Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maximální udržitelný výnos

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Maximální udržitelný výnos

Ve snaze nastolit udržitelné využívání populací ryb toto sdělení stanoví novou politiku rybolovu. Komise navrhuje zavést řízení evropského rybolovu na základě maximálního udržitelného výnosu (MSY). Jedná se o dlouhodobý systém, který by zajistil řízení populací ryb za udržitelných hospodářských, environmentálních a sociálních podmínek.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 4. července 2006 – Provádění udržitelnosti v rybolovu EU pomocí maximálního udržitelného výnosu (KOM(2006) 360 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Tímto sdělením Komise hodlá zlepšit hospodářskou výkonnost odvětví rybolovu a zajistit jeho udržitelnost v duchu rozhodnutí přijatých na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu.

Tam se Společenství a jeho členské státy připojily k závazku zajistit maximální udržitelný výnos (MSY), přičemž by těchto cílů mělo být dosaženo u vyčerpaných populací nejpozději do roku 2015.

Komise soudí, že je načase řídit evropský rybolov jiným způsobem, tj. snažit se o úspěch, a nikoli jen hledat možnosti, jak se vyvarovat neúspěchů, a to obnovou populací ryb prostřednictvím řízení založeného na MSY.

Komise zdůrazňuje potenciální výhody této nové orientace společné rybářské politiky (SRP). Podle vědeckých analýz je 80 % populací ryb v Evropě v současné době předmětem nadměrného rybolovu oproti systému, kdy by řízení rybolovu bylo založeno na provádění maximálního udržitelného výnosu (MSY).

MSY je dlouhodobý přístup, který spočívá ve snížení míry rybolovu, které umožní obnovu populací ryb, aby se zajistilo jejich využívání v udržitelných hospodářských, environmentálních a sociálních podmínkách.

Přínos přístupu založeného na udržitelném výnosu

Komise se domnívá, že provádění systémů řízení populací ryb založených na maximálním udržitelném výnosu pomůže zvrátit tendenci k vyčerpání populací ryb. Tento přístup bude prospěšný pro mořské prostředí jako takové: umožní zvýšit dostupnost zdrojů a obnovit rovnováhu v ekosystémech.

To by přineslo výhody i z hospodářského hlediska, protože takový přístup povede ke snížení nákladů na rybolov. Využívání populací ryb bude snazší díky stabilnější disponibilitě zdrojů.

Rybolov provozovaný na úrovni MSY umožní zvýšit podíl velkých ryb s vysokou hodnotou, zatímco podíl ryb, které musí být vhozeny zpět do moře, se sníží.

V průběhu posledních let se do Společenství ročně dovezlo přes 10 milionů tun ryb, což představuje 60 % konzumovaných ryb. Řízení na úrovni MSY zlepší postavení evropského rybolovu v hospodářské soutěži, protože zaručí stálou a kvalitní dodávku ryb.

K uskutečnění tohoto přístupu

Řízení rybolovných činností musí být založeno na udržitelnosti a stabilitě. Komise proto doporučuje rovnováhu mezi rybolovnou činností a reprodukční schopností populací ryb.

Pro dosažení tohoto cíle je důležité stanovit každý rok vhodnou míru rybolovu pro různé populace ryb. Komise zdůraznila význam lepšího řízení v oblasti řízení rybolovu.

Úspěšnost provedení tohoto nového přístupu závisí zejména na schopnosti odvětví rybolovu přizpůsobit se na vnitrostátní úrovni nové situaci. Závisí také na pravidelných konzultacích mezi Komisí a zástupci tohoto odvětví.

Období postupného provádění změn může vést ke dvěma různým přístupům. V prvním případě mohou členské státy podporovat zeštíhlení odvětví, aby bylo účinnější a výnosnější, což však povede ke snížení počtu rybářů. V druhém případě mohou členské státy zachovat vysokou míru zaměstnanosti bez zmenšení velikosti loďstev, ale za cenu snížení výnosnosti pro podniky.

Ačkoli členské státy mají právo si zvolit vlastní hospodářskou strategii, Komise připomíná, že řešení jiná než vyřazování z provozu v minulosti způsobila problémy související s prosazováním a sociální přijatelností, protože je obtížné zachovat nadměrné rybářské loďstvo, aniž by se využívalo.

Dlouhodobé plány

V nadcházejících letech Komise navrhne dlouhodobé plány s cílem zavést do roku 2015 u všech hlavních populací ryb ve vodách Společenství takovou míru rybolovu, v jejímž rámci lze dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. Plány stanoví přijatelnou míru rybolovu pro dotčené populace ryb. Vývoj dlouhodobých plánů se bude řídit těmito hlavními zásadami:

 • zajistit konzultaci s rybáři, spotřebiteli a všemi ostatními zainteresovanými stranami;
 • založit každý plán na nestranných vědeckých stanoviscích;
 • zohlednit hospodářské, sociální a environmentální důsledky navrhovaných opatření;
 • stanovit snížené míry rybolovu a prostředky, jak jich postupně dosáhnout;
 • snížit škodlivé účinky rybolovu na ekosystém;
 • stanovit technická opatření, která zabezpečí, aby všechny populace byly loveny v souladu s jejich příslušnými cílovými limity;
 • zahrnovat možnost využívat některé populace v míře nižší, než je úroveň maximálního udržitelného výnosu s cílem dosáhnout nárůstu produktivity jiných druhů;
 • stanovit cíle bez ohledu na biologické podmínky populace ryb v době vstupu plánu v platnost, ačkoli plány mohou vyžadovat přísnější ochranná opatření v případě rozsáhlejšího vyčerpání zdrojů;
 • pokud vědecké poradenství není schopno kvůli nedostatku údajů nebo jiných okolností navrhnout opatření potřebná k dosažení podmínek maximálního udržitelného výnosu, měly by plány určit přiměřený postup;
 • pravidelně přezkoumávat plány a jejich cíle.

Kontext

Při reformě společné rybářské politiky v roce 2002 byl kladen důraz na důležitost dlouhodobého řízení rybolovu, aby se udržitelným způsobem zachovaly populace ryb. To se projevilo zavedením plánů na obnovu nejohroženějších populací ryb. V důsledku nadměrného rybolovu tak byly v posledních letech výrazně sníženy míry rybolovu mnohých druhů ryb. Podle Komise je nutné přejít k další fázi reformy a zvrátit tendenci, při níž klesají počty populací ryb v Evropě. Na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se členské státy zavázaly k tomu, že nejpozději do roku 2015 budou stavy populací ryb na úrovních slučitelných se zásadou maximálního udržitelného výnosu.

Poslední aktualizace: 17.10.2011

Top