Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Destruktivní metody rybolovu na volném moři a ochrana ekosystémů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Destruktivní metody rybolovu na volném moři a ochrana ekosystémů

Destruktivní metody rybolovu na volném moři představují hrozbu pro citlivé hlubokomořské ekosystémy. Komise navrhuje strategii k posílení mezinárodní akce v rámci OSN, regionálních organizací pro řízení rybolovu a mezinárodních úmluv na ochranu citlivých hlubokomořských stanovišť.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 17. října 2007 o destruktivních metodách rybolovu na volném moři a ochraně citlivých hlubokomořských ekosystémů (KOM(2007) 604 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise navrhuje ambiciózní strategii na ochranu citlivých hlubokomořských ekosystémů na základě zásady prevence a předběžného posouzení dopadů. Reaguje tak na výzvu Generálního shromáždění Organizace spojených národů v rezoluci 61/105 o regulaci rybolovu v citlivých hlubokomořských ekosystémech.

Destruktivní metody rybolovu na volném moři

Biologická rozmanitost a rovnováha hlubokomořských ekosystémů jsou ohroženy lidskou činností. Metody a lovná zařízení pro lov při dně (vlečné sítě pro lov při dně, drapáky, tenatové sítě na chytání ryb za žábry atd.) mohou nezvratným způsobem poškodit citlivá mořská stanoviště. Další hrozby představují činnosti, jako je vyhledávání uhlovodíků, pokládání podmořských kabelů nebo vyhazování odpadu atd.

Toto konstatování vychází ze studií, které prokázaly škody na hlubinných korálových útesech v severovýchodním Atlantiku, západním Atlantiku nebo Tasmánském moři.

Hrozí také, že kvůli těmto činnostem nebudou splněny cíle summitu z Johannesburgu o udržitelném rozvoji (2002).

Akce Evropské unie

Akce Evropské unie (EU) se řídí doporučeními rezoluce 61/105 (EN) (ES) (FR) Organizace spojených národů na ochranu citlivého hlubokomořského prostředí. V této rezoluci, ke které aktivně přispěla Evropská komise, jsou regionální organizace pro řízení rybolovu (RFMO) a členské státy vyzývány, aby do 31. prosince 2008 přijaly a provedly opatření v souladu se zásadou prevence, přístupem k ekosystémům a mezinárodním právem. Tato opatření definují režim řízení rybolovu na volném moři, který zahrnuje:

  • předběžné hodnocení dopadů na životní prostředí jako podmínku pro vydání povolení k rybolovu;
  • identifikaci citlivých mořských ekosystémů prostřednictvím zdokonaleného výzkumu a sběru údajů;
  • uzavírání citlivých oblastí rybolovu při dně.

Tato strategie navrhuje způsoby provádění těchto doporučení a dalších kroků.

EU musí hrát vůdčí roli na mezinárodní úrovni, pokud jde o ochranu citlivých hlubokomořských ekosystémů, zejména podněcováním mezinárodní výměny názorů. Podpoří vypracování zprávy o dosaženém pokroku v boji proti destruktivním metodám rybolovu, kterou předloží generálnímu tajemníkovi OSN v roce 2009. Mimo to posílí svou spolupráci s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO (EN) (ES) (FR)) při shromažďování a šíření spolehlivých informací o opatřeních přijatých členskými státy. Tyto informace poslouží při zpracování technických pokynů pro hlubinný rybolov. Také spolupráce v rámci úmluvy o biologické rozmanitosti a úmluv o regionálních mořích umožní identifikovat ohrožená mořská stanoviště.

RFMO existují ve většině oblastí volného moře. V těchto oblastech byla přijata opatření na ochranu ekosystémů, ale musí být doplněna systematickým a preventivním přístupem k řízení environmentálních rizik. Pro dosažení vysoké úrovně účinné ochrany před škodami způsobenými rybolovnými aktivitami mohou RFMO uplatňovat přísnější pravidla.

Před vytvořením RFMO mohou členské státy provést prozatímní opatření pro zachování a řízení oblastí, v kterých se provádí rybolov při dně. EU podporuje tento přístup v rámci probíhajících jednání o ustanovení nové RFMO v jižním Tichomoří. Také se zavazuje přispět k vypracování prozatímních opatření v Indickém oceánu v přípravě na dohodu v roce 2008 a provést je do právních předpisů Unie. V oblastech, kde ještě žádná RFMO není ustanovena, EU podporuje zahájení jednání zúčastněných stran zaměřených na ustanovení těchto organizací.

V oblastech na volném moři neregulovaných RFMO musí rybolovné činnosti plavidel Unie podléhat nařízení, které provází toto sdělení (viz Související akty). Toto nařízení, jehož přijetí se předpokládá v roce 2008, provádí doporučení OSN týkající se těchto plavidel. Také stanovuje, že plavidla Unie musí získat zvláštní povolení pro rybolov při dně v těchto oblastech, které se bude vydávat až po hodnocení dopadů. Toto hodnocení bude zvažovat riziko škodlivých účinků na citlivé mořské ekosystémy, způsobených těmito technikami rybolovu, na základě podrobných provozních plánů. Také zavádí požadavky týkající se kontroly, například přítomnost pozorovatelů na palubě všech příslušných plavidel a přísné satelitní sledování plavidel (VMS). Kromě toho navrhuje zakázat používání lovných zařízení v hloubkách překračujících 1 000 metrů. Plavidla s povolením k rybolovu budou muset hlásit příslušným orgánům stanoviště s citlivými ekosystémy, která objeví při své činnosti, aby bylo případně možné poskytovat těmto ekosystémům účinnou ochranu.

Kontext

Závazek přijatý v Johannesburgu staví problém destruktivních metod rybolovu do celosvětového kontextu. Loviště už se nemohou posuzovat odděleně, ale musí být zahrnuta do širší perspektivy udržitelnosti oblastí na volném moři. Tento přístup zaujala Komise v nových návrzích pro integrovanou námořní politiku. EU je odhodlána dodržovat zásady uvedené v rezoluci OSN 61/105 o udržitelném rybolovu, přijaté v prosinci 2006.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES) č. 734/2008 ze dne 15. července 2008 o ochraně citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem používání lovných zařízení pro rybolov při dně (Úřední věstník L 201 ze dne 30.7.2008)

Poslední aktualizace: 27.10.2011

Top