHLED

Za účelem ochrany spotřebitelů a rozvoje odvětví lihovin* vytvořila Evropská unie právní rámec, který zaručuje jednotná unijní pravidla pro uvádění lihovin na trh.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanoví pravidla pro definici, popis, obchodní úpravu a označování lihovin a pro ochranu zeměpisných označení lihovin. Vztahuje se na všechny lihoviny bez ohledu na to, zda jsou vyrobeny v EU nebo ve třetích zemích.

KLÍČOVÉ BODY

  • Příloha II tohoto nařízení uvádí 46 různých kategorií lihovin s různými vlastnostmi, které lihoviny musí mít, aby mohly být do dané kategorie zařazeny. Jestliže lihovina obsahuje vlastnosti z různých kategorií, může být prodávána pod jedním nebo více názvy uvedenými pro tyto kategorie.
  • Pro lihoviny platí obecná pravidla pro označování a obchodní úpravu potravin. Toto nařízení však zavádí zvláštní pravidla pro označování a obchodní úpravu, jako je označování použitých surovin, stanovení parametrů pro používání výrazu „směska“, uvádění doby zrání, zákaz používání uzávěrů obsahujících kapsle na bázi olova a zajištění, aby se označování provádělo v jednom nebo více úředních jazycích EU.
  • Zeměpisné označení identifikuje lihovinu jako pocházející z území určité země, jestliže lze určitou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti takové lihoviny přičítat jejímu zeměpisnému původu.
  • Pro zápis zeměpisného označení musí země EU nebo třetí země předložit žádost Evropské komisi. Žádost musí zahrnovat technickou dokumentaci uvádějící specifikace, jako je popis lihoviny, definice příslušné zeměpisné oblasti, popis metody získání lihoviny, jakékoli požadavky podle evropských, vnitrostátních nebo regionálních předpisů a jméno a kontaktní adresa žadatele.
  • Pokud lihovina přestane mít charakteristiky uvedené v technické dokumentaci, může Evropská komise zrušit zápis zeměpisného označení.

KLÍČOVÉ POJMY

* Lihoviny: alkoholické nápoje určené k lidské spotřebě. Podle definice mají určité organoleptické vlastnosti a minimální obsah ethanolu 15 % objemových. Vyrábějí se destilací, macerací nebo přidáním látek určených k aromatizaci nebo mísením lihoviny s jinými lihovinami, s lihem zemědělského původu nebo s určitými destiláty.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 110/2008

20. 2. 2008

-

Úř. věst. L 39 ze dne 13. 2. 2008, s. 16-54

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1334/2008

20. 1. 2009

-

Úř. věst. L 354 ze dne 31. 12. 2008, s. 34-50

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 110/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 936/2009 ze dne 7. října 2009, kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin (Úř. věst. L 264, 8.10.2009, s.5-6)

Poslední aktualizace 02.10.2015

Top