Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obecné zásady EU v oblasti práv dítěte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obecné zásady EU v oblasti práv dítěte

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

CO JE CÍLEM TĚCHTO OBECNÝCH ZÁSAD?

Zřizují rámec umožňující Evropské unii (EU) zajistit, aby ve všech jejích externích politikách a opatřeních byla zohledňována práva dítěte*.

Posilují opatření EU pro prosazování a ochranu práv dítěte v těchto vnějších vztazích a vybízejí k celkovému, strategickému přístupu k této problematice. Rovněž doplňují Obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů a Agendu EU v oblasti práv dítěte.

KLÍČOVÉ BODY

Pro dosažení cíle chránit práva dítěte používá EU operační nástroje, jako jsou:

 • politický dialog zahrnutím práv dětí do jednání a diskusí konaných s organizacemi a se zeměmi mimo EU;
 • demarše (např. u konkrétního tématu diplomatická stížnost jedné vlády adresovaná jiné) s cílem připomínat zemím mimo EU, že je nutné přijmout nezbytná opatření na ochranu dětí;
 • dvoustranná a mnohostranná spolupráce na vytvoření humanitární pomoci a rozvoji programů podpory s důrazem na práva dětí;
 • partnerství a koordinace s mezinárodními subjekty, jako jsou Organizace spojených národů (OSN), regionální organizace, Evropské fórum pro práva dítěte, výzkumné instituce, občanská společnost a mezinárodní finanční instituce.

K všeobecným opatřením pro provádění těchto obecných zásad patří:

 • vybízení zemí mimo EU, aby dodržovaly příslušné mezinárodní nástroje a normy a spolupracovaly s orgány, jako jsou OSN a Rada Evropy;
 • zasazování se o posilování ochrany práv dítěte v zemích mimo EU vytvářením strategií a posilováním stávajících mechanismů;
 • zlepšování procesů a struktur pro sledování (např. databází);
 • nabízení více prostředků na podporu prosazování a ochrany práv dítěte;
 • boj proti porušování práv dítěte a ukončení stávající beztrestnosti;
 • vybízení k zapojení dětí do rozhodování a provádění politik, které se jich týkají;
 • posílení schopnosti rodin a dalších opatrovatelů plně zvládat svou úlohu s ohledem na ochranu práv dítěte;
 • prosazování provádění programů pro zvyšování povědomí o právech dítěte podporou kampaní na začlenění práv dítěte do školních osnov.

Budou přijata zvláštní opatření v prioritních oblastech na základě samostatných strategií provádění. Prioritní oblasti jsou vybrány na dvouleté období. První prioritní oblast se týká všech forem násilí páchaného na dětech. Cíl, operační část a strategie provádění v jednotlivých zemích, opatření, sledování a hodnocení provádění jsou popsány v příloze I těchto obecných zásad.

KONTEXT

Děti jsou v řadě ohledů ohrožovány a mají nedostatek příležitostí k přístupu ke vzdělání a zdravotní a sociální péči. Jsou oběťmi dětské práce, násilí, sexuálního zneužívání, nemocí a ozbrojených konfliktů a jsou vystaveny diskriminaci, přehlížení a vyloučení. Zvláště ohroženy jsou dívky, které vyžadují mimořádnou pozornost.

EU je ve světě klíčový hráč při ochraně lidských práv (a zejména dětských práv). Dodržuje Úmluvu OSN o právech dítěte a její opční protokoly. Zároveň prosazuje další iniciativy usilující o zlepšení situace dětí, jako jsou někdejší rozvojové cíle tisíciletí, které na počátku roku 2016 nahradila Agenda pro udržitelný rozvoj 2030.

* KLÍČOVÉ POJMY

Dítě: v kontextu tohoto přehledu dítě označuje každou lidskou bytost mladší 18 let.

HLAVNÍ DOKUMENT

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte, schválené Radou dne 10. prosince 2007 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace 16.08.2016

Top