Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parity kupní síly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Parity kupní síly

Parity kupní síly (PPP)* nabízejí způsob, jak měřit cenové rozdíly mezi zeměmi. Evropská unie (EU) schválila pravidla pro jejich výpočet ve vnitrostátních statistických institutech a Eurostatu, statistickém úřadu EU. Cílem těchto pravidel je zlepšit kvalitu a porovnatelnost shromažďovaných a počítaných dat.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 ze dne 11. prosince 2007 o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování

PŘEHLED

Parity kupní síly (PPP)* nabízejí způsob, jak měřit cenové rozdíly mezi zeměmi. Evropská unie (EU) schválila pravidla pro jejich výpočet ve vnitrostátních statistických institutech a Eurostatu, statistickém úřadu EU. Cílem těchto pravidel je zlepšit kvalitu a porovnatelnost shromažďovaných a počítaných dat.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro vývoj, tvorbu a výpočet PPP a působnost různých zainteresovaných stran.

KLÍČOVÉ BODY

Úlohy a působnost

 • Eurostat vypočítá PPP za každý kalendářní rok. Tento úkol zahrnuje:
  • koordinaci poskytování základních informací,
  • shromažďování informací ze zemí EU pro výpočet PPP,
  • výpočet a zveřejňování PPP a
  • vypracovávání a zveřejňování metodiky po konzultaci se zeměmi EU.
 • Země EU musí:
  • dodržovat postup pro shromažďování základních informací stanovený v tomto nařízení;
  • dát souhlas s výsledky šetření, kterými jsou pověřeny, jakmile je ukončen přezkum platnosti údajů;
  • schvalovat metodiku sběru údajů a kontrolovat hodnověrnost údajů, které poskytl Eurostat.

Kontrola kvality

 • Každá země musí vést záznamy o provádění tohoto nařízení. Nejméně jednou za šest let musí nechat posoudit svůj proces PPP.

Zveřejňování výsledků

 • Eurostat zveřejní konečné roční výsledky do tří let od konce vykazovaného roku. Výsledky obsahují alespoň tyto údaje:
  • PPP na úrovni hrubého domácího produktu (HDP);
  • parity kupní síly za výdaje soukromých domácností na spotřebu* a za skutečnou individuální spotřebu*,
  • indexy cenové hladiny* ve vztahu k průměru za EU,
  • HDP, výdaje soukromých domácností na spotřebu a skutečnou individuální spotřebu a příslušné údaje na obyvatele ve standardu kupní síly*.

Užití PPP

PPP se používá pro výpočet:

Dostupný grant

 • Protože PPP jsou v zásadě mezinárodní statistiky a mají pouze omezený vnitrostátní účel, poskytuje Eurostat finanční příspěvek, který pokrývá maximálně 70 % nákladů vzniklých zemím EU způsobilým podle pravidel pro poskytování grantů (nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 - finanční nařízení EU).

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 9. ledna 2008.

Další informace poskytne:

KLÍČOVÉ POJMY

* Parity kupní síly (PPP): ukazatele rozdílů v cenových hladinách mezi zeměmi. Umožňují přímé srovnání, kolik měnových jednotek je zapotřebí k nákupu daného množství zboží nebo služeb v různých zemích.

* Konečné výdaje soukromých domácností: výdaje rezidentských domácností na spotřebu zboží a služeb.

* Skutečná individuální spotřeba: celková hodnota výdajů domácností, neziskových institucí sloužících domácnostem (NISD) a vládních institucí na individuální spotřebu. Míra individuálního zboží a služeb, které domácnosti skutečně spotřebují oproti těm, které skutečně nakupují.

* Indexy cenové hladiny: podíl PPP na směnném kurzu. Tyto indexy měří rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi uvedením počtu společných měnových jednotek potřebných k nákupu stejného objemu úrovně agregace nebo analytické kategorie v každé zemi.

* Standard kupní síly: uměle vytvořená společná měna používaná k vyjádření objemu národních souhrnných ukazatelů (tj. souhrnné spotřeby, souhrnných investic) způsobem, kterým se eliminují rozdíly v cenových hladinách pomocí PPP. To umožňuje srovnatelnost výsledků.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1445/2007

9. 1. 2008

-

Úř. věst. L 336, 20.12.2007, s. 1-24

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 193/2011

21. 3. 2011

-

Úř. věst. L 56, 1.3.2011, s. 1-2

Nařízení (EU) č. 2015/1163

5. 8. 2015

-

Úř. věst. L 188, 16.7.2015, s. 6-27

Poslední aktualizace 13.08.2015

Top