Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova

Prostřednictvím těchto strategických směrů určuje Rada priority Evropské unie (EU) v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Zajistí zejména soulad venkovského rozvoje s ostatními evropskými politikami, zvláště s evropskou politikou soudržnosti a životního prostředí, spolu s prováděním společné zemědělské politiky (SZP) a restrukturalizace, kterou si tato politika vyžádá.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/144/ES ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Venkovské oblasti pokrývají 92 % území Evropské unie (EU). Tyto regiony vytváří v EU 45 % přidané hodnoty a poskytují 53 % pracovních míst. I přes velmi rozmanité podmínky představují zpravidla příjmy na obyvatele přibližně o třetinu nižší, než je evropský průměr, nízkou míru zaměstnanosti žen a méně rozvinuté odvětví služeb.

Venkovské oblasti tedy budou v nadcházejících letech čelit úkolům, pokud jde o nárůst zaměstnanosti a udržitelný rozvoj. Nové programové období nabízí příležitost změnit zaměření podpory z nového fondu pro rozvoj venkova na tyto cíle. Ke splnění těchto úkolů jsou nutná odvětvová a územní opatření.

Venkovský rozvoj a obecné cíle Unie

Politika rozvoje venkova se zaměřuje na tři klíčové oblasti: zemědělskopotravinářské hospodářství, životní prostředí a venkovské obyvatelstvo. Budoucí strategie a programy budou vystavěny okolo čtyř os, tedy:

 • osy „konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářských produktů a lesnictví“ zaměřené na lidský a fyzický kapitál;
 • osy „zlepšování krajiny a životního prostředí“ poskytující opatření na ochranu a rozšiřování přírodních zdrojů, zemědělských a lesnických systémů a tradičních krajin ve venkovských oblastech Evropy;
 • osy „kvalita života a diverzifikace hospodářství venkova“ pomáhající rozvinout venkovské oblasti prostřednictvím podpory služeb obyvatelstvu, mikropodniků, venkovského cestovního ruchu a zhodnocování kulturního dědictví;
 • osy „Leader“ zavádějící možnosti inovačního řízení prostřednictvím místních akčních strategií.

Priority EU rozvoje venkova pro programové období 2007–2013

Rada upřesňuje strategické priority EU tak, že pro každou prioritu specifikuje ilustrativní klíčové akce. Evropské priority budou začleněny do národních strategických plánů členských států a do programů venkovského rozvoje.

Priorita 1: Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Cílem je vytvořit dynamické zemědělskopotravinářské odvětví Evropy. EU mimo jiné podpoří přenos znalostí a inovací a investice do fyzického a lidského kapitálu. V tomto rámci by klíčové akce mohly zahrnovat:

 • restrukturalizaci a modernizaci zemědělství;
 • zlepšení integrace v zemědělskopotravinářském řetězci;
 • usnadnění inovací a přístup k výzkumu a vývoji;
 • podporu přijímání a šíření informačních a komunikační technologií zejména u malých podniků;
 • podporu dynamického podnikání s využitím možností, jež poskytují nedávné reformy, které vytvořily pro evropské zemědělství tržně orientované prostředí;
 • vytvoření nových odbytišť pro zemědělské a lesnické produkty včetně vývoje obnovitelných energetických materiálů, biopaliv a zpracovatelských kapacit;
 • zlepšování ochrany životního prostředí v zemědělských podnicích a lesnictví.

Priorita 2: Zlepšování životního prostředí a krajiny

Prostředky vyčleněné na osu 2 by měly chránit přírodní zdroje a krajiny EU ve venkovských oblastech, zejména v oblasti biologické rozmanitosti, zachovávat systémy s vysokou přírodní hodnotou, přispívat k ochraně vody a bránit změnám klimatu. Unie upřednostňuje zejména:

 • podporu služeb v oblasti životního prostředí a zemědělských postupů šetrných ke zvířatům;
 • zachování krajiny využívané k zemědělství a zachování lesů;
 • boj se změnami klimatu s ohledem na skutečnost, že zemědělství a lesnictví hrají důležitou úlohu ve vývoji obnovitelných zdrojů energie a materiálů pro bioenergetická zařízení;
 • ekologické zemědělství představující holistický přístup k udržitelnému zemědělství;
 • iniciativy v oblasti hospodářství a životního prostředí, například poskytování environmentálního zboží, zejména ve spojení s diverzifikací na cestovní ruch, řemesla, odbornou přípravu nebo nepotravinářská odvětví;
 • zachování udržitelné rovnováhy mezi městskými a venkovskými oblastmi za účelem kladně přispět k rozmístění hospodářských činností a územní soudržnosti.

