Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nový přístup k prevenci proti podvodům

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nový přístup k prevenci proti podvodům

Evropská komise navrhuje nový přístup k zabezpečení proti podvodům v rozpočtu Společenství, který se bude opírat o vyšetřovací a zpravodajské činnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému účetnímu dvoru ze dne 17. prosince 2007 – Prevence podvodů vycházející z operativních výsledků: dynamický přístup k zabezpečení proti podvodům (KOM(2007) 806 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení stanovuje nový přístup k zabezpečení proti podvodům v rozpočtu Společenství, který se bude opírat o vyšetřovací a zpravodajské činnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Tato nová metoda nahrazuje metodu stanovenou v roce 2001 ve sdělení Komise o zabezpečení právních předpisů a řízení smluv proti podvodům. Předchozí přístup, využívající postup předběžných konzultací s úřadem OLAF, však bude dál platit pro návrhy právních předpisů, u nichž útvary Komise identifikují vysokou úroveň rizika. Dále zůstává v platnosti postup konzultací s GŘ Rozpočet při přijímání a revizi standardních smluv, který je stanoven ve sdělení z roku 2001.

Nově navrhovaná metoda umožní:

  • lépe využívat závěry šetření v oblasti ochrany proti podvodům a dalším nezákonným činnostem ohrožujícím finanční zájmy Evropské unie (EU);
  • zajistit účinnější tok proaktivně poskytovaných informací, který bude nezávislý na vzájemných konzultacích jednotlivých útvarů;
  • rozšířit podporu úřadu OLAF na další útvary a oddělení Komise, prostřednictvím cílené analýzy vycházející z jeho vlastní vyšetřovací a zpravodajské činnosti.

Provádění

Nová metoda se bude na jedné straně opírat o zkušenosti, které lze získat díky vyšetřovací činnosti úřadu OLAF, a na druhé straně o zpravodajské činnosti umožňující zhodnotit rizika.

Budou se využívat i další zdroje informací jako:

  • výsledky auditů, které provede útvar interního auditu a kapacity interního auditu, jež budou úřad OLAF informovat o možných systémových nesrovnalostech, které by mohly představovat riziko podvodu;
  • zprávy Evropského účetního dvora identifikující relevantní výstupy v oblasti zabezpečení proti podvodům, atd.

Všechny tyto údaje bude úřad OLAF systematicky a s použitím multidisciplinárních metod analyzovat s cílem identifikovat možné nedostatky/nesrovnalosti v právních předpisech, v systémech kontroly a řízení nebo ve smlouvách. OLAF na tomto základě vypracuje nezávazná doporučení, která budou postoupena příslušným subjektům (útvarům Komise, institucím a orgánům EU). Ty budou povinny úřad OLAF informovat o zavedení opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Kromě doporučení ad hoc a doporučení obecnější povahy poskytne úřad OLAF útvarům Komise přehled nejčastějších typů podvodů.

OLAF bude věnovat zvláštní pozornost strukturálním nebo systémovým nesrovnalostem a nedostatkům, které dosud nebyly analyzovány auditory a kontrolními orgány nebo odhaleny při jiné systematické kontrole.

Tento nový přístup je koncipován jako flexibilní nástroj schopný rychle se přizpůsobovat novým skutečnostem. Po skončení tříleté zkušební doby bude tento přístup vyhodnocen.

Poslední aktualizace: 13.03.2008

Top