Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rámec Společenství pro vědecké údaje a poradenství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rámec Společenství pro vědecké údaje a poradenství

Údaje o činnostech loďstev, o úlovcích, rybí populaci a jejich dopadu na mořský ekosystém jsou nezbytné pro optimalizaci vědeckého posouzení v odvětví rybolovu. V této souvislosti uvedené nařízení vymezuje pevný a soudržný rámec pro shromažďování, správu a využívání těchto údajů, za které jsou odpovědné členské státy, a pro získání vědeckého poradenství.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v ětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku

PŘEHLED

Toto nařízení stanovuje rámec Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro získání vědeckého poradenství nezbytného k provádění společné rybářské politiky (SRP).

Tyto biologické, technické, environmentální a socioekonomické údaje se týkají jak loďstev a jejich činností, tak i úlovků a dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Údaje se týkají celé řady těchto rybolovných činností: obchodního rybolovu, rekreačního rybolovu *, činností v oblasti akvakultury a podniků zpracovávajících produkty rybolovu.

Rámec shromažďování, správy a využívání údajů

Víceleté programy Společenství a národní programy tvoří rámec shromažďování, správy a využívání údajů. Jsou přijaty na dobu tří let.

Komise stanoví za pomoci Výboru pro rybolov a akvakulturu programy Společenství. Na tomto základě členské státy vypracují národní programy, které zahrnují:

 • víceleté programy odběru vzorků, které umožňují posoudit odvětví rybolovu a jeho činností na základě biologických údajů, údajů o ekosystému a ých údajů. Shromažďování údajů se týká plavidel a podniků v odvětví rybolovu s vykládkami nebo získávání informací z registrů a ářských údajů;
 • program shromažďování údajů na palubě obchodního rybářského a rekreačního plavidla, kdykoli je to nezbytné. Sledování na moři provádějí vědci na plavidle, nebo z praktických a bezpečnostních důvodů posádka plavidla prostřednictvím vlastního programu odběru vzorků;
 • program výzkumných šetření na moři s cílem zjistit dopad rybolovu na životní prostředí a na hojnost a rozdělení rybolovných zdrojů;
 • program pro správu a využívání údajů pro vědecké účely.

Členské státy poskytují protokoly a metody shromažďování a analýzy údajů ve svých národních programech.

Členské státy spolupracují mezi sebou a s třetími zeměmi, pokud mají vody ve stejné mořské oblasti. Za tímto účelem členské státy koordinují své národní programy, zejména prostřednictvím koordinačních regionálních zasedání pořádaných Komisí, a zamezí tak zejména dvojímu shromažďování údajů.

Schválení národních programů a hodnocení jejich provádění provádí Komise. Obě jsou založena na hodnoceních Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR), pokud jde o soulad a technické a vědecké provádění národních programů. Komise také provádí hodnocení souvisejících nákladů. V případě nedodržení požadavků upraví členské státy na žádost Komise své národní programy.

Evropská unie (EU) přispívá na financování shromažďování údajů ve výši 50 %. Pro provádění společné rybářské politiky je pro období 2007 až 2013 stanovena maximální částka 300 milionů EUR v rámci finančního opatření Společenství.

Komise může pozastavit nebo odebrat finanční pomoc, pokud provádění národního programu není v souladu se stanovenými pravidly, například dodržování lhůt, kontrola kvality, ověřování a předávání shromážděných údajů. Je také stanoveno snížení pomoci za určitých podmínek, které je však úměrné stupni nedodržení požadavků a nepřesahuje 25 % ročních nákladů spojených s národním programem.

Správa a využívání údajů v rámci společné rybářské politiky

Shromážděné údaje jsou uloženy v zabezpečených vnitrostátních počítačových databázích. Těmito údaji, jejichž kvalitu kontrolují členské státy, jsou jak základní údaje *, tak podrobné údaje * a agregované údaje *, které vzniknou zpracováním základních údajů.