Priorita 3: Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace hospodářství venkova

EU zamýšlí podpořit pracovní příležitosti a zlepšit podmínky pro růst ve venkovských oblastech. V této oblasti by klíčové akce mohly zahrnovat:

 • růst hospodářské činnosti a zaměstnanosti v hospodářství venkova v širším pojetí a vytvoření lepší územní rovnováhy jak ve smyslu hospodářském, tak sociálním (cestovní ruch, řemesla a nabídka zařízení občanské vybavenosti);
 • podporu vstupu žen na trh práce vytvořením zařízení pro péči o dítě;
 • navracení duše vesnicím prostřednictvím integrovaných iniciativ spojujících diverzifikaci, zakládání podniků, investice do kulturního dědictví, infrastrukturu pro místní služby a renovaci;
 • rozvoj mikropodniků a řemesel, který může stavět na tradičních dovednostech nebo přinést nové kompetence s cílem napomáhat podpoře podnikání a rozvoji hospodářské struktury;
 • odbornou přípravu mladých lidí, co se týče dovedností potřebných pro diverzifikaci místního hospodářství;
 • podporu přijímání a šíření informačních a komunikačních technologií, jejichž používání by také umožnilo dosáhnout úspor z rozsahu usnadňujících přijímání informačních technologií místními zemědělskými a venkovskými podniky a přijetí elektronického podnikání;
 • rozvoj poskytování a inovačního používání obnovitelných zdrojů energie, který může přispět k tvorbě nových odbytišť pro zemědělské a lesnické produkty, k poskytování místních služeb a k diverzifikaci hospodářství venkova;
 • podporu rozvoje cestovního ruchu;
 • modernizaci místní infrastruktury (hlavní telekomunikační, dopravní, energetické a vodohospodářské infrastruktury), zejména v nových členských státech.

Priorita 4: Budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci

Prostředky vyčleněné na osu Leader by měly přispět ke zlepšení řízení a uvolnění endogenního potenciálu pro rozvoj venkovských oblastí. Jde o horizontální přístup spojující všechny tři cíle – konkurenceschopnost, životní prostředí a kvalitu života/diverzifikaci. V tomto rámci by klíčové akce mohly zahrnovat:

 • budování kapacit pro místní partnerství, oživování a podporu získávání dovedností, které mohou pomoci uvolnit místní potenciál;
 • podporu partnerství veřejného a soukromého sektoru;
 • podporu spolupráce a inovací podněcováním podnikání a podporováním začlenění a poskytování místních služeb;
 • zlepšování místního řízení rozvíjením propojení mezi zemědělstvím, lesnictvím a místním hospodářstvím.

Priorita 5: Zajištění soudržnosti programování

Při přípravě svých národních plánů by členské státy měly zajistit maximální součinnost v rámci jednotlivých os a vyhnout se potenciálním rozporům.

EU nabízí také rámec pro zlepšení řízení a uskutečňování politik, zejména prostřednictvím vybudování evropských a vnitrostátních sítí. Tyto sítě podpoří například výměnu osvědčených postupů a zkušeností týkajících se návrhu a řízení venkovské politiky.

Priorita 6: Doplňkovost nástrojů EU

Pro zajištění součinnosti mezi strukturálními politikami, politikami zaměstnanosti a politikami rozvoje venkova by členské státy měly zajistit, aby akce financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského rybářského fondu (ERF) byly na daném území a v dané oblasti činnosti vzájemně doplňkové a soudržné.

Hranice a koordinační mechanismus mezi akcemi podporovanými z různých fondů jsou stanoveny ve strategickém národním plánu.

Nové plnění úkolů

Toto rozhodnutí bylo v roce 2009 pozměněno s cílem začlenit do strategických směrů nové úkoly, kterým musí Unie čelit:

 • boj se změnami klimatu;
 • rozvoj obnovitelných energií;
 • řízení vody;
 • ochrana biologické rozmanitosti;
 • restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků.

Tyto cíle mají průřezový rozměr, a proto mohou být začleněny do priorit národních strategických plánů členských zemí. EU například vyzývá členské státy, aby:

 • začlenily tyto otázky do strategií pro místní rozvoj venkovských oblastí;
 • podpořily inovace v těchto oblastech;
 • přijaly určitá agroenvironmentální opatření a opatření v oblasti lesního hospodářství pro zvýšení biologické rozmanitosti;
 • podporovaly místní projekty v oblasti obnovitelných energií;
 • podporovaly investice v rámci vybavení umožňujícího úsporu energie a vody.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí Rady 2006/144/ES

20. 2. 2006

-

Úř. věst. L 55 ze dne 25. 2. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí Rady 2009/61/ES

19. 1. 2009

-

Úř. věst. L 30 ze dne 31. 1. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277 ze dne 21.10.2005)

Toto nařízení vytváří jednotný finanční nástroj pro politiku rozvoje venkova: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV).

Poslední aktualizace: 30.06.2011

Top