Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mechanismus financování vojenských operací (ATHENA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mechanismus financování vojenských operací (ATHENA)

ATHENA, zřízená v roce 2004, je koncipovaná pro řízení financování společných nákladů nezbytných k provádění operací Evropské unie (EU) v souvislosti s vojenstvím nebo obranou.

AKT

Rozhodnutí Rady 2011/871/SZBP ze dne 19. prosince 2011 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA)

PŘEHLED

Operace s vojenskými důsledky nebo v oblasti vojenské obrany vedené v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) nemohou být podle článku 41 Smlouvy o EU financovány z rozpočtu EU. Tyto operace jsou financovány z příspěvků členských států. Toto rozhodnutí zřizuje mechanismus pro správu financování společných nákladů na tyto operace. Mechanismus Athena není určen na zisk a je vybaven potřebnou způsobilostí k právům a právním úkonům mimo jiné pro účely uzavírání smluv a k podávání žalob a obraně proti žalobám.

Struktura

Rozhodovacím orgánem ATHENY je zvláštní výbor. Skládá se z jednoho zástupce každého zúčastněného státu. V souladu s Protokolem č. 22, připojeného ke Smlouvám, se Dánsko neúčastní těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu; neúčastní se tedy mechanismu Athena. Zástupci přispívajících třetích států a velitelé operací se mohou účastnit jednání výboru, ale nemají právo hlasovat.

Zvláštní výbor je pověřený posouzením financování vojenských operací v rámci mechanismu ATHENA. Jednomyslně tak schvaluje všechny rozpočty a finanční rozhodnutí ATHENY.

ATHENA je také složená ze tří řídících orgánů, které všechny podléhají pravomoci zvláštního výboru:

  • správce: představuje stálý výkonný orgán ATHENY. Sestavuje a předkládá zvláštnímu výboru veškeré návrhy rozpočtu a zabezpečuje řádné provádění rozhodnutí výboru;
  • velitel operace: vykonává jménem ATHENY své úkoly spojené s financováním operace, které velí. Zejména musí zaslat správci návrhy rozpočtu pro oddíl výdaje - společné operativní náklady a jako schvalující osoba plní rozpočtové prostředky týkající se společných nákladů na operace;
  • účetní: vede účetnictví pro ATHENU. Je zodpovědný za řádné provádění plateb, vybírání příjmů a zpětné získávání stanovených pohledávek.

Financování společných nákladů operací

Financování vojenských operací EU se řídí zásadou rozdělování výdajů jejich původcem. Nicméně rozhodnutí definuje způsobilé náklady pro společné financování mechanismem Athena v závislosti na fázi operace.

Příloha I rozhodnutí uvádí společné náklady nesené ATHENOU nezávisle na době jejich vzniku (některé náklady spojené s misí, náklady spojené se skladováním materiálu atd.).

Příloha II uvádí společné náklady nesené ATHENOU pouze během přípravné fáze operace.

Příloha III uvádí společné náklady, které může nést během aktivní fáze operace (zřízení velitelství, náklady na místní dopravu, plat pracovníků na místě atd.).

Příloha IV vyjmenovává společné náklady, které mohou být neseny během fáze vypořádání operace.

Navíc může být mechanismu Athena svěřen výkon správy určitých nákladů, které zůstávají v působnosti přispívajících členských států. Jedná se často o náklady na živobytí pracovníků, zajišťování elektřiny a vody, likvidaci odpadů apod.

Vypracování rozpočtu

Správce předloží každý rok zvláštnímu výboru (nejpozději do 31. října) návrh rozpočtu pro následující rozpočtový rok. Rozpočet, připravený s podporou každého velitele operace pro oddíl společné operativní náklady, musí obsahovat:

  • prostředky pro společné náklady vzniklé při přípravě operací nebo následně v souvislosti s nimi;
  • prostředky pro společné operativní náklady na probíhající nebo plánované operace;
  • odhad příjmů k pokrytí výdajů.

V případě operací rychlé vojenské reakce EU jsou stanoveny flexibilní postupy počátečního financování k dosažení referenční částky stanovené správcem.

Kontext

V roce 2002 Rada přijala první dokument o financování operací EU na řešení krizí. Dne 23. února 2004 byl rozhodnutím 2004/197/SZBP vytvořen mechanismus ATHENA. Toto rozhodnutí bylo několikrát změněno a potom nahrazeno rozhodnutím 2008/975/SZBP. Toto rozhodnutí ruší a nahrazuje rozhodnutí 2008/975/SZBP.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2011/871/SZBP

19. 12. 2011

Úř. věst. L 343 ze dne 23. 12. 2011

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2012/768/SZBP ze dne 9. března 2012 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o rámci pro účast Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na operacích Evropské unie pro řešení krizí [Úř. věst. L 338 ze dne 12.12.2012].

Rozhodnutí Rady 2013/12/SZBP ze dne 25. října 2012 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o rámci pro účast Moldavské republiky na operacích Evropské unie pro řešení krizí [Úř. věst. L 8 ze dne 12.1.2013].

Rozhodnutí Rady 2014/71/SZBP ze dne 18. listopadu 2013 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou o rámci pro účast Chilské republiky na operacích Evropské unie pro řešení krizí [Úř. věst. L 40 ze dne 11.2.2014].

Rozhodnutí Rady 2014/15/EU ze dne 18. listopadu 2013 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o rámci pro účast Gruzie na operacích Evropské unie pro řešení krizí [Uř. věst. L 14 ze dne 18.1.2014].

Poslední aktualizace: 21.04.2014

Top