Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společná organizace trhu s produkty rybolovu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Společná organizace trhu s produkty rybolovu

Pravidla týkající se společné organizace trhu (SOT) s produkty rybolovu se musí přizpůsobit vývoji a změnám v rybářských činnostech, aby bylo možné zajistit trvale udržitelné řízení mořských zdrojů.

Od 70. let společná organizace trhu s produkty rybolovu přispívá v zájmu rybářů, zpracovatelských společností a spotřebitelů ke snížení vlivu výkyvů nabídky a poptávky.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Společná organizace trhu (SOT) s produkty rybolovu * byla zřízena v roce 1970. Představuje nejstarší prvek společné rybářské politiky (SRP).

Normy uvádění na trh

Produkty rybolovu mohou být prodávány či uváděny na trh pouze pokud splňují marketingové normy týkající se zařazování do kategorií dle jakosti, velikosti či váhy, balení, prezentace a označování. Členské státy kontrolují soulad produktů s normami uvádění na trh.

Poskytování informací spotřebitelům

Živé, čerstvé či chlazené produkty mohou být prodávány koncovému zákazníkovi pouze tehdy, pokud označení či etiketa uvádí:

 • obchodní označení druhu;
 • způsob produkce (vnitrozemský rybolov, mořský rybolov, chov);
 • oblast lovu.

Vytváření a uznávání organizací producentů

Organizace producentů (OP) jsou zakládány rybáři či vodohospodáři, kteří se dobrovolně sdružují s cílem zavést opatření zaručující nejlepší podmínky pro uvádění jejich produktů na trh. Smyslem těchto opatření je:

 • zaměřit se na plánování produkce a její přizpůsobení poptávce, zejména prostřednictvím plánů odlovu;
 • podporovat koncentraci nabídky;
 • stabilizovat ceny;
 • podporovat postupy trvale udržitelného rybolovu.

Členské státy jako PO uznají seskupení, která o to požádají a která splňují určité podmínky.

Mohou rovněž udělit zvláštní uznání těm OP, které představily plán na zlepšení jakosti produktů.

Rozšíření pravidel stanovených organizacemi producentů

Pokud je jedna organizace producentů považována za reprezentativní pro produkci a uvádění produktů na trh v oblasti nebo oblastech vykládky, může členský stát požadovat po nečlenech této organizace, kteří uvádějí na trh produkty ve stejné oblasti, aby dodržovali různá opatření zavedená touto OP.

Plánování produkce a uvádění produktů na trh

Každá organizace producentů vypracuje a předloží příslušným orgánům členského státu operační program rybářského hospodářského roku, který zahrnuje:

 • strategii pro uvádění produktů na trh s cílem přizpůsobit objem a kvalitu nabídky potřebám trhu;
 • plán odlovu nebo plán produkce v závislosti na druhu;
 • preventivní opatření vedoucí k přizpůsobení nabídky druhů, u jejichž uvádění na trh se objevují potíže;
 • sankce postihující členy, kteří porušují přijatá rozhodnutí.

Finanční podpora

Členské státy mohou OP během pěti let poskytnout vyrovnávací platbu jako náhradu za náklady plynoucí z jejich závazků v rámci plánování produkce a uvádění produktů na trh. Způsob výpočtu vyrovnávací platby se liší v závislosti na druhu.

Členské státy mohou poskytnout dodatečnou podporu OP za účelem vypracování opatření vedoucích ke zlepšení uspořádání a fungování uvádění ryb na trh, jakož i opatření vedoucí k lepší rovnováze nabídky a poptávky. Tato podpora je poskytována v souladu s nařízením Komise (ES) č. 498/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se Evropského rybářského fondu.

Mezioborové organizace (MO)

Členské státy mohou pod dohledem Komise uznat za mezioborové organizace seskupení, která o to požádají a která sdružují představitele činností spojených s produkcí, obchodem nebo zpracováním.

Uznání závisí na splnění určitých podmínek, z nichž nejdůležitější souvisejí s opatřeními, která mohou MO zavést (např. zlepšení znalosti a transparentnosti trhu atd.).

Rozšíření pravidel na nečleny

V případě, že jedna mezioborová organizace je považována pro určitý produkt za reprezentativní, pokud jde o produkci a/nebo obchod a/nebo zpracování tohoto produktu, může členský stát na žádost této organizace zavázat na určitou dobu ostatní nečleny této organizace činné v dotčené oblasti k dodržování určitých pravidel, která byla v rámci této organizace dohodnuta.

Pravidla, o jejichž rozšíření lze požádat, musejí splňovat určité podmínky a musejí se týkat: informací o produkci a trhu, produkčních pravidel, jež jsou přísnější, než jak jsou předepsána v národních právních předpisech nebo v právních předpisech Společenství, vypracování vzorových smluv, které jsou slučitelné s právními předpisy Společenství nebo pravidel uvádění na trh.

Ceny a intervence

Za účelem zajištění zásobování trhu s produkty rybolovu Společenství vytvořilo systém, jehož smyslem je:

 • zmírňovat nejvíce negativní vlivy nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou;
 • stabilizovat ceny způsobem, který rybářům zajistí alespoň minimální příjem;
 • podporovat všeobecnou konkurenceschopnost rybářské flotily Společenství na světových trzích.

