Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční plán pro integrovanou námořní politiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akční plán pro integrovanou námořní politiku

Evropská komise, vedena snahou chránit rybolovné zdroje, zavádí integrovanou, horizontální a průřezovou námořní politiku, která zahrnuje všechny aspekty našeho vztahu s moři a oceány. Rámec řízení, cíle a nástroje, které Komise navrhuje, jsou uvedeny ve zmíněném sdělení, které se opírá o Lisabonskou a Göteborskou strategii.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. října 2007 - Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (KOM(2007) 575 v konečném znění - Nezveřejněné v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Vytvoření integrované námořní politiky vyžaduje přesně stanovený rámec řízení. Komise zřídila pracovní skupinu pro námořní politiku, která by měla analyzovat vzájemné interakce mezi odvětvovými politikami a zajišťovat jejich koordinaci. Požádala také agentury Evropské unie (EU) působící v oblasti námořních záležitostí, aby jí pomohly s vypracováním nových politik. Definování nových námořních politik zahrnuje konzultaci občanské společnosti a všech zúčastněných stran, jakož i posouzení celkových dopadů.

Cíle

Prvním cílem integrované politiky pro EU je v nejvyšší míře uplatňovat udržitelné využívání oceánů a moří a přitom umožnit růst námořních odvětví a pobřežních regionů. Ve snaze zajistit konkurenceschopnost, ochranu a bezpečnost daného odvětví se Evropská komise zavazuje k:

 • vytvoření strategie pro zmírnění účinků změny podnebí na pobřežní oblasti;
 • posílení kvalifikací a studia, pokud jde o povolání v námořním odvětví, tak, aby bylo možno v tomto odvětví poskytnout lepší profesní vyhlídky;
 • vytvoření evropského námořního prostoru bez správních a celních hranic a ucelené strategie námořní dopravy na roky 2008–2018, s cílem zvýšit účinnost a konkurenceschopnost námořní dopravy v Evropě;
 • přípravě pokynů k uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí týkajících se přístavů a k předložení návrhu nové politiky pro přístavy s přihlédnutím k mnohostranným úlohám přístavů;
 • podpoře vytváření mnohoodvětvových seskupení a k prosazování technologických inovací v odvětvích stavby lodí a energetiky, s cílem zajistit hospodářskou konkurenceschopnost bez narušování životního prostředí;
 • podpoře mezinárodních snah o snižování zamoření ovzduší a emisí skleníkových plynů, způsobených loděmi;
 • přijetí opatření proti výmětům, nelegálnímu, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a proti jakýmkoliv dalším ničivým postupům.

Dalším klíčovým cílem je budovat znalostní a inovační základnu pro námořní politiku. Věda o mořích, technologie a výzkum nám totiž umožňují analyzovat dopad lidských činností na mořské systémy a nabízejí řešení, jak snížit poškozování životního prostředí a vliv změny klimatu. Evropská komise zamýšlí:

 • předložit komplexní evropskou strategii pro mořský a námořní výzkum;
 • zlepšit chápání námořních otázek v rámci 7. rámcového programu;
 • podpořit vznik evropského partnerství pro vědu o mořích, které bude určeno k intenzivnímu dialogu mezi vědeckou komunitou a hybnými silami průmyslu a politiky.

Dalším cílem integrované politiky je poskytovat nejvyšší kvalitu života v pobřežních a nejvzdálenějších regionech, a sladit přitom hospodářský rozvoj s udržitelností životního prostředí. Komise se tedy zaměří zejména na:

 • podporu pobřežního cestovního ruchu;
 • vytvoření databáze týkající se financování Společenství, které je k dispozici na námořní projekty a pro pobřežní regiony;
 • vytvoření strategie Společenství pro prevenci katastrof v těchto regionech;
 • rozvoj námořního potenciálu nejvzdálenějších regionů a ostrovů.

Kromě toho EU zamýšlí prosazovat svou vedoucí pozici v mezinárodních námořních záležitostech. Integrovaná politika umožňuje zlepšit mezinárodní správu námořních záležitostí i dosáhnout naplnění priorit EU v této oblasti. To má zvláště velký význam, vezmeme-li v úvahu globální povahu problémů, jimž námořní odvětví čelí. Komise tedy podpoří především:

 • námořní spolupráci v rámci evropské politiky rozšíření, evropské politiky sousedství a Severní dimenze, jakož i strukturovaný dialog s hlavními partnery. V tomto směru je zásadní, aby všichni partneři uplatňovali mezinárodní dohody;
 • členské státy by měly ratifikovat a používat vhodné nástroje.

Posledním cílem této integrované politiky je zvyšovat viditelnost námořní Evropy a zlepšovat profil činností a profesí v tomto odvětví. Pro tento účel navrhuje Komise konkrétní akce a nástroje, k nimž patří:

 • vytvoření nástrojů pro vzdělávání (atlas moří), ale i prostředků ke zdůraznění našeho společného námořního dědictví;
 • každoroční oslava Evropského námořního dne, počínaje rokem 2008.

Nástroje

Pro společné vypracování námořních politik mají zásadní význam tyto tři nástroje:

 • Evropská síť námořního dozoru, která má zajišťovat bezpečné využívání moří a ochranu námořních hranic EU, neboť tyto problémy mají nadnárodní povahu. Komise podporuje zejména spolupráci mezi pobřežními hlídkami a příslušnými úřady a zavazuje se ke zlepšení interoperability systému dozoru;
 • integrovaná správa (země a moře) pobřežních oblastí, která umožní územní plánování námořních prostor. Přestože pravomoc v této oblasti nadále přísluší členským státům, je zásadní, aby byly přijaty i závazky na evropské úrovni. V roce 2008 předloží Komise návrh programu k usnadnění rozvoje tohoto nástroje;
 • kompletní a přístupný zdroj údajů a informací o přírodních faktech a lidské činnosti týkající se oceánů představuje základ pro strategické rozhodování o námořní politice. Budou přijata opatření ke zřízení Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat a k provedení multidimenzionálního mapování vod členských států.