Přenos těchto údajů konečným uživatelům pro účely vědecké analýzy je regulovaný. Tyto údaje mohou být také využity k podpoře projednání regionálními poradními sbory v rámci společné rybářské politiky pro vývoj politik a pro vědecké publikace výzkumných pracovníků. Mohou být poskytnuty metody zpracování těchto údajů.

Lhůta pro předávání těchto údajů závisí na typu používání, které musí být uvedeno v žádosti. V některých případech mohou členské státy poskytnutí těchto údajů odmítnout. Komise může posoudit případy odmítnutí. V případě neodůvodněných odmítnutí poskytne členský stát tyto údaje konečnému uživateli do jednoho měsíce. Pokud tomu tak není, odmítnutí může být důvodem ke snížení finanční podpory. Konečným uživatelům může být rovněž omezen nebo zakázán přístup k údajům, pokud nesplní některé povinnosti.

Údaje shromážděné v rámci výzkumných šetření na moři jsou předány příslušným mezinárodním vědeckým organizacím a vědeckým výborům regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO).

Podpora pro vědecké poradenství

Vnitrostátní odborníci jsou vybízeni, aby se účastnili zasedání RFMO a mezinárodních vědeckých subjektů, na nichž se Společenství podílí.

Za tímto účelem členské státy a Komise spolupracují, aby zlepšily spolehlivost vědeckých poradenství a kvalitu programů a metod práce RFMO v kontextu otevřenosti a nestrannosti.

Kontext

Tento rámec Společenství je výsledkem rozsáhlých konzultací s členskými státy, národními vědeckými instituty pověřenými shromažďováním údajů a s ími konečnými uživateli, například Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES).

Spadá do rámce integrované námořní politiky EU a od 1. ledna 2009 nahrazuje rámec Společenství zavedený v roce 2000.

Klíčové pojmy aktu

 • Základní údaje: údaje týkající se jednotlivých plavidel, fyzických nebo právnických osob nebo jednotlivých vzorků.
 • Podrobné údaje: údaje založené na základních údajích a existující ve formě, která neumožňuje přímou nebo nepřímou identifikaci fyzických nebo právnických osob.
 • Agregované údaje: údaje, které jsou výsledkem shrnutí základních nebo podrobných údajů pro konkrétní analytické účely.
 • Rekreační rybolov: neobchodní rybolovné činnosti pro účely rekreačního nebo sportovního využívání živých vodních zdrojů.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 199/2008

12. 3. 2008

-

Úř. věst. L 60 ze dne 5. 3. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2010/93/EU ze dne 18. prosince 2009, kterým se přijímá víceletý program Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v ětví rybolovu na období 2011–2013 (Úř. věst. L 41 ze dne 16.2.2010) Toto rozhodnutí zavádí program Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu na dobu tří let. Tento program obsahuje čtyři moduly a stanovuje úrovně přesnosti a intenzity odběru vzorků. Toto rozhodnutí nahradí k 1. lednu 2011 rozhodnutí 2008/949/ES.

Rozhodnutí Komise 2008/949/ES ze dne 6. listopadu 2008, kterým se přijímá víceletý program Společenství podle nařízení Rady (ES) č. 199/2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 346 ze dne 23.12.2008) Víceletý program Společenství se týká shromažďování informací potřebných na podporu provádění vědeckých analýz a správy těchto informací. Tento program obsahuje čtyři moduly a stanovuje úrovně přesnosti a intenzity odběru vzorků. Jsou to tyto moduly:

 • modul hodnocení odvětví rybolovu;
 • modul hodnocení hospodářské situace odvětví akvakultury a zpracovatelského průmyslu;
 • modul hodnocení účinků odvětví rybolovu na mořský ekosystém;
 • modul správy a využívání údajů, kterých se týká rámec pro shromažďování údajů.

Poslední aktualizace: 10.09.2010

Top