Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochránci lidských práv – podpora EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochránci lidských práv – podpora EU

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Článek 2 Smlouvy o Evropské unii

Obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv

CO JE CÍLEM ČLÁNKU 2 SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE OCHRÁNCŮ LIDSKÝCH PRÁV?

KLÍČOVÉ BODY

Nejdůležitější aspekty zásad:

 • Diplomaté v misích EU* se budou pravidelně setkávat s ochránci lidských práv, budou navštěvovat zadržené aktivisty, sledovat jejich soudní řízení a zastávat se jejich ochrany.
 • Pracovní skupina Rady pro lidská práva (COHOM) musí stanovit situace, ve kterých je EU na základě zpráv od vedoucích misí EU (HoM), Organizace spojených národů, Rady Evropy a nevládních organizací vyzvána k intervenci.
 • Vysocí představitelé EU (např. vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) se budou v rámci svých návštěv třetích zemí účastnit schůzek s ochránci lidských práv.
 • Politické dialogy s třetími zeměmi a regionálními organizacemi budou zahrnovat i situaci ochránců lidských práv.
 • Vedoucí misí budou připomínat úřadům třetích zemí jejich povinnost chránit ochránce lidských práv, kteří jsou v nebezpečí.
 • EU bude úzce spolupracovat s třetími zeměmi, které také uplatňují politiky na ochranu ochránců lidských práv, a bude spolupracovat s mechanismy na ochranu lidských práv dalších regionálních organizací, jako je například Africká unie, Organizace amerických států a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
 • EU bude prosazovat posílení stávajících a vytvoření nových regionálních mechanismů na ochranu ochránců lidských práv.
 • Závazek EU podporovat ochránce lidských práv je doplněn o evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR), který poskytuje finanční pomoc organizacím podporujícím aktivisty v oblasti lidských práv.

KONTEXT

Ochránci lidských práv mají klíčovou úlohu, která spočívá v:

 • dokumentování případů násilí,
 • podpoře obětí takového násilí poskytováním právní, psychologické, lékařské nebo jiné pomoci,
 • boji proti beztrestnosti těch, kdo jsou odpovědní za porušování lidských práv a
 • šíření informací o lidských právech a jejich ochráncích na místní, regionální a mezinárodní úrovni.

Ochránci lidských práv se ovšem sami stávají terčem útoků a hrozeb, a proto je důležité zajistit jejich bezpečnost a ochranu.

Více informací je k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Ochránci lidských práv: jednotlivci, skupiny nebo organizace, které mírovou cestou prosazují a chrání všeobecně uznávaná lidská práva, a to občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva, včetně práv domorodého obyvatelstva.
Mise EU: velvyslanectví a konzuláty zemí EU a delegace EU.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské Unii – Hlava I – Společná ustanovení – Článek 2 (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 17)

Zajištění ochrany – obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv, Rada EU (Zahraniční věci), 2008

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 235/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro demokracii a lidská práva ve světě (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 85–94)

Poslední aktualizace 07.08.2017

Top