Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a kontrolní režim pro rybářskou politiku

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Tímto nařízením se zřizuje EFCA, Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, před rokem 2012 známá jako Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu.

Cílem EFCA je:

 • organizovat operační koordinaci kontrolních a inspekčních činností zemí EU týkajících se rybolovu,
 • pomáhat jim provádět pravidla společné rybářské politiky (SRP).

KLÍČOVÉ BODY

Poslání a úkoly EFCA jsou následující.

 • Koordinovat:
 • Pomáhat zemím EU:
  • při podávání informací o rybolovných činnostech a o kontrolních a inspekčních činnostech Evropské komisi a ostatním zainteresovaným stranám,
  • při plnění jejich úkolů a závazků podle pravidel rybářské politiky.
 • Napomáhat zemím EU a Komisi:
  • při harmonizaci uplatňování rybářské politiky v celé EU,
  • v jejich vztazích se třetími zeměmi, co se týče dohod o rybolovu.
 • Přispívat k:
  • výzkumu a vývoji kontrolních a inspekčních metod,
  • koordinaci odborné přípravy inspektorů a k výměně zkušeností mezi zeměmi EU.

Organizace

Agenturu EFCA, která sídlí ve španělském Vigu, tvoří:

 • výkonný ředitel jmenovaný na pět let,
 • poradní výbor, který je nápomocen výkonnému řediteli, a
 • správní rada (kterou tvoří zástupci každé země EU a šest zástupců Komise), k jejímž úkolům mimo jiné patří jmenovat výkonného ředitele.

Správní rada také každých pět let nechává provést nezávislé externí hodnocení účinnosti EFCA.

Operační koordinace

EFCA koordinuje činnosti na souši, ve vodách EU a v mezinárodních vodách. Činí tak použitím plánů společného nasazení, které vytváří po konzultaci se zeměmi EU.

Výkonný ředitel odešle dotčené zemi EU a Komisi návrh plánu společného nasazení. Nejsou-li proti plánu vzneseny žádné námitky do patnácti pracovních dnů (v takovém případě se plán odešle Komisi, která provede nutné změny), plán se schválí.

Poté plány společného nasazení:

 • uplatňují měřítka a postupy kontrolní a inspekční činnosti,
 • organizují využívání vnitrostátních prostředků a
 • stanovují podmínky, za nichž může země EU vstoupit do vod jiné země EU.

Účinnost každého plánu společného nasazení se vyhodnocuje každý rok.

Koordinační středisko EFCA poskytuje nástroje pro monitorování, dohled a komunikaci.

Další klíčové body

 • EFCA může získávat nebo najímat vybavení potřebné k provádění plánů společného nasazení a kontrolních a inspekčních programů.
 • Kromě lidských zdrojů, které pro kontrolní a inspekční programy poskytují země EU, mohou být inspektory EU v mezinárodních vodách jmenováni i zaměstnanci EFCA.
 • Pokud se vyskytne vážné riziko pro SRP, kterému stávajícími prostředky nelze předejít, může EFCA zřídit jednotku pro mimořádné události, jejímž úkolem je sběr a vyhodnocení informací a určení možností, jak SRP pomoci.
 • EFCA přispívá k provádění integrované námořní politiky EU.
 • EFCA je financována ze tří zdrojů:
  • rozpočet EU,
  • platby za služby poskytnuté zemím EU, a
  • příjmy z publikací, odborné přípravy a dalších služeb, které poskytuje.
 • EFCA se podílí na různých projektech výzkumu a vývoje strategie Horizont 2020, které se zaměřují na oblasti dohledu nad mořským prostředím a technik pozorování Země.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 10. června 2005.

KONTEXT

V rámci příprav reformy SRP v roce 2002 se klíčovým rysem politiky staly harmonizované podmínky pro provádění předpisů. Vytvoření trvalé struktury, která zajistí koordinaci inspekčních a kontrolních činností v oblasti rybolovu, se považovalo za nutnost. Výsledkem bylo založení Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu (později EFCA).

AKT

Nařízení Rady (ES) No 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1–14)

Postupné změny nařízení (ES) č. 768/2005 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 14.01.2016

Top