Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Začlenění environmentálních aspektů do evropské normalizace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Začlenění environmentálních aspektů do evropské normalizace

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2004) 130 v konečném znění) – Začlenění environmentálních aspektů do evropské normalizace

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Chce zajistit, aby byly environmentální aspekty systematičtěji integrovány do evropských norem, a aby všichni, kdo se podílejí na vytváření těchto norem, zohledňovali ochranu životního prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

 • Evropská normalizace umožňuje uplatňovat harmonizované technické normy ve všech zemích Evropské unie (EU). Tím usnadňuje obchodování na společném trhu.
 • Normalizace hraje svou úlohu při tvorbě politik EU a šíření technických znalostí. Integrací environmentálních aspektů mohou normy přispívat k udržitelnému rozvoji a s tím souvisejícím politikám EU.

Vývoj v evropské normalizaci

 • Evropské normy jsou dobrovolné dokumenty vytvářené evropskými nebo mezinárodními normalizačními organizacemi. Tato práce je založena na proaktivním postupu a konsenzu všech zainteresovaných stran.
 • Proces sestavování norem se vede v rámci nového přístupu k technické harmonizaci a normalizaci.
 • Normalizace se dotýká stále většího počtu odvětví. Je považována za užitečný nástroj na ochranu životního prostředí v tom, že:
  • ovlivňuje způsob, jakým produkty a služby působí na životní prostředí, zejména v kontextu akčního plánu pro oběhové hospodářství,
  • provádí standardizované metody přezkoušení a metody měření s cílem usnadnit prosazování legislativy zaměřené na ochranu životního prostředí. Jedná se například o horizontální normy používané ke zjednodušení měření hladin znečišťujících látek v kalech, půdě nebo biologickém odpadu,
  • propaguje používání environmentálních technologií a podporuje iniciativy, které znamenají přínos pro životní prostředí. Normalizace může například pomáhat při uvádění takových technologií na trh, jako je mikrokogenerační jednotka, která umožňuje vyrábět v budově elektřinu a teplo zároveň,
  • vytváří normy pro řízení životního prostředí, jejichž cílem je zlepšit environmentální výkonnost podniků. Příkladem je série norem Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 14000.
 • Schopnost Evropy vytvářet environmentální normy může vést k rozvoji mezinárodních norem.

Environmentální normy

 • Kvalita environmentálních aspektů norem produkovaných v EU se může zlepšit. Zvláštní pozornost je také věnována kvalitě norem vytvářených v přistupujících zemích. Hlavním cílem je:
  • zlepšit školení v environmentální problematice u odborníků, kteří sestavují nebo revidují evropské normy, a umožnit všem zainteresovaným stranám přístup k environmentálním informacím. Šíření technických poznatků by mělo být podporováno na evropské i vnitrostátní úrovni,
  • stanovit priority ohledně témat, která je třeba řešit, se zvláštním důrazem na otázky veřejného zájmu související s environmentální politikou EU. Evropská komise může využít svou pravomoc při evropské normalizaci a tyto priority zdůrazňovat,
  • podporovat aktivní účast všech stran, které jsou do normalizace zapojeny. Evropské normalizační subjekty, jako je Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) pracují na základě vnitrostátních delegací. Země EU by také měly podporovat účast občanské společnosti a vědecké obce v procesu vytváření norem. Komise sleduje stejné cíle spoluprací s konsorciem environmentálních organizací ECOS,
  • vytvářet systematické nástroje, které pomáhají začleňovat environmentální aspekty do normalizace. Budou se konat pravidelná setkání na výměnu zkušeností a hodnocení dosaženého pokroku.

Pobídky

 • Komise chce podporovat systematické používání nejúčinnějších integračních nástrojů. Evropské normalizační orgány vyvinuly zvláštní nástroje, jako jsou:
  • pracovní skupiny zaměřené na životní prostředí,
  • odborné poradní výbory,
  • environmentální databáze,
  • odvětvové pokyny a kontrolní seznamy, které vytvářejí odborníci pro odborníky.
 • Strany účastnící se procesu normalizace se dobrovolně zapojily. K zajištění prosazování environmentálních norem je také nezbytné zlepšit jejich význam pro trh.

KONTEXT

 • Když byl v roce 2002 přijat Šestý akční program Společenství pro životní prostředí, Komise navrhla, aby v normalizačních aktivitách byla zohledněna ochrana životního prostředí.
 • Toto sdělení bylo sepsáno na základě internetové konzultace. Zástupci podniků a průmyslu, nevládní organizace, veřejné orgány a normalizační organizace měli příležitost vyjádřit svůj názor na to, jak nejlépe postupovat při ochraně životního prostředí.
 • Sdělení Komise o oběhovém hospodářství zdůrazňuje význam norem pro podporu tohoto aspektu ekonomiky. Zejména je nutné vyvíjet normy v řadě prioritních oblastí, jako jsou
  • normy pro materiálovou účinnost, pro lepší provádění směrnice o ekodesignu,
  • normy pro druhotné suroviny, jakož i materiálně efektivní recyklaci elektronického odpadu, vybitých baterií a dalších složitých produktů na konci životnosti.
 • Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Integrace environmentálních aspektů do evropské normalizace (KOM(2004) 130 v konečném znění, 25.2.2004)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Závěry Rady ze dne 1. března 2002 o normalizaci (Úř. věst. C 66, 15.3.2002, s. 1–2)

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o opatřeních přijatých na základě usnesení o evropské normalizaci přijatých Radou a Evropským parlamentem v roce 1999 (KOM(2001) 527 v konečném znění, 26.9.2001)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Poslední aktualizace 22.02.2017

Top