Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Činnosti EU pro potírání dopingu ve sportu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Činnosti EU pro potírání dopingu ve sportu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(99) 643 v konečném znění) – podpůrný plán pro potírání dopingu ve sportu

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví opatření plánovaná a přijatá za účelem vyřešení dopingu ve sportu, včetně používání nástrojů Evropské unie (EU) (výzkum, vzdělávání a odborná příprava, mládež, policejní a soudní spolupráce, veřejné zdraví) a koordinace stávajících legislativních opatření.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení stanoví třívrstvý přístup k řešení dopingu ve sportu:

 • shromažďování stanovisek odborníků ohledně etického, právního a vědeckého rozměru dopingu,
 • přínos k přípravě světové antidopingové konference v roce 1999 a založení Světové antidopingové agentury (WADA),
 • mobilizace nástrojů EU s cílem doplnit opatření, která již přijaly země EU, a dát jim rozměr EU, přičemž brát v potaz rostoucí mobilitu evropských sportovců a pravomoci EU v souvislosti s dopingem.

Evropská skupina pro etiku

Evropská komise se zavázala k tomu, že bude ve svých budoucích opatřeních a úvahách brát v potaz stanovisko Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE). Tato skupina stanoví etické zásady, o které se musí opírat opatření EU:

 • práva každého, sportovců i ostatních osob, na bezpečnost a ochranu zdraví,
 • zásada integrity a transparentnosti, kvůli nimž musí být zajištěna jednota sportovních soutěží a obecně musí být zachována image sportu,
 • zvláštní pozornost, která se musí věnovat nejzranitelnějším osobám a zejména dětem, které se rovněž mohou zapojit do sportu na vysoké úrovni.

Na základě těchto zásad skupina EGE navrhla řadu opatření, mezi něž patří:

 • zavedení účinného systému pro sledování zdraví sportovců, zejména specializované lékařské, psychologické a informační služby,
 • přijetí směrnice o ochraně mladých sportovců, zejména těch, kteří touží stát se profesionálními sportovci,
 • podpora výzkumu zdraví sportovců,
 • prohloubená policejní a soudní spolupráce,
 • začlenění podmínek týkajících se dopingu a jeho zákazu do smluv sportovců.

Antidopingové agentury

 • Za předcházení dopingu a jeho trestání odpovídají sportovní organizace a země EU.
 • Komise podporuje boj proti dopingu a úlohu agentury WADA, národních antidopingových organizací, akreditovaných laboratoří, Rady Evropy a UNESCO.
 • Skupina odborníků EU pro boj proti dopingu předložila v roce 2012 první revize světového antidopingového kodexu agentury WADA, které vypracovala EU.
 • Komise pracuje se zeměmi EU na tom, aby všechna pravidla a postupy spojené s novým světovým antidopingovým kodexem z roku 2015 byly v souladu s právem EU a vizí EU ohledně antidopingového systému přátelského vůči sportovcům.

Nástroje EU

Opatření využívající nástroje EU mají dvě formy:

 • lepší koordinace regulačních opatření,
 • mobilizace programů EU, které mohou podporovat pozitivní antidopingová opatření na evropské úrovni.

Tato opatření se zaměřují na toto:

 • zintenzivnění úsilí o identifikaci dopingových látek, metod detekce, zdravotních důsledků dopingu a dopingu jako socioekonomického jevu,
 • mobilizace programů vzdělávání, odborné přípravy a mládeže při poskytování informací a školení, osvětových a preventivních programů,
 • plné využívání programů policejní a soudní spolupráce,
 • posilování informací o léčivech,
 • rozvoj opatření politiky veřejného zdraví.
 • Sdělení Komise z roku 2011 vybízí země EU k tomu, aby:
  • přijaly a sdílely vnitrostátní antidopingové akční plány zaměřené na zajištění koordinace mezi všemi příslušnými stranami,
  • pokračovaly ve stávajícím trendu napříč zeměmi EU s cílem zavést trestněprávní pravidla proti obchodování s dopingovými látkami organizovanými sítěmi nebo posílit stávající pravidla.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpůrný plán Společenství při potírání dopingu ve sportu (KOM(99) 643 v konečném znění, 1.12.1999)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu (KOM(2011) 12 v konečném znění, 18.1.2011).

Rozhodnutí Rady 2013/304/EU ze dne 10. června 2013, kterým se Evropská komise zmocňuje, aby se jménem EU účastnila jednání o mezinárodní úmluvě Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními výsledky, s výjimkou záležitostí souvisejících se spoluprací v trestních věcech a s policejní spoluprací (Úř. věst. L 170, 22.6.2013, s. 62–65)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2014–2017 (Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 12–17)

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o zastoupení členských států EU v nadační radě Světové antidopingové agentury (WADA) a o koordinaci postojů EU a jejích členských států před zasedáními této agentury (Úř. věst. C 372, 20.12.2011, s. 7–9)

Poslední aktualizace 09.01.2017

Top