Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společná organizace zemědělských trhů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Společná organizace zemědělských trhů

Evropská unie zavedla společná pravidla pro zemědělské trhy. Tato pravidla se týkají zejména veřejných intervencí na trzích, režimů kvót a podpor, obchodních a výrobních norem a obchodování se třetími zeměmi.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Společná organizace zemědělských trhů představuje právní rámec, který se zavádí na úrovni Společenství pro některá zemědělská odvětví. Dotčená zemědělská odvětví jsou uvedena v příloze I a II tohoto nařízení.

Evropská unie tak zavádí společná pravidla týkající se řízení trhů se zemědělskými produkty, obchodních norem, jakož i vývozů z Evropské unie a dovozů do ní.

VNITŘNÍ TRH

Intervence na trhu

Ke stabilizaci trhů a zajištění přiměřené životní úrovně zemědělců byl současně se zavedením režimů přímých podpor vytvořen rozlišený režim cenové podpory.

Tento režim cenové podpory bere v úvahu různé potřeby v každém zemědělském odvětví s ohledem na vzájemnou závislost těchto odvětví. Opatření mají podobu:

  • veřejné intervence na trzích zemědělských produktů;
  • vyplácení podpory soukromého skladování produktů v odvětví obilovin, rýže, cukru, olivového oleje a stolních oliv, hovězího a telecího masa, mléka a mléčných výrobků a vepřového, skopového a kozího masa.

Zvláštní intervenční opatření

Evropská unie může přijmout zvláštní opatření na podporu trhů postižených krizovou situací. Taková opatření jsou nezbytná například v případě šíření chorob zvířat nebo přírodních katastrof, jejichž důsledky se odrazí na zemědělských trzích.

Režim kvót

Pro cukr a mléko jsou stanoveny vnitrostátní výrobní kvóty. Členské státy je rozdělují mezi výrobní podniky. Toto nařízení také stanovuje pravidla pro převod kvót mezi více podniky a pro řízení produkce nad stanovenou kvótu. Pravidla mimo jiné zahrnují dávky vybírané členskými státy od producentů.

Režim podpory

Následujícím odvětvím je poskytována podpora:

  • cukr (výrobní náhrada);
  • mléko a mléčné výrobky, olivový olej a stolní olivy, ovoce a zelenina a včelařské produkty;
  • programy na podporu konzumace ovoce nebo mléka ve školách;
  • odvětví vína a odvětví chmele;
  • odvětví bource morušového.

OBCHOD A PRODUKCE

Komise může přijmout ustanovení týkající se obchodních norem pro některé zemědělské produkty. Tyto normy se mohou týkat například jakosti produktů, jejich balení, skladování nebo dopravy.

Toto nařízení zavádí doplňující pravidla pro obchod a výrobu produktů, které mají ochranné označení v odvětví vín. Tato označení jsou chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a tradiční výrazy. Nařízení uvádí postup, kterým výrobci musí projít při podání žádosti o přidělení označení.

Organizace producentů a mezioborové organizace

Nařízení stanoví pravidla týkající se uznávání a fungování organizací producentů a mezioborových organizací.

Organizace producentů musí zejména vypracovat společný program produkce a přizpůsobit ho poptávce.

Mezioborové organizace nemusí sdružovat jenom producenty. Jejich členy se mohou stát zástupci hospodářských činností spojených s produkcí nebo zpracováním zemědělských produktů nebo obchodem s nimi. Cílem mezioborových organizací je zejména optimalizace nákladů na výrobu a zpracování produktů.

OBCHOD SE TŘETÍMI ZEMĚMI

V zásadě je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu a uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Dovoz

Komise může stanovit povinnost předložit dovozní licenci pro dovoz produktů z některých odvětví: obilovin, rýže, cukru, osiva, olivového oleje a stolních oliv, lnu a konopí, čerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny, banánů, vína, živých rostlin, hovězího masa, vepřového masa, skopového a kozího masa, drůbežího masa, mléka a mléčných výrobků, vajec a zemědělského lihu.

