Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategie Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013)

Ambiciózní strategie založená na důkladném posouzení inspiruje akce Společenství v oblasti zdraví zvířat a otvírá další interinstitucionální diskuse na toto téma. Tato strategie se skládá ze čtyř „pilířů“, které se týkají norem Společenství platných pro veškeré subjekty zapojené do daného odvětví.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 19. září 2007 o nové strategii Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady „Prevence je lepší než léčba“ (KOM(2007) 539 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská strategie týkající se zdraví zvířat je založena na hodnocení vypracované Komisí v roce 2004 a zahrnuje zdraví všech zvířat v Evropské unii (EU).

Zaměřuje se na tyto cíle:

  • ochranu veřejného zdraví a bezpečnost potravin;
  • podporu chovu a venkovského hospodářství;
  • zajištění nezbytného přesunu zvířat;
  • podporu udržitelného rozvoje EU.

Pilíř 1: stanovení priorit pro zásahy ze strany EU

Posouzení hlavních hrozeb pro zdraví zvířat musí tvořit základ akce Společenství. Tato analýza musí vymezit význam těchto hrozeb pro cíle strategie EU, „přijatelnou úroveň rizika“ pro Společenství a relativní prioritu opatření na snížení rizika. V tomto rámci bude cílem akce Společenství snížit riziko na zanedbatelnou úroveň, neboť „nulového rizika“ nelze dosáhnout. Komise navíc uplatňuje zásadu opatrnosti, která stanovuje prozatímní opatření v případě možné závažné hrozby pro zdraví, pokud však ohledně pravděpodobnosti jejího výskytu nepanuje vědecky podložená jistota.

Zástupci všech stran účastnících se procesu řízení rizika jsou vybízeni, aby se zapojili do přijetí rozhodnutí Společenství. Analýza a řízení rizik zahrnuje stanovení vyčíslitelných cílů, posouzení zdrojů a dosaženého pokroku.

Pilíř 2: moderní rámec pro zdraví zvířat

Evropská unie a mezinárodní organizace, jako jsou Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE (EN) (ES) (FR)) či Světová banka uznávají význam ochrany zdraví zvířat.

Hlavním nástrojem Společenství pro ochranu zdraví zvířat jsou přizpůsobené a neustále aktualizované právní předpisy, ve kterých jsou uplatňovány zásady politiky Společenství a její mezinárodní závazky. EU usiluje o zlepšení a zefektivnění těchto právních předpisů s cílem zavést jasný jednotný předpisový rámec, který dodržuje směrnice OIE a Codex Alimentarius (EN) (ES) (FR).

Vhodné sdílení nákladů, přínosů a odpovědností by mělo přispět k úspěchu strategie a ke snížení finančních rizik členských států a Společenství podporováním prevence hrozeb v souvislosti se zdravím zvířat.

Členské státy jsou odpovědné za zajišťování vnějších hranic proti zavlečení nákaz a za boj proti ohniskům exotických nákaz. Také je nutné, aby ztráty na soukromém majetku zničeném ve veřejném zájmu byly vládou odškodněny. Odpovědnost za zdraví zvířat mají především jejich majitelé a kolektivně celé odvětví. Úspěch této strategie vyžaduje plnou účast a odhodlání všech stran, včetně pojišťoven.

Codex Alimentarius a OIE jsou základní východiska právních předpisů pro odvětví chorob zvířat. EU dodržuje jejich směrnice a podporuje jiné mezinárodní členy, aby se odvolávali na stejné hodnoty. Komise navíc uvažuje o svém členství v OIE.

Lepší zdraví zvířat přispívá ke konkurenceschopnosti evropských podniků. Kromě toho harmonizace předpisů umožňuje spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu Společenství a účinně se uplatňuje na dovoz. Lepší stanovení priorit v oblasti vývozu, pokud jde o opatření proti překážkám v sanitární oblasti, by mělo zlepšit přístup na vývozní trhy.

Pilíř 3: prevence hrozeb, dohled a připravenost na krize v souvislosti se zdravím zvířat

Podpora opatření biologické bezpečnosti * v hospodářstvích a jejich financování by měly být důležitým kritériem pro postupy „vymezování pásem“ a „rozčlenění na jednotky“.

Identifikaci a vysledovatelnost potravin živočišného původu a krmiv zajišťuje obchodní řídicí systém a „papírový“ systém identifikace každého zvířete. S cílem začlenit systém na úrovni EU bude postupně zaváděn systém elektronický.

Byly zvažovány kroky pro zlepšení biologické bezpečnosti na hranicích, které by nenarušovaly přeshraniční pohyb osob a zemědělského zboží. Zahrnují nejen zlepšení stávajících právních předpisů a spolupráce mezi subjekty zapojenými do celní kontroly, ale také poskytování technické pomoci třetím zemím, aby mohly splnit normy Společenství.

EU je ochotna podporovat veterinární dohled prostřednictvím lepší spolupráce mezi zúčastněnými stranami, nezbytnými finančními prostředky a také podporováním vzdělávání v této oblasti. Vědecké poznatky získané z tohoto dohledu mohou představovat pro instituce EU, vlády a další zúčastněné subjekty v oblasti ochrany zdraví zvířat pomoc pro jejich rozhodování.

EU musí zlepšit svou připravenost na řešení mimořádných situací prostřednictvím integrované iniciativy a širšího využívání očkovacích látek.

Pilíř 4: věda, inovace a výzkum

EU podporuje vědecký a technický vývoj v oblasti veřejného zdraví a zdraví zvířat. Za tímto účelem jsou referenční laboratoře Společenství, národní referenční laboratoře a evropské agentury (a zejména Evropský úřad pro bezpečnost potravin (DE) (EN) (FR) (IT) a Evropská agentura pro léčiva (EN)) vybízeny ke spolupráci a k posílení klíčové úlohy ve vědeckých činnostech.

Nástrojem na podporu inovace a výzkumu v oblasti bezpečnosti potraviny je 7. rámcový program pro výzkum a Akční plán Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat.

Klíčové pojmy aktu

  • Biologická bezpečnost: opatření přijatá pro boj proti chorobám a zabránění jejich šíření. Týkají se zacházení s novými zvířaty a nemocnými zvířaty, přepravy osob, zvířat a vybavení, výživy zvířat a čištění prostor.

Poslední aktualizace: 19.12.2007

Top