Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Státní podpora: pokyny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Státní podpora: pokyny

Komise vypracovala nové pokyny pro hodnocení státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury. Přijetím těchto pokynů má dojít ke sladění pravidel, jimiž se řídí státní podpora v této oblasti, s nařízením (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu (ERF), kterým se stanoví nový rámec strukturální pomoci v odvětví rybolovu na období 2007-2013. Nové pokyny jsou platné od 1. dubna 2008.

AKT

Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (Úř. věst. C 84 ze dne 3.4.2008).

PŘEHLED

Smlouva o založení Evropského společenství státní podporu v zásadě zakazuje, neboť může vést k vytvoření nekalé hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Může však dojít k udělení výjimky. Výjimky přiznává Komise v rámci těchto pokynů pro odvětví rybolovu a akvakultury.

Pokyny se vztahují na odvětví rybolovu a na činnosti související s využíváním vodních zdrojů akvakultury spolu s prostředky na produkci, zpracování a uvádění výsledných produktů na trh.

Tyto pokyny se vztahují na všechna opatření představující podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES v jakékoli podobě hrazenou přímo či nepřímo ze státních zdrojů.

Pravidla pro státní podporu odvětví rybolovu a akvakultury uvedená v čl. 87 až 89 Smlouvy o ES se nevztahují na finanční příspěvky členských států na operace spolufinancované z Evropského rybářského fondu (ERF) a ustanovené jako součást operačního programu.

Členské státy jsou povinny Komisi oznamovat státní podporu, kterou plánují poskytnout, aby se Komise ujistila o tom, že je každý návrh na podporu v souladu s pravidly Společenství. Státní podpora se musí řídit cíli politiky v oblasti hospodářské soutěže a společné rybářské politiky (SRP). Žádná podpora nesmí mít ochranné účinky a nesmí být poskytnuta na činnosti, které už příjemce provádí. Podpora, jež splňuje podmínky stanovené v nařízení o výjimce, které by mělo být schváleno v nejbližší době (a kterým se nahradí nařízení č. 1595/2004, jehož platnost skončila k 31.12.2006) a podpora na odbornou přípravu, výzkum nebo zaměstnanost může být od oznamovací povinnosti osvobozena.

Členský stát musí sdělit výši a míru podpory. Režimy podpory musejí trvat maximálně deset let. Dva měsíce před uplynutím tohoto období lze požádat o prodloužení režimu. V takovém případě musí členský stát tuto skutečnost zdůvodnit a znovu oznámit. Vyjde-li najevo, že příjemce podpory z režimu nedodržuje pravidla SRP, musí podporu vrátit poměrně k závažnosti porušení pravidel.

Komise upřesňuje, že státní podpora vývozu a výměny produktů rybolovu v rámci Společenství a provozní podpora v zásadě není neslučitelná s vnitřním trhem.

Pokyny k regionální podpoře se na odvětví rybolovu a akvakultury nevztahují.

Se společným trhem jsou slučitelné tyto druhy podpory:

  • podpora opatření, na něž se vztahuje nařízení o výjimce;
  • podpora spadající do působnosti některých horizontálních pokynů (záchrana a restrukturalizace podniků v nesnázích);
  • Podpora na vybavení a modernizaci rybářských plavidel se společným trhem slučitelná není, s výjimkou případů, kdy se týká plavidel starých pět či více let a kdy je cílem zlepšit bezpečnost plavidel, pracovní podmínky, hygienu, jakost produktů, energetickou účinnost a selektivnost za předpokladu, že se tím nezvýší rybolovná kapacita rybářských plavidel. Tato podpora nesmí překročit celkovou míru podpory stanovenou v příloze II nařízení (ES) č. 1198/2006;
  • podpora určená k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi;
  • daňová úleva a mzdové náklady u rybářských plavidel, která loví tuňáka a podobné druhy a která operují mimo vody Společenství;
  • podpora hrazená z parafiskálních poplatků;
  • zvláštní druhy podpory pro nejvzdálenější regiony;
  • podpora pro jiná opatření, která jasně přispívá k plnění cílů společné rybářské politiky.

Tyto pokyny se uplatňují s účinkem od 1. dubna 2008 na veškerou státní podporu, která je počínaje tímto datem oznámena.

Poslední aktualizace: 15.07.2008

Top