Tento systém spočívá na cenovém režimu, jehož použití spustí mechanismy finanční intervence.

Základním prvkem pro definování těchto mechanismů je orientační cena, kterou pro určité produkty stanovuje Rada před začátkem rybářského hospodářského roku. Orientační cena se stanovuje na základě průměru cen na velkoobchodních trzích nebo v přístavech během tří posledních rybářských hospodářských let a s ohledem na směr vývoje produkce a poptávky.

V případě, že ceny klesnou pod danou úroveň, mohou OP za účelem zajištění alespoň minimálního příjmu rybářů stáhnout produkty rybolovu z trhu. Tato úroveň, která se nazývá cena Společenství za stažení, je každoročně definována Komisí pro každý typ produktu uváděného na trh. Tato cena je vypočítávána na základě čerstvosti, velikosti nebo hmotnosti a způsobu úpravy produktu a na základě orientační ceny, přičemž její výše nepřesáhne 90 % orientační ceny. V případě poklesu cen a spuštění intervenčních mechanismů obdrží členové finanční vyrovnání od OP, do které patří.

Stažení v rámci Společenství

Aby mohly být produkty rybolovu definitivně stažené z trhu předmětem finančního vyrovnání poskytnutého OP, musí být splněny určité podmínky:

 • cena za stažení uplatňovaná OP je rovna ceně Společenství za stažení za použití tolerančního rozpětí ± 10 % od této ceny;
 • produkty stažené z trhu musí odpovídat obchodním normám a musí mít dostačující jakost;
 • cena za stažení se musí uplatňovat po celý rybářský hospodářský rok pro každou skupinu dotčených produktů.

OP stanoví další určení produktů stažených z trhu způsobem, který nenaruší běžný obchod s dotyčnými produkty. Stažené produkty mohou být použity pro dobročinné účely, k výrobě krmiv pro zvířata nebo k jiným účelům než k lidské spotřebě.

Překlenovací podpora

U produktů, na něž se vztahuje režim ceny za stažení, se lze rozhodnout pro zpracování a skladování produktů pro pozdější lidskou spotřebu, pokud jsou k tomu tyto produkty zvlášť vhodné. Tyto produkty musí být zpracovány za přísných podmínek tak, aby byla zajištěna jejich jakost a produkty tak později mohly být uvedeny na trh v souladu s kritérii stanovenými pro každý druh.

Výše překlenovací podpory nesmí být větší než výše paušálně stanovených technických a finančních nákladů na zpracování a skladování produktů. Povolené zpracovatelské postupy jsou zmrazování, solení, sušení, nakládání, vaření a pasterace, případně filetování, sekání nebo odstraňování hlav. Minimální doba skladování je 5 dnů.

Nezávislá stažení z trhu a převody prováděné organizacemi producentů

Některé produkty rybolovu tvořící významnou část příjmu producentů na lokální nebo regionální úrovni nemohou být zahrnuty do systému ceny Společenství za stažení, neboť tržní ceny v členských státech či regionech jsou značně odlišné a celková produkce těchto produktů v rámci trhu Společenství je příliš nízká.

Mechanismus nezávislého stažení z trhu a převodu zmírňuje tuto nevýhodu prostřednictvím poskytnutí paušální podpory těm OP, které tyto produkty trvale či přechodně stahují z trhu, za předpokladu splnění určitých podmínek. Příslušné ceny jsou nezávisle stanovovány OP. Jsou stanoveny stropy pro množství, na které se vztahuje paušální podpora (10 % z množství uvolněného k prodeji v průběhu rybářského hospodářského roku) a autonomní cena za stažení (5 %).

Soukromé skladování

Podpora soukromého skladování se poskytuje na produkty, které byly zmrazeny na palubě plavidla a které nelze uvést na trh Společenství za prodejní cenu stanovenou Společenstvím před začátkem každého rybářského hospodářského roku. Tyto produkty jsou dočasně staženy z trhu a jsou skladovány po dobu nejméně 5 dnů. Podmínky pro skladování a opětovné uvedení na trh musí umožnit zachování a zaručení jakostních standardů.

Podpora může být poskytnuta do maximální výše 15 % ročního objemu dotčeného produktu uvedeného do prodeje OP. Úroveň podpory je stanovována paušálně před začátkem každého rybářského hospodářského roku na základě výše technických a finančních nákladů na zařízení potřebná pro skladování zmrazených produktů.

Zvláštní pravidla týkající se tuňákovitých ryb

Lov tuňáků zásobuje a uspokojuje především konzervárenský průmysl. Režim organizace trhu je tudíž zaměřen na tuto formu uvádění na trh.

Rada stanovuje produkční cenu Společenství pro různé druhy tuňákovitých ryb na základě průměru cen na velkoobchodních trzích nebo v přístavech v předchozích třech rybářských hospodářských letech.

