Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zlepšení finančních opatření pro společnou rybářskou politiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Zlepšení finančních opatření pro společnou rybářskou politiku

Toto nařízení zavádí jasnou a efektivní strukturu provádění finančních zásahů Společenství při prosazování společné rybářské politiky (SRP). Tyto zásahy se týkají zejména kontroly a prosazování pravidel SRP, opatření pro zachování zdrojů, shromažďování údajů, zlepšení vědeckého poradenství, řízení, dodržování mezinárodních dohod, jež mají zajistit udržitelnost rybolovných zdrojů a provádění opatření týkajících se mořského práva.

AKT

Nařízení Rady 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Unie pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva.

PŘEHLED

Prostřednictvím tohoto nařízení se Rada rozhodla zlepšit účinnost finančních zásahů v rámci provádění a kontroly společné rybářské politiky (SRP).

Prioritní cíle

Za účelem provádění SRP jsou připravena určitá finanční opatření. Finanční zásahy se týkají:

  • zlepšování kontroly rybolovných činností a prosazování opatření SRP. Cílem finančních zásahů ve prospěch členských států je podpora národních kontrolních programů v odvětví rybolovu. Cílem je rovněž koordinovat kontrolní opatření, zejména prostřednictvím Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu;
  • shromažďování, správa a využívání údajů a zlepšování vědeckého poradenství. Cílem finančních zásahů ve prospěch členských států je poskytnout více informací o stavu rybolovných zdrojů, dopadu rybolovu na zdroje a mořský ekosystém, hospodářských aspektech rybolovu a akvakultury a zdraví rybářského odvětví. Finanční podpora musí členským státům umožnit zřízení databází sdružujících biologické, technické, environmentální a socioekonomické informace;
  • mezinárodní vztahy. Finanční zásahy slouží k podpoře uzavírání dohod o rybolovu s třetími zeměmi, spolupráci s OSN a regionálními organizacemi pro řízení rybolovu a uzavírání partnerství v tomto odvětví. Z těchto prostředků se financuje také účast Unie na přípravných pracích směřujících k vytvoření nových mezinárodních organizací a/nebo nových mezinárodních norem v odvětví rybolovu a v oblasti ochrany rybolovných zdrojů;
  • řízení v rámci SRP. Nařízení pamatuje na výdaje související s přípravnými jednáními Poradního výboru na rybolov a akvakulturu (PVRA) i na granty na provozní náklady pro regionální poradní sbory (RPS).

Přidělování finančních prostředků

Finanční prostředky z rozpočtu EU lze na tyto činnosti využít proto, že přispívají k zajišťování dlouhodobé rovnováhy rybolovných zdrojů.

Roční rozpočtové prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce na období 2007-2013. Opatření financovaná na základě tohoto nařízení nesmějí obdržet pomoc z jiných finančních nástrojů Unie. Komise zajistí zavedení preventivních a kontrolních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem a připraví nástroje na vymáhání vyplacených částek v případě, že budou zjištěny nesrovnalosti.

Provádění této činnosti bude pravidelně monitorováno. Komise zajistí pravidelné nezávislé externí hodnocení finančních opatření.

Finanční opatření budou realizována v průběhu programového období 2014-2020. Většina opatření bude zařazena do Evropského námořního a rybářského fondu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 861/2006

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 160 ze dne 14. 6. 2006

Nařízení (EU) č. 693/2011

23. 7. 2011

-

Úř. věst. L 192 ze dne 22. 7. 2011

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1078/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006 týkající se výdajů vzniklých členským státům při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 295 ze dne 4.11.2008).

Toto nařízení stanoví finanční příspěvek Unie na výdaje vzniklé členským státům při shromažďování a správě základních údajů v odvětví rybolovu. Členské státy musejí předložit roční rozpočtový výhled týkající se jejich národních programů Komisi, která provede hodnocení. Komise může členský stát požádat, aby podrobněji vysvětlil výdaje, z nichž se při hodnocení vychází. Členský stát toto vysvětlení poskytne do patnácti kalendářních dní od žádosti Komise. Způsobilé výdaje jsou výdaje související se shromažďováním údajů (shromažďování údajů v místech odběru, sledování obchodního a rekreačního rybolovu na moři, výzkumná šetření na moři), s činnostmi správy údajů (vývoj databáze a internetových stránek, ukládání, kontrola kvality a ověřování, zpracovávání atd.) a s činnostmi využívání údajů (vytváření údajů a jejich využívání k podpoře vědecké analýzy, odhady biologických parametrů, příprava souborů údajů pro sledování populací, bioekonomické modelování a odpovídající vědeckou analýzu). První národní program se vztahuje k období 2009-2010.

Nařízení Komise (ES) č. 391/2007 ze dne 11. dubna 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 861/2006 týkající se výdajů vzniklých členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 97 ze dne 12.4.2007).

Toto nařízení stanoví podmínky pro poskytnutí finanční pomoci Unie na pokrytí výdajů členských států na kontrolu a prosazování pravidel SRP v období 2007-2013. Členské státy, které chtějí získat finanční pomoc, musejí do 15. listopadu předchozího roku předložit Komisi svůj kontrolní program. Způsobilé projekty obvykle představují částku přesahující 40 000 EUR. Tyto projekty se musejí řídit časovým plánem uvedeným v ročním kontrolním programu a je o nich podávána prozatímní hodnotící zpráva a závěrečná zpráva, kterou každý členský stát předkládá Komisi. Je také třeba splňovat další podmínky v oblasti investic do nových technologií souvisejících s nákupem a modernizací plavidel a s odbornou přípravou a výměnnými programy.

Poslední aktualizace 12.11.2013

Top