Na tyto produkty se vztahují sazby dovozního cla stanovené ve společném celním sazebníku, i když některé produkty podléhají zvláštním ustanovením. V určitých případech mohou být dovozní cla pozastavena, nebo mohou být použita dodatečná dovozní cla.

Tato zvláštní ustanovení se použijí zejména na dovoz směsí obilovin, rýže, obilovin a rýže; dovozní cla se stanoví podle složení směsi. Navíc se pro cukr zavádí režim preferenčního dovozu a pro dovoz konopí a chmele platí zvláštní ustanovení.

Komise může spravovat dovozní celní kvóty, to znamená omezení objemu zboží, které může být dováženo se sníženou celní sazbou. Celní kvóty spravuje Komise tak, aby vyloučila veškerou diskriminaci.

Vývoz

Komise může požadovat předložení vývozní licence na produkty z odvětví obilovin, rýže, cukru, olivového oleje a stolních oliv, čerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny, vína, hovězího masa, vepřového masa, skopového a kozího masa, drůbežího masa, mléka a mléčných výrobků, vajec a zemědělského lihu.

Vývoz některých produktů může být podpořen vývozními náhradami, které kryjí rozdíl mezi cenou na světovém trhu a cenou na trhu Společenství. Ty se mohou lišit podle určení a Komise je stanovuje pravidelně, s ohledem na vývoj na trzích Unie a na světových trzích. Zvláštní ustanovení upravují vývozní náhradu pro uskladněný sklad, obiloviny a hovězí maso.

Upravena je také správa vývozních kvót v odvětví mléka a mléčných výrobků a zvláštní zacházení při dovozu do třetích zemí.

Hospodářská soutěž

Použijí se právní předpisy Společenství o hospodářské soutěži. Existují však výjimky uvedené v článku 176 nařízení, u kterých Komise toleruje dohody a jednání ve vzájemné shodě. Nařízení počítá s těmito výjimkami také v odvětví ovoce a zeleniny a tabáku.

Nadto jsou upravena pravidla Společenství pro státní podporu, která se na produkci zemědělských výrobků vztahují. Nařízení obsahuje zvláštní ustanovení pro státní podporu v odvětví mléka a vína.

Výbor

Komisi je nápomocen Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů (EN).

Kontext

Před přijetím tohoto nařízení mělo každé zemědělské odvětví vlastní společnou organizaci trhu. Na úrovni Společenství tak existovalo mnoho organizací zemědělských trhů. Tento právní rámec zjednodušuje a sjednocuje různé předpisy, které existovaly dříve.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1234/2007

23. 11. 2007

Úř. věst. L 299 ze dne 16. 11. 2007

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 247/2008

26. 3. 2008

Úř. věst. L 76 ze dne 19. 3. 2008

Nařízení (ES) č. 248/2008

20. 3. 2008

Úř. věst. L 76 ze dne 19. 3. 2008

Nařízení (ES) č. 361/2008

14. 5. 2008

Úř. věst. L 121 ze dne 7. 5. 2008

Nařízení (ES) č. 470/2008

6. 6. 2008

Úř. věst. L 140 ze dne 30. 5. 2008

Nařízení (ES) č. 13/2009

16. 1. 2009

Úř. věst. L 5 ze dne 9. 1. 2009

Nařízení (ES) č. 72/2009

7. 2. 2009

Úř. věst. L 30 ze dne 31. 1. 2009

Nařízení (ES) č. 491/2009

24. 6. 2009

Úř. věst. L 154 ze dne 17. 6. 2009

Nařízení (ES) č. 1140/2009

30. 11. 2009

Úř. věst. L 312 ze dne 27. 11. 2009

Nařízení (EU) č. 1234/2010

1. 1. 2011

Úř. věst. L 346 ze dne 30. 12. 2010

Poslední aktualizace: 04.03.2011

Top