Je-li průměrná cena tuňáka na trhu Společenství i dovozní cena pod úrovní 87 % produkční ceny Společenství, může být OP poskytnut vyrovnávací příspěvek ve výši stanovené Komisí.

Obchod se třetími zeměmi

Aby bylo zajištěno odpovídající zásobování trhu Společenství surovinami pro zpracovatelský průmysl, pro některé produkty (treska aljašská, treska obecná, treskovník novozélandský, surimi atd.) se na dobu neurčitou úplně nebo částečně pozastavují sazby celního sazebníku.

Referenční cena

Za účelem zabránění narušení trhu v důsledku dodávek ze třetích zemí za abnormálně nízké ceny je dovoz určitých produktů na celní území Společenství možný, pouze pokud je dodržena referenční cena, která je každoročně stanovována Komisí.

Ochranná opatření

Pokud je trh Společenství v důsledku mimořádných okolností narušen nebo ohrožen narušením či propadem cen, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijata nezbytná opatření, dokud toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Mimořádná opatření

Je-li u jednoho nebo více produktů na trhu Společenství zjištěno zvýšení cen a problémy se zásobováním, přijme Rada opatření nezbytná k nápravě situace.

Rovný přístup k infrastruktuře

Členské státy zajistí plavidlům plujícím pod vlajkou jiného členského státu rovný přístup do přístavů, k zařízením i k veškerému souvisejícímu vybavení a technickému zařízení.

Kontrola, dohled a provedení

Členské státy a Komise zavedou systémy komunikace a výměny informací, přičemž náklady z toho plynoucí jsou částečně hrazeny z rozpočtu Společenství.

Za účelem prevence a potlačování podvodů členské státy pravidelně provádějí namátkové kontroly u příjemců finanční pomoci.

Komisi je nápomocen Řídící výbor pro produkty rybolovu, jehož členy jsou zástupci členských států a jemuž předsedá zástupce Komise.

Klíčové pojmy aktu

 • Produkty rybolovu: produkty rybolovu na moři či ve sladkých vodách a produkty akvakultury. Tyto produkty zahrnují živé, čerstvé, chlazené, zmrazené, sušené, nasolené či uzené ryby, ryby ve slaném nálevu, korýše, měkkýše, moučky, prášky atd.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 104/2000

1. 1. 2001(1. 1. 2002pro článek 4 seskupující pravidla související s informacemi pro spotřebitele)

Úř. věst. L 17 ze dne 21. 1. 2000

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii (EU) a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie - Příloha II: Výčet uvedený v článku 20 aktu o přistoupení - 7. Rybolov

1. 5. 2004

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Nařízení (ES) č. 1759/2006

2. 12. 2006

Úř. věst. L 335 ze dne 1. 12. 2006

Nařízení (EU) č. 1258/2010

1. 1. 2011

Úř. věst. L 343 ze dne 29. 12. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Systém cen

Nařízení Komise (EU) č. 125/2011 ze dne 11. února 2011, kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory (Úř. věst. L 38 ze dne 12.2.2011)

Nařízení Komise (EU) č. 124/2011 ze dne 11. února 2011, kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví výše podpory soukromého skladování pro některé produkty rybolovu (Úř. věst. L 38 ze dne 12.2.2011)

Nařízení Komise (EU) č. 123/2011 ze dne 11. února 2011, kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 38 ze dne 12.2.2011)

Nařízení Komise (EU) č. 122/2011 ze dne 11. února 2011, kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví ceny za stažení a prodejní ceny Unie pro produkty rybolovu uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 38 ze dne 12.2.2011)

Nařízení Komise (EU) č. 121/2011 ze dne 11. února 2011, kterým se stanoví paušální hodnoty použité pro výpočet finančního vyrovnání a příslušné zálohy, pokud jde o produkty rybolovu stažené z trhu během rybářského hospodářského roku 2011 (Úř. věst. L 38 ze dne 12.2.2011)

Nařízení Komise (EU) č. 120/2011 ze dne 11. února 2011, kterým se na rybářský hospodářský rok 2011 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu (Úř. věst. L 38 ze dne 12.2.2011)

Organizace producentů

Seznam uznaných organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury

Seznam organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury, jimž bylo uznání odebráno v roce 2010

Použití právního předpisu

Zpráva o provádění nařízení (ES) č. 104/2000 (KOM(2006) 558 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Zpráva uvádí, že provádění plánů odlovu organizacemi producentů umožnilo výrazné snížení úrovní intervence, přičemž lze pozorovat posun od nehospodárných stažení z trhu k operacím spojeným s převodem. Naopak zavedení meziodvětvových organizací nebylo úspěšné. To může být odrazem neuspokojivé spolupráce mezi různými operátory marketingového řetězce. Evropský trh prochází úplnou proměnou. Tržní ceny nesledují trendy výrobních nákladů, čímž je zajišťování přijatelné úrovně života producentů ještě složitější. Trh Společenství je stále závislejší na dovozu ze třetích zemí, aby mohl uspokojit potřeby spotřebitelů a zpracovatelského odvětví.

Poslední aktualizace: 30.08.2011

Top