Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém vlastních zdrojů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systém vlastních zdrojů

Rozhodnutí o vlastních zdrojích obsahuje základní ustanovení pro financování rozpočtu Evropské unie.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství

PŘEHLED

Základem fungování Evropské unie (EU) je vyvážený rozpočet, který je financován výhradně z vlastních zdrojů. Strop pro vlastní zdroje je udržován ve výši 1,23 % hrubého národního důchodu (HND) všech členských států.

Existují tři kategorie vlastních zdrojů: tradiční vlastní zdroje, vlastní zdroje opírající se o daň z přidané hodnoty (DPH) a vlastní zdroje opírající se o hrubý národní důchod (HND). Mezi další zdroje příjmů patří daně placené úředníky, pokuty, které Unie uloží firmám, a úroky z prodlení.

Tradiční vlastní zdroje

Tradiční vlastní zdroje tvoří clo a poplatky z produkce cukru v Unii. Členské státy si mohou ke krytí nákladů na výběr ponechat 25 % vybraných částek.

Zdroj založený na DPH

Z harmonizovaného základu DPH každého členského státu se vybírá jednotná sazba ve výši 0,30 %. Základ DPH je omezen na 50 % hrubého národního důchodu každé země (HND). Cílem tohoto pravidla je zabránit tomu, aby chudší členské státy musely platit nepřiměřenou částku.

Zdroj vycházející z HND

Z hrubého národního důchodu každého členského státu je brán jednotný procentní podíl. Ten se používá k financování části rozpočtu EU, kterou nepokrývají jiné vlastní zdroje ani jiné zdroje příjmů. Cílem je vyvážit příjmy a výdaje.

Opravy ve prospěch některých členských států

Opravy vycházejí ze zásady, podle níž kterýkoli členský stát nesoucí rozpočtové zatížení, které je nadměrné v poměru k jeho relativní prosperitě, využije pravděpodobně v takové době opravu.

Zeměmi, které tento druh opatření v současnosti využívají, jsou Spojené království, Německo, Rakousko, Nizozemsko a Švédsko.

Výběr vlastních zdrojů

Metodu výběru vlastních zdrojů určují vnitrostátní ustanovení, která Komise pravidelně přezkoumává. Členské státy informují Komisi o jakýchkoli anomáliích, které mají finanční dopad ohledně výběru.

Úprava systému vlastních zdrojů EU

V červnu 2011 předložila Komise návrh rozhodnutí Rady o systému zdrojů Evropské unie pro období 2014-2020. Rozhodnutí, které Rada přijala v květnu 2014, vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy. Avšak po vstupu v platnost se bude uplatňovat zpětně s účinností od 1. ledna 2014.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost - ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí č. 2007/436/ES, Euratom

1. 1. 2007

-

Úř. věst. L 163 ze dne 23. 6. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Úř. věst. L 181,19.7.2003)

Rozhodnutí Komise 97/245/ES, Euratom ze dne 20. března 1997 o postupech, jimiž členské státy předávají Komisi informace v rámci systému vlastních zdrojů Společenství (Úř. věst. L 97,12.4.1997)

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989)

Návrh nařízení Rady o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnoty (KOM(2011) 737 v konečném znění - nezveřejněn v Úředním věstníku).

Tento návrh, který by měl zrušit a nahradit nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89, definuje metodu, kterou členské státy mají používat k výpočtu nového vlastního zdroje založeného na DPH, a postupy pro její dostupnost pro rozpočet EU.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Sedmá zpráva podle článku 12 nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o výběru DPH a kontrolních postupech (COM(2014) 69 final - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168,7.6.2014).

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168,7.6.2014).

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění) (Úř. věst. L 168,7.6.2014).

Poslední aktualizace: 11.06.2014

Top