Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkty pro obranné účely: pravidla transferů v rámci EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkty pro obranné účely: pravidla transferů v rámci EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/43/ES – zjednodušení transferů produktů pro obranné účely uvnitř EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je odstranit rozdíly mezi zeměmi EU, pokud jde o jejich právní předpisy a pravidla pro transfer produktů pro obranné účely (počínaje puškami přes bomby a torpéda až po ponorky a letadla pro vojenské účely).

Zavádí systém povolení založený na vydávání licencí k transferu dodavatelům.

Usnadňuje transparentní a bezpečný oběh produktů pro obranné účely v EU, a pomáhá tak podpořit konkurenceschopnost odvětví obrany EU.

KLÍČOVÉ BODY

Tři typy licencí

1.

Obecné licence, vydávané zemí EU dodavatelům usazeným na jejím území (pokud splňují podmínky licence) pro transfer produktů pro obranné účely příjemcům v jiné zemi EU.

2.

Souhrnné licence, udělované zemí EU (která určí rozsah a trvání) dodavatelům žádajícím o transfer do jedné nebo několika zemí EU.

3.

Individuální licence, které země EU udělují dodavatelům žádajícím o jeden transfer produktů jedinému příjemci.

Povinnosti dodavatelů

Země EU musí zajistit, aby dodavatelé produktů pro obranné účely usazení na jejich území:

vedli podrobné záznamy o svých transferech,

informovali příjemce o podmínkách licence (tj. omezení týkající se konečného použití nebo vývozu produktů pro obranné účely), a

informovali příslušný orgán země EU, z jejíhož území chtějí převést produkty, o svém záměru použít poprvé obecnou licenci.

Země EU, které jsou domovem příjemců produktů pro obranné účely podle licencí k transferu, musí potvrdit, že příjemci odpovídají za dodržení omezení vývozu produktů, které obdrží.

Produkty pro obranné účely, na které odkazuje tato směrnice, jsou uvedeny v příloze nařízení. Evropská komise tento seznam pravidelně aktualizuje, aby odpovídal Společnému vojenskému seznamu Evropské unie.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 30. června 2009. Země EU ji musely zakomponovat do svého vnitrostátního práva do 30. června 2011.

KONTEXT

Před touto směrnicí se na transfer produktů pro obranné účely v rámci EU vztahovaly vnitrostátní zákony o udělování licencí. Ty se výrazně lišily z hlediska postupů, rozsahu a času potřebného k získání licencí. V důsledku toho konkurenceschopnost evropského odvětví obrany stagnovala, stejně jako zavádění skutečného evropského trhu s produkty pro obranné účely.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1–36)

Postupné změny a opravy směrnice 2009/43/ES a jejích příloh byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 02.12.2015

Top