Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bílá kniha o sportu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bílá kniha o sportu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Bílá kniha o sportu (KOM(2007) 391 v konečném znění)

CO JE CÍLEM BÍLÉ KNIHY?

 • Tato bílá kniha byla jedním z hlavních příspěvků Evropské komise k problematice sportu a jeho úloze v každodenním životě občanů Evropské unie (EU).
 • Uznal se v ní možný vliv sportu na jiné politiky EU.
 • Vytyčily se zde také potřeby a specifika světa sportu.
 • Jejím prostřednictvím se otevřela budoucí perspektiva sportu na úrovni EU, přičemž se respektují právní předpisy EU, zásada subsidiarity a nezávislost sportovních organizací.

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

 • Hlavními cíli bílé knihy bylo:

  • stanovit strategické pokyny,
  • povzbuzovat diskusi o specifických problémech,
  • přiznat sportu významnější úlohu v rámci rozhodovacího procesu EU,
  • poukázat na potřeby a specifika tohoto odvětví,
  • stanovit příslušnou správní úroveň s ohledem na další opatření.
 • Konkrétněji měla Komise v úmyslu bílou knihu využít k:

  • zajištění, aby se rozměr sportu plně odrážel ve všech oblastech politiky EU,
  • větší právní jasnosti, co se týče uplatňování acquis EU v souvislosti se sportem, a tudíž i zlepšení správy sportu v EU.

Struktura

Bílá kniha se zaměřila na tři témata:

Akční plán

 • Společně s bílou knihou Rada přijala také pracovní plán na období 2014–2017. Nyní se realizuje nový pracovní plán EU pro sport, a to od července 2017 do prosince 2020.
 • Součástí pracovního plánu na období 2014–2017 je soubor specifických opatření týkajících se hospodářských a společenských aspektů sportu, jako je zdraví, sociální začlenění, dobrovolnická práce, vzdělávání nebo vnější vztahy. Ta jsou následující:

  • vypracování pokynů v oblasti tělesné aktivity a založení evropské sítě k propagaci sportu jakožto zdraví prospěšné aktivity,
  • efektivnější boj proti dopingu ve sportu na evropské úrovni,
  • zavedení ocenění evropské značky pro školy, které podporují tělesné aktivity,
  • zahájení studie o dobrovolnické práci v oblasti sportu,
  • zlepšení sociálního začleňování a integrace prostřednictvím sportu s využitím programů a zdrojů EU,
  • propagace sdílení informací, zkušeností a osvědčené praxe mezi službami pro vymáhání práva a sportovními organizacemi k prevenci rasismu a násilí,
  • sběr statistiky, která vyčísluje hospodářský dopad sportu a na základě níž lze formulovat politiku,
  • přezkum veřejného a soukromého financování sportu,
  • realizace další práce, co se týče činnosti agentů hráčů a přidané hodnoty možných kroků EU v této oblasti (což je předmětem sdělení Komise z roku 2011),
  • lépe strukturovaný dialog o sportu na úrovni EU, zejména prostřednictvím každoročního fóra o sportu,
  • prohloubení mezivládní spolupráce na sportovní problematice,
  • prosazení založení evropských výborů pro sociální dialog v odvětví sportu a poskytování podpory zaměstnavatelům a zaměstnancům.

Monitorování

Komise monitoruje pokrok iniciativ prostřednictvím strukturovaného dialogu se všemi organizacemi zaměřenými na sport:

Propagace partnerství a akcí

Program Erasmus+ přináší příležitosti sportovním organizacím, orgánům veřejné správy a dalším organizacím, které přispívají ke sportovním prioritám EU. V rámci něj se podporují projekty, jež slouží k propagaci partnerství založených na spolupráci, akcí, politik založených na důkazech a dialogu se sportovními organizacemi. Program Erasmus+ se zaměřuje na sport na nejnižší úrovni a na tyto konkrétní cíle:

 • vypořádat se s hrozbami narušujícími integritu sportu, včetně sportu na základní úrovni, které zahrnují více než jednu zemi, jako je doping, manipulace s výsledky zápasů a násilí a jakákoli nesnášenlivost a diskriminace,
 • prosazovat a podporovat řádnou správu ve sportu a dvojí kariéru sportovců,
 • podporovat dobrovolnickou činnost ve sportu a zároveň sociální začleňování, rovné příležitosti a šíření povědomí o významu zdraví upevňující pohybové aktivity, a to větším zapojením do sportu a zpřístupněním sportu pro všechny.

KONTEXT

 • Sport, jakožto společenský a ekonomický jev, přispívá k naplňování strategických cílů solidarity a prosperity EU. Ztělesňuje ideu míru, tolerance, vzájemného porozumění a vzdělávání v souladu s evropským ideálem.
 • Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Bílá kniha – Bílá kniha o sportu (KOM(2007) 391 v konečném znění, 11.7.2007)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Pracovní dokument útvarů Komise – EU a sport: pozadí a kontext – Doprovodný dokument k bílé knize o sportu (SEK(2007) 935 v konečném znění, 11.7.2007)

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu (KOM(2011) 12 v konečném znění, 18.1.2011)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2014–2017 (Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 12–17)

Poslední aktualizace 10.07.2017

Top