Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Záruční fond pro vnější vztahy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Záruční fond pro vnější vztahy

Toto nařízení stanoví pravidla pro Záruční fond pro vnější vztahy. Tento fond chrání rozpočet EU před rozpočtovými riziky v souvislosti s úvěry a zárukami za úvěry poskytnuté zemím mimo EU nebo na projekty prováděné v těchto zemích. Jeho cílem je chránit evropské rozpočtové prostředky a přispět k dodržování rozpočtové kázně.

AKT

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (kodifikované znění).

PŘEHLED

V důsledku svých úvěrů třetím zemím a zárukám za úvěry na financování investičních operací v těchto zemích je Evropská unie (EU) vystavena značným finančním rizikům. A právě s cílem chránit před takovýmito riziky EU přijala toto nařízení, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy.

Toto nařízení popisuje, jak fond pracuje a stanoví postup pro jeho financování a pravidla pro jeho správu. Hlavním cílem fondu je chránit evropské rozpočtové prostředky a přispět k dodržování rozpočtové kázně.

Poslání

Posláním Záručního fondu pro vnější vztahy je zaplatit věřitelům EU v případech, kdy je příjemce v prodlení se splácením:

  • úvěru poskytnutého nebo zaručeného ze strany EU;
  • úvěrové záruky poskytnuté Evropskou investiční bankou (EIB) a zaručenou EU.

Záruční fond navíc může krýt jen úvěry a záruky prováděné ve prospěch třetí země nebo za účelem financování projektů ve třetích zemích.

Správa a financování

Komise svěřuje finanční správu fondu EIB na základě mandátu jménem EU. Záruční fond je financován:

  • jednou roční platbou z rozpočtu EU (v případě potřeby);
  • z úroků z kapitálových investic fondu;
  • částkami získanými zpět od dlužníků, kteří jsou v prodlení se splácením.

Cílová částka a roční převod

Cílová částka představuje množství prostředků, které fond požaduje pro naplnění svého poslání. Cílová částka fondu je stanovena na 9 % veškerých kapitálových závazků EU vyplývajících ze všech operací (půjčky a záruky) a zvýšených o splatné, ale dosud nezaplacené úroky. Roční převod z rozpočtu EU do fondu se vypočítává pomocí cílové částky a výše nesplacených poskytnutých nebo zaručených úvěrů. Rozdíl mezi cílovou částkou a skutečnou hodnotou aktiv fondu se do fondu platí ze souhrnného rozpočtu EU nebo do rozpočtu v případě výsledného přebytku ve fondu.

Částka dotace se vypočítává na začátku finančního roku „n“ na základě poskytnutých nebo zaručených úvěrů během předchozího finančního roku („n-1“). Takto vypočítaná částka se zadá do rozpočtu v roce n +1. Mezi tím, kdy částka začne být nesplacená a skutečným čerpáním z fondu, je tedy prodleva přibližně 2 roky.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009

30. 6. 2009

-

Úř. věst. L 145 ze dne 10. 6. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Souhrnná zpráva o fungování Záručního fondu pro vnější vztahy ( COM(2014) 214 final ze dne 8. 4. 2014 - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Tato zpráva dochází k závěru, že stávající dotační mechanismus nadále přináší to, proč vznikl. Fond je zpravidla čerpán jen v případě náhrady platby (úrok a/nebo jistina) neprovedené k danému datu splatnosti. To znamená, že celá částka plateb splatných v budoucnosti ovlivňuje fond pouze v průběhu času, jak nastává splatnost těchto plateb.

Teoreticky by věřitel po neuhrazení splatné platby mohl požadovat všechny budoucí platby. Z důvodu simulace vystavení fondu maximálnímu tlaku simulovala kvantitativní analýza rovněž scénář, v němž zmeškané platby budou mít za následek zrychlení všech plateb splatných v budoucnu.

Kvantitativní analýza rizika krytého fondem a 9% cílové sazby fondu ukazují, že tato cílová sazba spolu s dalšími hlavními ukazateli fondu je přiměřená. Komise proto nevidí potřebu měnit cílovou sazbu ani jiné ukazatele fondu. Cílová sazba by však měla být příležitostně přezkoumávána s cílem posoudit, zda je i nadále úměrná profilu rizika, které fond nese. Tento přezkum bude proveden v době přezkumu takzvaného externího mandátu EIB v polovině období, tj. do 31. prosince 2016.

Poslední aktualizace 30.06.2014

Top