Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana velryb, delfínů a sviňuch před náhodným ulovením

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana velryb, delfínů a sviňuch před náhodným ulovením

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 812/2004 – opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví opatření zaměřená na snížení náhodných úlovků (tzv. vedlejších úlovků) velryb, delfínů a sviňuch (skupiny mořských savců označovaných jako kytovci) rybářskými plavidly.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení stanoví:

 • technická opatření týkající se tenatových sítí pro lov při dně (rybářských sítí, které se zavěšují vertikálně, aby se do nich ryby chytily za žábry) a unášených tenatových sítí ve vymezených oblastech (uvedených v příloze I a III tohoto nařízení),
 • programy sledování na palubách plavidel za účelem získání informací o vedlejších úlovcích kytovců při ohrožených rybolovech* (viz příloha III).

Akustická odpuzující zařízení

 • Existují různé druhy akustických odpuzujících zařízení. Tato zařízení vysílají signály, jež mají udržet kytovce z dosahu rybářského plavidla.
 • Všechna rybářská plavidla o celkové délce 12 metrů nebo vyšší musí ve stanovených oblastech a stanovených obdobích rybolovu tato zařízení používat.
 • Velitelé rybářských plavidel musí zajistit, aby byla akustická odpuzující zařízení při spouštění lovného zařízení plně funkční.
 • Země Evropské unie (EU) musí sledovat a posuzovat účinky používání těchto zařízení v čase.
 • Technické údaje (např. parametry signálu) a podmínky používání (tj. maximální vzdálenost mezi dvěma akustickými odpuzujícími zařízeními podél sítí) jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení.
 • Výjimečně mohou země EU až na dva roky povolit používání zařízení, která nesplňují technické údaje nebo podmínky používání, pokud byl jejich účinek na snížení náhodných úlovků kytovců dostatečně doložen.

Programy sledování náhodných úlovků

 • Země EU musí plánovat a provádět programy sledování náhodných úlovků kytovců na plavidlech plujících pod jejich vlajkou. Cílem je získat reprezentativní údaje o druzích rybolovu uvedených v příloze III.
 • U plavidel o celkové délce nižší než l5 metrů se údaje shromažďují pomocí vědeckých studií nebo pilotních projektů.
 • U plavidel o celkové délce 15 metrů nebo vyšší sledování provádějí pozorovatelé na plavidlech.
 • Co se týče pozorovatelů, nařízení stanoví:
  • jejich kvalifikaci (např. dostatečnou zkušenost, aby rozeznali druhy kytovců a postupy rybolovu),
  • jejich schopnost splnit základní vědecké úkoly apod.,
  • jejich úkoly (sledovat náhodné úlovky kytovců a shromáždit údaje potřebné k extrapolaci pozorovaných vedlejších úlovků na celý dotyčný druh rybolovu),
  • obsah zpráv, které pozorovatelé musí posílat, co se týče shromážděných údajů, jejich pozorování a zjištění.

Zprávy

 • Země EU musí každý rok posílat zprávu Evropské komisi. Tato zpráva by měla:
  • obsahovat odhady celkových náhodných úlovků kytovců v každém z dotyčných druhů rybolovu,
  • obsahovat posouzení závěrů zpráv pozorovatelů a všechny další příslušné informace, včetně všech výzkumů prováděných ke snížení náhodných úlovků kytovců při rybolovu.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. července 2004.

KONTEXT

Velryby, delfíni a sviňuchy jsou chráněni směrnicí EU o stanovištích, která požaduje, aby země EU dohlížely na stav ochrany těchto druhů. EU proto přijala zvláštní opatření, která mají zajistit minimalizaci dopadu rybolovných činností na tyto druhy.

* KLÍČOVÉ POJMY

ohrožené rybolovy: v kontextu tohoto přehledu se jedná o rybolovy, kde jsou populace kytovců zvláště ohroženy v důsledku rybolovných činností.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 812/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98 (Úř. věst. L 150, 30.4.2004, s. 12–31)

Postupné změny nařízení (ES) č. 812/2004 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1–12)

Viz konsolidované znění

Poslední aktualizace 04.10.2016

Top