Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Práva akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Práva akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2007/36/ES – Práva akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla, která mají pomoci s výkonem práv akcionářů na valné hromadě společností, které

mají sídlo v zemi EU a

jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na burze cenných papírů.

Jejím cílem je také zohlednit možnosti moderních technologií.

KLÍČOVÉ BODY

Společnosti musí svým akcionářům poskytnout jisté informace týkající se valných hromad. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno alespoň 21 dnů předem a společnost musí na svých internetových stránkách poskytnout základní informace (datum a místo konání, pořad jednání, popis hlasování a požadavky pro účast).

Musí poskytnout i další informace, například:

celkový počet akcií a hlasovacích práv,

dokumenty, které mají být předloženy,

návrh usnesení a

formuláře pro účely hlasování na základě plné moci (když jeden akcionář pověří jiného, aby jej zastupoval).

Na valné hromadě mají akcionáři právo:

zařazovat body na pořad jednání (pokud mají minimální podíl 5 % základního kapitálu společnosti),

klást otázky související s body pořadu jednání valné hromady, na které společnost musí odpovědět, a

účastnit se a hlasovat bez jiného omezení, než je rozhodný den*.

Pokud jde o hlasování, země EU musí zrušit veškerá omezení účasti akcionářů na valné hromadě elektronickými prostředky a musí umožnit akcionářům elektronickou formou jmenovat (a odvolat) svého zmocněnce, kterým může být jakákoli fyzická či právnická osoba.

Společnosti musí také zjistit přesný počet platných hlasů odevzdaných pro nebo proti každému usnesení. Země EU však mohou umožnit společnostem stanovit, že pokud žádný z akcionářů nepožádá o úplný součet hlasování, postačí zjištění výsledků hlasování jen v míře potřebné k ujištění, že pro každé usnesení bylo dosaženo potřebné většiny. Společnosti musí výsledky hlasování zveřejnit do 15 dnů po konání valné hromady.

V roce 2014 Evropská komise předložila návrh na změnu této směrnice s cílem řešit některé nedostatky ve správě týkající se společností kótovaných na burze a jejich akcionářů. Tento návrh se stále projednává v Evropském parlamentu a v Radě EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice vstoupila v platnost dne 3. srpna 2007. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 3. srpna 2009.

KONTEXT

Tato směrnice vychází ze sdělení Komise nazvaného „Modernizace práva společností a efektivnější řízení podniků v Evropské unii“ z roku 2003. To navrhovalo iniciativy s cílem posílit práva akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi a řešit problémy související s přeshraničním hlasováním.

KLÍČOVÉ POJMY

*Rozhodný den: určitý den stanovený společností, k němuž akcionář musí oficiálně vlastnit akcie, aby měl právo účasti a hlasování na valných hromadách.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi (Úř. věst. L 184, 14.7.2007, s. 17–24)

Postupné změny a opravy směrnice 2007/36/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Modernizace práva společností a efektivnější řízení podniků v Evropské unii – plán postupu (KOM(2003) 284 v konečném znění ze dne 21.5.2003)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti (COM(2014) 213 final ze dne 9.4.2014)

Poslední aktualizace 26.11.2015

Top