Kontext

Toto sdělení navazuje na konzultaci, k níž dala podnět Zelená kniha o námořní politice Unie, jejímž prostřednictvím Evropská rada na svém červnovém zasedání požádala Komisi o vypracování akčního plánu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. října 2010 o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky (KOM(2010) 494 v konečném znění – Nezveřejněný v Úředním věstníku). Tento návrh stanoví program, jehož cílem je podpořit opatření pro další rozvoj a uplatňování integrované námořní politiky. Uvedený návrh navazuje na přípravné akce a pilotní projekty, které mají být uskutečněny v období od ledna 2011 do prosince 2013. Program poskytne finanční prostředky potřebné ke splnění cílů a priorit vymezených v akčním plánu z roku 2007.

Postup spolurozhodování (COD/2010/0257)

Sdělení Komise ze dne 8. října 2010, nazvané „Znalosti v námořní oblasti 2020: sběr údajů o moři a pozorování za účelem inteligentního a udržitelného rozvoje“ (KOM(2010) 461 – Nezveřejněné v Úředním věstníku). Toto sdělení popisuje akční plán, který je jedním ze tří průřezových nástrojů integrované námořní politiky EU. Tento plán, který je rozdělen do tří os, si klade za cíl zvýšit věrohodnost údajů o moři, zjednodušit jejich užívání a podpořit konkurenceschopnost uživatelů těchto údajů.

Sdělení Komise ze dne 15. října 2009, nazvané : „Cesta k integraci námořního dohledu: Společné prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti EU“ (KOM(2009) 538 – Nezveřejněné v Úředním věstníku). Toto sdělení je druhým z průřezových nástrojů integrované námořní politiky EU. Stanoví hlavní zásady pro rozvoj společného prostředí pro sdílení informací v námořní oblasti a zahajuje proces potřebný pro jeho zavedení. K dosažení tohoto cíle je nezbytné posílit spolupráci a soudržnost mezi Evropskou komisí, členskými státy a partnery.

Sdělení Komise ze dne 25. listopadu 2008, nazvané „Rozvrh pro územní plánování námořních prostor: dosažení společných principů v EU“ (KOM(2008) 791 v konečném znění – Nezveřejněné v Úředním věstníku). Územní plánování námořních prostor je nástrojem integrované námořní politiky, jehož cílem je zajistit lepší koordinaci mezi zúčastněnými stranami a optimální využití moří a oceánů. Uvedené sdělení definuje několik klíčových principů z průběžné praxe a stávajících předpisů. Tyto principy mají sloužit jako základ diskusí týkajících se vypracování společného přístupu k územnímu plánování námořních prostor.

Zpráva Komise ze dne 15. října 2009 o pokroku v oblasti integrované námořní politiky EU (KOM(2009) 540 v konečném znění – Nezveřejněná v Úředním věstníku). Komise zkoumá pokrok, který byl dosažen v rámci integrované námořní politiky od okamžiku přijetí sdělení z roku 2007, a definuje šest strategických směrů pro budoucnost:

 • integrace námořní správy: orgány, členské státy a pobřežní regiony EU musí zavést účinné struktury, které umožní meziodvětvovou spolupráci a konzultaci zúčastněných stran. Tyto struktury musí umožnit využití všech synergií mezi odvětvovými politikami, které mají dopad na námořní oblast. Měly by pokud možno zabránit tomu, aby byly odvětvové politiky pojímány izolovaně.
 • rozvoj meziodvětvových nástrojů, jakými jsou územní plánování námořních prostor, databáze vyčerpávajících znalostí a údajů o mořích a integrovaný námořní dozor. Tyto nástroje mohou vést k uvolnění značných hospodářských investic a zlepšení způsobu správy evropských námořních prostor.
 • stanovení hranic pro námořní činnosti, s cílem zajistit udržitelnost: v souvislosti s rámcovou směrnicí o „strategii pro mořské prostředí“ jsou tyto hranice stanoveny s ohledem na dopad námořních činností na moře a oceány.
 • strategie pro oblasti jednotlivých moří: tyto strategie přispívají k úspěšnému rozvoji integrované námořní politiky. Díky těmto strategiím je možné přizpůsobit priority a nástroje politiky zeměpisným, hospodářským a politickým zvláštnostem jednotlivých evropských mořských oblastí.
 • posílení mezinárodního rozměru integrované námořní politiky: EU se musí zhostit vedoucí úlohy při zdokonalování celosvětové námořní správy, jak to učinila v případě pirátství nebo ničivých postupů rybolovu.
 • udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost a inovace: EU musí definovat soudržné a globální hospodářské priority, jejichž cílem bude rozvoj námořní dopravy v rámci EU, podpora investicí, prosazování projektů zaměřených na lodě šetrné vůči životnímu prostředí, podpora výroby energie z mořských zdrojů atd. Kromě toho musí dbát i na to, aby byl v diskusích o územní soudržnosti brán ohled na námořní politiku i na pobřežní oblasti.

Komise zveřejní během roku 2010 dokument o provádění uvedených šesti strategických směrů.

Poslední aktualizace: 03.12.2010

Top