Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nežádoucí vedlejší úlovky a výměty

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nežádoucí vedlejší úlovky a výměty

Komise se zavazuje vypracovat dlouhodobou politiku, která podpoří snížení nežádoucích vedlejších úlovků a postupnou eliminaci výmětů v evropských lovištích. Jedná se o důležitou změnu v přístupu, jejímž cílem je stanovit přijatelná a proveditelná řešení, chování, technologie a nástroje, které povedou k požadovaným výsledkům.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 28. března 2007 o politice vedoucí ke snížení nežádoucích vedlejších úlovků a eliminaci výmětů v evropském rybolovném odvětví (KOM(2007) 136 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Nežádoucí vedlejší úlovky * a výměty * působí závažné problémy v evropských lovištích. Pro výměty mořských organismů existují dva hlavní důvody.

První je hospodářské povahy. Ryby se prodávají za velmi proměnlivé ceny v závislosti na velikosti, kvalitě, ale i druhu. Proto existují výrazné hospodářské pobídky k vyhazování ryb do moře, protože nákladní prostor na palubě je vyhrazen skladování organismů s vysokou obchodní hodnotou.

Druhý důvod souvisí s některými právními předpisy platnými v odvětví rybolovu. To je případ použití minimální velikosti při vykládce či stanovení celkových přípustných odlovů (TAC).

Rozsah výmětů

Podle Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (STECF) se míry výmětů nežádoucích vedlejších úlovků v období 2003–2005 pohybovaly v závislosti na moři, lovišti a technice rybolovu mezi 20 a 60 % hmotnosti úlovku.

Důsledky výmětů

Nežádoucí vedlejší úlovky a jejich následné výměty mají závažné důsledky, jako je:

 • mrhání společenskými zdroji;
 • odchyt nedospělých jedinců cílových druhů vedoucí ke snížení možností odlovu těchto druhů v budoucnosti;
 • okamžité snížení reprodukující se biomasy v případě odchytu dospělých jedinců;
 • negativní dopady na mořský ekosystém a biologickou rozmanitost.

Většina druhů ryb nebo korýšů po ulovení a vyhození zpět do moře zemře nebo má malou šanci na přežití.

Nástroje a opatření

Snížení nežádoucích vedlejších úlovků a postupné odstranění výmětů vyžadují propojení nástrojů a opatření, které budou upraveny pro potřeby jednotlivých lovišť. Zavedení zákazu výmětů povede rybáře k větší odpovědnosti a zaměřenosti na výsledky. To mimo jiné vyžaduje vzít v úvahu praktické a hospodářské aspekty lovišť. Nástroje této nové politiky jsou:

 • podporování vývoje a použití selektivních rybolovných zařízení;
 • zavírání oblastí, kde „hrozí“ nežádoucí vedlejší úlovky, v reálném čase;
 • flexibilita kvót;
 • poplatky za nežádoucí vedlejší úlovky a zabavení vedlejších úlovků;
 • preferenční přístup do lovišť na základě záznamů o nízkém objemu vedlejších úlovků;
 • zavedení informačních systémů, jež mohou informovat loďstva o oblastech, v nichž je nejmenší riziko nežádoucích vedlejších úlovků.

Také regionální organizace pro řízení rybolovu musí hrát podstatnou úlohu při provádění doplňkových opatření k eliminaci výmětů. Některá opatření by případně mohla být financována z Evropského rybářského fondu.

Kontrola

Navzdory obtížím při prosazování zákazu výmětů a eliminace nezákonných výmětů je nezbytné, aby Komise vynucovala dodržování pravidel a zajistila účinné provádění zákazu.

Programy pozorování sehrají při vynucování důležitou úlohu. Musí být součástí celkového režimu vynucování, který zahrnuje:

 • systematickou analýzu přesných číselných údajů o úlovcích a vykládkách;
 • programy elektronického lodního deníku, který umožňuje hlásit složení úlovků v téměř reálném čase;
 • monitorování a kontrolu lovných zařízení;
 • zapojení zúčastněných subjektů a jejich spolupráci.

Mimo to je třeba také pečlivě monitorovat úlovky, jež musí být vyloženy, ačkoli je rybářské plavidlo nemůže prodat, aby rybářským plavidlům nepřinášely nedovolený zisk. Údaje ze všech loďstev musí být shromažďovány a průběžně analyzovány, aby byla přijata nezbytná opatření v případě nedodržení pravidel.

Sociálně ekonomické důsledky

Velmi obecně může postupné zavádění politiky eliminace výmětů vyústit v krátkodobé čisté zvýšení nákladů a ztráty příjmů. Další důsledky spojené s uzavřením některých rybolovných oblastí a požadavky na přesunutí se do jiného loviště mohou znamenat, že bude třeba překonat delší vzdálenost do místa loviště.

Nicméně z dlouhodobého hlediska lze očekávat mnohé hospodářské výhody spojené s nárůstem početnější a zdravější populace ryb.

Kontext

Toto sdělení se zabývá prioritním problémem výmětů a nastiňuje hlavní směry, kterými se politika v této oblasti musí ubírat, aby se snížily nežádoucí vedlejší úlovky a eliminovaly výměty. Od roku 2008 budou vypracována nařízení platná pro všechna loviště Společenství.

Klíčové pojmy aktu

 • Nežádoucí vedlejší úlovky: náhodné úlovky druhů, na něž se rybolov nezaměřuje nebo které nesplňují určitá kritéria, včetně mořských savců, ptáků, želv a jiných mořských druhů.
 • Výměty: ta část celkového organického materiálu živočišného původu v úlovku, která je vyhozena nebo shozena do moře, a to z jakéhokoli důvodu. Nezahrnuje rostlinný materiál a odpad ze sběru, např. vnitřnosti. Výměty mohou být mrtvé nebo živé.

Poslední aktualizace: 18.10.2011

Top