Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zjednodušené podnikatelské prostředí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zjednodušené podnikatelské prostředí

Za účelem zlepšení konkurenceschopnosti, stimulace hospodářství a růstu počtu pracovních míst se Evropská unie (EU) snaží dosáhnout zjednodušeného podnikatelského prostředí snižováním administrativní zátěže v právu obchodních společností, účetnictví a auditech.

AKT

Sdělení Komise o zjednodušeném podnikatelském prostředí pro společnosti v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditu (KOM(2007) 394 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Členské státy musí být schopny pružně reagovat na měnící se obchodní prostředí, které má těžit z legislativního rámce EU, ale bez omezení pro inovace a bez vysokých administrativních nákladů, které snižují konkurenceschopnost. Komise proto přezkoumává směrnice EU a konzultuje se zúčastněnými stranami způsoby, jak je sladit s účinnějším a administrativně méně zatíženým podnikatelským prostředím.

Právo obchodních společností

Existují dvě možnosti: úplné nebo částečné zrušení směrnic tam, kde se nevztahují na přeshraniční problémy. Jedná se o tyto otázky:

Pravidla týkající se společností s ručením omezeným s jediným společníkem (dvanáctá směrnice) zjednodušující právní předpisy a jiná opatření ve snaze poskytnout členským státům větší flexibilitu u fúzí a rozdělení:

  • zjednodušením odpovědností ředitelů, pokud jde o předkládání určitých finančních údajů;
  • odstraněním povinnosti vyžadovat schválení valnou hromadou při zachování ochrany věřitelů; v této oblasti mění právní předpisy směrnice 2006/68/ES.

Povinnost zveřejňovat některé informace v obchodním rejstříku členských států v souladu s první směrnicí práva obchodních společností by mohla být nahrazena pouhou registrací v Evropském obchodním rejstříku, podobně by měla být zjednodušena pravidla o ověřených překladech. Pravidla o sídlu evropské společnosti by také měla být přezkoumána v souladu se statutem evropské společnosti.

Účetnictví a audity pro MSP

V roce 2013 byly přezkoumány evropské směrnice o účetnictví, aby se zamezilo zbytečným a disproporčním nákladům při přípravě finančních informací. Výsledkem je nová směrnice o účetnictví 2013/34/EU, která nabyde účinnosti v polovině roku 2015 a která zavádí kritéria pro definici mikropodniků, malých, středních a velkých podniků a snižuje množství informací, které musí mikropodniky a malé podniky poskytovat, aby splnily zákonné požadavky.

Kontext

Komise v roce 2006 přijala aktualizovaný program zjednodušení a jeho akční program poté, co Evropská rada na zasedání ve dnech 8. a 9. března 2007 stanovila evropské právo obchodních společností, účetnictví a audity jako tři hlavní priority.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Shrnutí reakcí na sdělení Komise o zjednodušeném podnikatelském prostředí v oblasti práva obchodních společností, účetnictví a auditů z prosince 2007 (KOM(2007) 394) (pdf). Rada požádala Komisi o zkoumání reakcí na sdělení a v případě potřeby o předložení nových návrhů. Přednost je jednoznačně dávána řešení, které zahrnuje zjednodušení stávajících právních předpisů (druhá možnost, kterou Komise navrhuje ve svém sdělení).

Poslední aktualizace: 03.06.2014

Top