Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hlubinné ryby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hlubinné ryby

Nadměrný rybolov může přivést stavy populací hlubinných ryb na pokraj vyčerpání. K zajištění udržitelného využívání těchto zdrojů byla přijata opatření, jako je snížení celkových přípustných odlovů (TAC) nebo intenzity rybolovu. V tomto sdělení Komise provádí hodnocení platných opatření a zdůrazňuje nedostatek informací o lovištích, které by pomohly zlepšit řízení populací hlubinných ryb.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 29. ledna 2007 nazvané: Přezkum řízení populací hlubinných ryb (KOM(2007) 30 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Populace hlubinných ryb tvoří druhy, které žijí v hloubkách větších než 400 metrů. Tyto zdroje jsou mimořádně citlivé vůči nadměrnému rybolovu. Jejich růst je pomalý a mají i nízkou úroveň plodnosti.

V posledních desetiletích se rozvinul rybolov hlubinných druhů. Při rybolovu v hlubokých vodách se většinou loví směs různých druhů. Bohužel není k dispozici dostatek spolehlivých vědeckých informací, které by zajistily udržitelné využívání hlubinných zdrojů.

Proto byla přijata opatření, jako je omezení intenzity rybolovu nebo snížení celkových přípustných odlovů. Jsou však nedostačující, protože většina hlubinných druhů je stále předmětem rybolovu, který překračuje bezpečné biologické limity.

Celkové přípustné odlovy (TAC)

Regulace rybolovu v hlubinných vodách probíhá relativně krátce. První TAC byly stanoveny v roce 2002 na období 2003–2004 a pro většinu druhů jsou jednou za dva roky aktualizovány. Z důvodu chybějících poznatků ohledně dotčených druhů a chybějících informací o tom, co tvoří odlov, výměty, zeměpisný výskyt populací apod.,byly TAC původně stanoveny poněkud subjektivně a pouze pro devět ze 48 hlubinných druhů, které jsou vyjmenovány v přílohách I a II nařízení (ES) č. 2347/2002.

Nyní vycházejí z vědeckých názorů Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (STECF), které naznačují, že většina populací hlubinných ryb je vystavena neudržitelnému využívání. V důsledku toho je trendem snížit příležitosti k rybolovu a u některých druhů, včetně všech hlubinných žraloků, není nyní povolen žádný přímý rybolov.

Intenzita rybolovu

Jedno z doplňujících opatření spočívalo ve snížení intenzity rybolovu o 10 % v roce 2005 a o dalších 10 % v roce 2006 u plavidel, která mají povolení k hlubinnému rybolovu, ve srovnání s úrovněmi určenými v roce 2003. Ovšem zavedení těchto stropů neumožnilo snížit intenzitu hlubinného rybolovu, protože některé hlubinné populace, jako je mník, mníkovec či stříbrnice, jsou loveny formou nežádoucích vedlejších úlovků.

Limity kapacity rybářských plavidel neumožňují omezit počet plavidel, která provádějí cílený rybolov hlubinných druhů, protože jsou nastaveny příliš vysoko. To je způsobeno metodou výpočtu, kterou definuje článek 4 nařízení (ES) č. 2347/2002 . Tento výpočet zohledňuje souhrnnou kapacitu všech plavidel, která odlovila více než 10 tun různých hlubinných druhů v roce 1998, 1999 nebo 2000, a ne průměr za celé období.

Vlivem tohoto nedostatku byly snahy o snížení intenzity rybolovu neúčinné. Snížení intenzity rybolovu totiž v praxi nevede ke snížení míry využívání hlubinných populací. Naopak může dokonce zbytečně omezit intenzitu rybolovu v některých jiných rybolovných oblastech, jako je například rybolov tresky modravé.

Je třeba získávat lepší informace o různých druzích rybolovu hlubinných druhů, aby bylo možné upravit úrovně intenzity rybolovu pro každý z nich jednotlivě podle cílových druhů a druhů vedlejších odlovů. Povolení pro účast na každém z těchto druhů rybolovu by měla záviset na tom, zda má plavidlo odpovídající záznam pro tuto činnost.

Komise má pouze neucelený obraz, pokud jde o lovná zařízení pro rybolov, protože některé členské státy nepředložily zprávu o intenzitě rybolovu.

Vědecké programy odběru vzorků

Ke snížení nedostatku vědeckých informací o hlubinných populacích byly zahájeny vědecké programy odběru vzorků. Stávající právní předpisy však neposkytují dostatek informací o způsobu, jak postupovat. Plány odběru vzorků, které vypracovaly členské státy, se liší jak kvalitou, tak obsahem, což ztěžuje jejich využití. Je proto třeba stanovit formát zprávy pro snadnější spojování získaných údajů a jejich lepší kvalitu.

Sledování a kontrola

Pro některé druhy se zavádějí ochranné oblasti, jako je tomu například u červenice obecné. Plavidla s povolením k hlubinnému rybolovu, která vstoupí do takové oblasti, musí dodržovat určitá pravidla. Po dobu přítomnosti v dotčené oblasti musí dodržovat průměrnou rychlost minimálně osm uzlů a všechna lovná zařízení na palubě musí být připevněna a uskladněna.

Kontrolní orgány členských států musí více využívat elektronický systém sledování plavidel (VMS). Tento systém by jim umožnil informovat místní inspektory o zjištěných podezřelých činnostech v dotčených oblastech a zaměřit se na taková plavidla, jakmile připlují do přístavu. V každém členském státě by měla být zřízena střediska sledování lovišť pro kontrolu plavidel, která vstoupí do chráněných oblastí nebo v nich loví.

Mnoho plavidel má povolení k hlubinnému rybolovu, i když vykazují jen nepodstatné odlovy hlubinných populací. Taková situace maří účinnost omezení intenzity hlubinného rybolovu a může vést také k potížím při kontrole jiných než hlubinných populací. Plavidlo, které je držitelem povolení k hlubinnému rybolovu, může oprávněně lovit v oblastech, kde má členský stát přidělené kvóty k hlubinnému rybolovu, aniž by provádělo cílený rybolov hlubinných populací.

Členské státy jsou povinny sdělit Komisi postupy, které používají při sledování a kontrole v přístavech určených pro vykládku hlubinných druhů.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EU) č. 1225/2010 ze dne 13. prosince 2010, kterým se pro roky 2011 a 2012 stanoví rybolovná práva na některé populace ryb hlubinných druhů pro plavidla EU (Úř. věst. L 336 ze dne 21.12.2010)

Nařízení Rady (EU) č. 1262/2012 ze dne 20. prosince 2012, kterým se pro roky 2013 a 2014 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro plavidla EU (Úř. věst. L 356 ze dne 22.12.201).

Poslední aktualizace: 17.01.2014

Top