Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikace a evidence ovcí a koz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikace a evidence ovcí a koz

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 21/2004 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je zajistit dohledatelnost* ovcí a koz tím, že požaduje, aby země Evropské unie (EU) zavedly jednotný systém identifikace a evidence.

KLÍČOVÉ BODY

 • Každá země EU musí zavést systém identifikace a evidence ovcí a koz s těmito prvky:
  • identifikační značky pro každé zvíře,
  • registry vedené o každém hospodářství, lidech odpovědných za zvířata, činnosti, typu produkce a držených druzích,
  • doklady o přesunu, které je třeba uchovávat alespoň tři roky, ale je nepovinný, pokud má země ústřední počítačovou databázi, jež přesun zvířat zahrnuje,
  • ústřední evidence nebo počítačová databáze zachycující všechna hospodářství a všechny přesuny skupin zvířat na vnitrostátní úrovni.
 • Všechny ovce a kozy musí mít dva identifikátory se stejným jedinečným jednotlivým identifikačním číslem. Jeden z nich musí být elektronický identifikátor (EID).
 • Viditelné identifikátory jsou běžné ušní značky, ale může se jednat i o značku na spěnce (pásek na nohu). Použít lze i tetování, pokud zvíře není určeno pro obchod mezi zeměmi EU. Elektronické identifikátory (EID) jsou obvykle elektronické ušní značky, ale je možné používat i bolusové odpovídače (EID, který zvíře spolkne a který lze skenovat).
 • Jateční zvířata před dosažením stáří 12 měsíců, jež nejsou určena pro obchodování uvnitř EU ani na vývoz do zemí mimo EU, mohou mít pouze jednu viditelnou konvenční ušní značku.
 • Identifikační značky musí obsahovat zemi, kde se zvíře narodilo, a individuální kód zvířete.
 • Identifikaci je nutné provést do šesti měsíců od narození a předtím, než zvíře opustí hospodářství svého původu. Lhůtu lze prodloužit na devět měsíců, pokud jsou zvířata chována v podmínkách extenzivního hospodaření nebo pod širým nebem. Identifikace zvířat dovezených ze zemí mimo EU musí proběhnout do 14 dnů.
 • V zemích EU, kde celkový počet ovcí a koz nepřesahuje 600 000 nebo kde celkový počet koz nepřesahuje 160 000, může být elektronická identifikace nepovinná, jestliže zvířata nejsou určena pro obchod mezi zeměmi EU.
 • Země EU musí uvalit sankce za porušování tohoto nařízení.
 • Toto nařízení bude zrušeno a nahrazeno nařízením (EU) 2016/429 s účinností od 20. dubna 2021.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 29. ledna 2004, s výjimkou článků 14, 15 a 16, které platí od 9. července 2005. Některá nepovinná pravidla byla povinně předepsána od 1. ledna 2010.

* KLÍČOVÝ POJEM

Dohledatelnost: možnost vysledovat potravinu, krmivo, zvíře určené k produkci potravin nebo látku, která bude použita ke spotřebě, ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8–17)

Postupné změny nařízení (ES) č. 21/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2006/968/ES ze dne 15. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o pokyny a postupy pro elektronickou identifikaci ovcí a koz (oznámeno pod číslem K(2006) 6522) (Úř. věst. L 401, 30.12.2006, s. 41–45)

Viz konsolidované znění

Rozhodnutí Komise (ES) č. 1505/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 21/2004, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz (Úř. věst. L 280, 12.10.2006, s. 3–6)

Viz konsolidované znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Poslední aktualizace 04.10.2016

Top