Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Úmluva Organizace spojených národů proti korupci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Úmluva Organizace spojených národů proti korupci

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2008/801/ES o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem Evropského společenství

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Pověřuje EU podepsat Úmluvu Organizace spojených národů proti korupci. Cílem úmluvy je pomoci v boji proti korupci, podpořit řádné spravování veřejných záležitostí a posílit mezinárodní spolupráci a technickou pomoc.

KLÍČOVÉ BODY

Úmluva se vztahuje na prevenci, vyšetřování a stíhání korupce a na zmrazení, zajištění, konfiskaci a navrácení výnosů z trestné činnosti.

Obsahuje pravidla k předcházení praní peněz a boji proti němu a normy týkající se účetnictví v soukromém sektoru a transparentnosti a rovného přístupu všech kandidátů na veřejné zakázky na dodávky veřejných prací nebo služby.

Předcházení korupci

Úmluva stanoví řadu pravidel k předcházení korupce, včetně:

 • uplatňování politik a postupů prevence a zřízení orgánů pro tento účel,
 • uplatňování kodexů chování pro státní úředníky,
 • objektivní kritéria pro nábor a kariérní postup státních úředníků,
 • pravidla veřejných zakázek.

Doporučuje též:

 • podporu průhlednosti a povinnosti skládat účty při správě veřejných financí a v soukromém sektoru,
 • přísnější standardy účetnictví a auditu,
 • pravidla pro zajištění nezávislosti soudnictví.

Kriminalizace

Úmluva doporučuje zavést několik trestných činů, mezi které patří:

 • korupce vnitrostátních nebo cizích veřejných činitelů a činitelů veřejných mezinárodních organizací,
 • defraudace, zpronevěra nebo jiná forma zneužití veřejného nebo soukromého majetku ze strany veřejného činitele,
 • obchodování s vlivem (pokud osoba s vlivem na jiné osoby obchoduje s tímto vlivem oplátkou za peníze od osoby usilující o vliv),
 • zneužití postavení a nezákonné obohacování*.

V soukromém sektoru požaduje vytvoření trestných činů:

 • zpronevěry,
 • korupce,
 • praní výnosů z trestné činnosti,
 • nakládaní s odcizeným majetkem,
 • bránění výkonu spravedlnosti,
 • účast na zpronevěře nebo korupci a pokus o ně.

Úmluva též doporučuje další právní a správní kroky, včetně:

 • zajištění, aby bylo možné činit společnosti odpovědnými,
 • možnosti zmrazení, zabavení a konfiskace,
 • ochrany svědků, znalců a obětí,
 • ochrany osob podávajících oznámení,
 • zajištění, aby společnosti nebo osoby, které utrpěly škodu v důsledku korupčního jednání měly zákonné právo vznést nárok na získání náhrady,
 • podpory spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Navrácení majetku

Úmluva upřesňuje opatření pro přímé navrácení majetku a stanoví, jak toho lze dosáhnout prostřednictvím mezinárodní spolupráce v oblasti konfiskace. Obsahuje rovněž pravidla pro navracení majetku.

Evropský úřad pro boj proti podvodům

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) odpovídá za vyšetřování těchto problematických záležitostí, pokud se dotýkají institucí EU. Úřad OLAF vyšetřuje podvody proti rozpočtu EU, korupci a závažná pochybení v evropských institucích a vytváří politiku proti podvodům pro Evropskou komisi.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 25. září 2008.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

KLÍČOVÝ POJEM

* Nezákonné obohacování: pokud má osoba nějaký prospěch na úkor jiné osoby, aniž jí na oplátku dá něco stejné hodnoty.

AKT

Rozhodnutí Rady 2008/801/ES ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 287, 29.10.2008, s. 1–110)

Poslední aktualizace 21.04.2016

Top