Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zvláštní program: Předcházení trestné činnosti a boj proti ní (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zvláštní program: Předcházení trestné činnosti a boj proti ní (2007–2013)

V rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ Evropská unie (EU) zavádí zvláštní program na období 2007–2013, jehož cílem je přispět k podpoře projektů v oblasti předcházení organizované i neorganizované trestné činnosti a boje proti ní.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/125/SVV ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

PŘEHLED

Program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ nahrazuje rámcový program pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech (AGIS). Jeho cílem je předcházet trestné činnosti a bojovat proti ní, zejména proti terorismu, obchodu s lidmi a trestným činům proti dětem, nedovolenému obchodu s drogami a nedovolenému obchodu se zbraněmi, korupci a podvodům. Skládá se ze čtyř hlavních témat:

 • předcházení trestné činnosti a kriminologie;
 • vymáhání práva;
 • ochrana a podpora svědků;
 • ochrana obětí.

V rámci obecných cílů program bude přispívat k těmto konkrétním cílům:

 • rozvíjet koordinaci a spolupráci mezi donucovacími orgány, jinými vnitrostátními orgány a příslušnými orgány Evropské unie (EU);
 • rozvíjet osvědčené postupy v oblasti ochrany a podpory svědků;
 • rozvíjet metody, které jsou nezbytné ke strategickému předcházení trestné činnosti a boji proti ní a k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku, jako je například činnost prováděná v rámci Sítě Evropské unie pro předcházení trestné činnosti a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

I když se program nevztahuje na soudní spolupráci, může zahrnovat akce zaměřené na posílení spolupráce mezi soudními orgány a donucovacími orgány.

Projekty a způsobilé akce

Program umožní financovat prostřednictvím grantů nebo veřejných zakázek:

 • projekty evropského rozměru navržené a řízené Komisí;
 • nadnárodní projekty, na nichž se musí podílet partneři alespoň ze dvou členských států nebo alespoň z jednoho členského státu a přistupující nebo kandidátské země;
 • národní projekty v rámci členských států, které připravují nadnárodní projekty a/nebo akce Společenství, které je doplňují nebo které přispívají k rozvoji inovativních technologií, které mohou být použity v jiných zemích;
 • granty na provozní náklady pro nevládní organizace, které sledují na neziskovém základě cíle programu na evropské úrovni.

Způsobilé jsou především akce zlepšující operativní spolupráci a koordinaci, analytické, monitorovací a hodnotící činnosti, rozvoj a převod technologií a metodik, vzdělávání a výměna zaměstnanců a odborníků a činnosti zaměřené na zvyšování povědomí a šíření informací.

Program je určen donucovacím orgánům, jiným veřejným nebo soukromým subjektům, včetně místních, regionálních a celostátních orgánů, sociálních partnerů, univerzit, statistických úřadů, nevládních organizací, ale také odpovídajících mezinárodních orgánů, které se projektů účastní jako partneři.

Subjekty nebo organizace, které žádají o přístup k programu, musí mít právní subjektivitu a být usazené v členských státech. Subjekty a organizace zaměřené na zisk budou mít přístup ke grantům pouze ve spojení s neziskovými nebo státními organizacemi.

Tímto rozhodnutím se od 1. ledna 2007 nahrazují odpovídající ustanovení rozhodnutí 2002/630/SVV (AGIS). Akce zahájené před 31. prosincem 2006 se až do svého ukončení řídí uvedeným rozhodnutím.

Kontext

Zvláštní program „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“, stejně jako program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ vychází z rámcového programu „Bezpečnost a ochrana svobod“, kterému byl přidělen rozpočet ve výši 745 milionů EUR na období 2007–2013.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/125/SVV

24. 2. 2007

Úř. věst. L 58 ze dne 24. 2. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 16. června 2011 o hodnocení rámcového programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ (2007–2013) v polovině období (KOM(2011) 318 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku) Zpráva hodnotí provádění programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ v období 2007–2009. Vyplývá z ní, že projekty podporované v rámci programu v celku přinesly očekávané výsledky: přijímání nových nástrojů a metod, šíření osvědčených postupů a prohloubení znalostí o konkrétních otázkách. Valná většina projektů se zaměřuje na horizontální metody předcházení trestné činnosti a spolupráci mezi donucovacími orgány. Příslušníci donucovacích orgánů jsou také hlavními účastníky programu. Na Německo, Itálii, Nizozemsko a Spojené království připadá 48 % projektů. Komise však poukazuje na různé problémy při provádění a konstatuje nedostatečné čerpání prostředků na platby. Navrhuje pokračovat v programu do roku 2013 a zlepšit postupy schvalování grantů a procesu hodnocení.

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, kterým se stanoví rámcový program „Bezpečnost a ochrana svobod“ na roky 2007–2013 (KOM(2005) 124 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 08.09.2011

Top