Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statut a financování politických stran na evropské úrovni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Statut a financování politických stran na evropské úrovni

Politické strany na evropské úrovni nebo evropské politické nadace mohou být financovány ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Takovéto financování podléhá několika podmínkám. Politické strany nebo politické nadace, které jsou financovány z evropského rozpočtu, musí navíc dodržovat povinnosti týkající se jejich použití a dalších zdrojů financování.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Nařízení stanoví pravidla pro statut a financování politických stran na evropské úrovni. Definuje zejména podmínky, které musí splňovat politické strany nebo politické nadace, aby mohly obdržet finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie, a postup, který musí dodržet.

Podmínky

Ze souhrnného rozpočtu Evropské unie (EU) mohou být financovány pouze politické strany na evropské úrovni. Aby byla strana označena jako „politická strana na evropské úrovni“, musí:

 • mít právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo;
 • být alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupena členy Evropského parlamentu (nebo v celostátních parlamentech či regionálních parlamentech nebo v regionálních shromážděních) nebo obdržet (rovněž alespoň v jedné čtvrtině členských států) alespoň tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do Evropského parlamentu;
 • dodržovat zejména ve svém programu a při svých činnostech zásady, na kterých je založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu;
 • účastnit se voleb do Evropského parlamentu nebo vyjádřit úmysl se jich zúčastnit.

Evropský parlament dohlíží na to, aby strany na evropské úrovni tato kritéria splňovaly. Jestliže již není některá z podmínek splněna, ztratí strana postavení „politické strany na evropské úrovni“ a je z tohoto důvodu vyloučena z financování v souladu s tímto nařízením.

Žádost o finanční prostředky

Politická strana na evropské úrovni může každý rok podat u Evropského parlamentu žádost o finanční prostředky. K žádosti o finanční prostředky musí být přiloženy doklady o tom, že jde o politickou stranu na evropské úrovni, politický program strany a stanovy, které stanoví zejména orgány odpovědné za politické a finanční řízení, jakož i fyzické osoby, které jsou v každém členském státě zákonnými zástupci.

Každá změna výše uvedených dokumentů musí být Evropskému parlamentu oznámena do dvou měsíců. V případě jejího neoznámení je financování pozastaveno. Jakmile Evropský parlament obdrží žádost o finanční prostředky, přijme rozhodnutí do tří měsíců.

Povinnosti spojené s financováním ze souhrnného rozpočtu EU

Rozpočet politické strany na evropské úrovni musí být z alespoň 15 % financován z jiných zdrojů, než je souhrnný rozpočet EU.

Strana financovaná ze souhrnného rozpočtu EU navíc musí:

 • zveřejňovat každý rok své příjmy a výdaje a rozvahu;
 • zveřejňovat své zdroje financování tím, že poskytne seznam svých dárců a darů, které od nich obdržela a které přesáhly částku 500 EUR;
 • odmítat anonymní dary, dary, které přesahují 12 000 EUR ročně na osobu, dary z rozpočtů politických skupin v Evropském parlamentu, dary od podniků, v nichž mohou na základě vlastnictví nebo na základě finanční účasti v nich uplatňovat převládající vliv orgány veřejné moci, a dary od veřejného orgánu třetí země.

Naopak příspěvky od vnitrostátních politických stran, které jsou členy politické strany na evropské úrovni, jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu politické strany nebo politické nadace na evropské úrovni.

Využití evropských financí

Financování politické strany ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí být použito pro financování jiných politických stran, a zejména vnitrostátních politických stran. Ty se i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

Rozpočtové položky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie lze tedy použít pouze na výdaje, které jsou přímo spojené s cíli vytyčenými v politickém programu. Mohou být rovněž použity na financování kampaní pro volby do Evropského parlamentu. Rozpočtové položky pro financování politických stran se stanoví v rámci ročního rozpočtového procesu.

Politické nadace

Na základě revize tohoto nařízení, která proběhla v roce 2007, mohou o finanční prostředky v souladu s tímto nařízením požádat i politické nadace na evropské úrovni. Politická nadace je subjekt, který je přidružený k některé politické straně na evropské úrovni, pro kterou plní určité úkoly (analýzy a příspěvky do diskusí, pořádání konferencí nebo studií, atd.).

Aby politická nadace mohla obdržet finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie, musí splňovat tyto podmínky:

 • být přidružená k jedné z politických stran na evropské úrovni;
 • mít právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo; tato právní subjektivita je odlišná od právní subjektivity strany, k níž je přidružená;
 • dodržovat zásady, na kterých je založena Evropská unie;
 • nepodporovat ziskové cíle;
 • mít řídící orgán, který má geograficky vyvážené složení.

Politická nadace může požádat o finanční prostředky pouze prostřednictvím politické strany na evropské úrovni, k níž je přidružena. Pravidla podávání žádostí a povinnosti spojené s financováním z evropského rozpočtu jsou obdobné jako pravidla platná pro politické strany.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 2004/2003

15. 2. 2004

Úř. věst. L 297 ze dne 15. 11. 2003

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1524/2007

27. 12. 2007

Úř. věst. L 343 ze dne 27. 12. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. C 252/1 ze dne 3.10.2008) Toto rozhodnutí se vztahuje na politické strany na evropské úrovni a na politické nadace na evropské úrovni.

Předsednictvo přijímá na začátku každého volebního období orientační víceletý finanční rámec. Organizace, která chce získat grant ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, předloží předsedovi Evropského parlamentu písemnou žádost do 1. listopadu, který předchází rozpočtovému roku, pro nějž je grant žádán. Pro žádost o grant musí být vyplněn formulář (příloha 1 tohoto nařízení). Granty se vyplácejí příjemcům formou předběžného financování v podobě jedné platby ve výši 80 % maximální částky. Celková částka vyplacená příjemci Parlamentem nesmí v žádném případě překročit 85 % skutečně vzniklých výdajů, které lze grantem financovat.

Předsednictvo může rovněž v případě potřeby platby pozastavit a snížit grant.

Poslední aktualizace: 12.09.2011

Top