Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zvláštní program: prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Zvláštní program: prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků (2007–2013)

V rámci obecného programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ Evropská unie (EU) zavádí zvláštní program na období 2007–2013, jehož cílem je přispět k podpoře projektů v oblasti prevence, připravenosti a zvládání důsledků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/124/ES ze dne 12. února 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

PŘEHLED

Cílem tohoto programu je podpořit úsilí členských států k prevenci, připravenosti a ochraně osob a kritické infrastruktury proti rizikům spojeným s teroristickými útoky. Má přispět k zajištění ochrany proti terorismu a jiným rizikům spojeným s bezpečností.

Prevence a připravenost

Cílem programu je:

  • podporovat posuzování rizik pro kritické infrastruktury, rozvoj metodik na ochranu kritické infrastruktury a rozvoj bezpečnostních norem;
  • podporovat společná operativní opatření na zlepšení bezpečnosti přeshraničních zásobovacích řetězců;
  • prosazovat spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti ochrany kritické infrastruktury.

Zvládání následků

Program počítá zejména s podporou výměny znalostí a osvědčených postupů mezi jednotlivými aktéry krizového řízení a s pořádáním společných cvičení v zájmu podpory koordinace mezi příslušnými službami.

Projekty a způsobilé akce

Program umožní financovat prostřednictvím grantů nebo veřejných zakázek:

  • projekty evropského rozměru navržené a řízené Komisí;
  • nadnárodní projekty, na nichž se musí podílet partneři alespoň ze dvou členských států nebo alespoň z jednoho členského státu a přistupující nebo kandidátské země;
  • národní projekty v rámci členských států, které připravují nadnárodní projekty a/nebo akce Společenství, které je doplňují nebo které přispívají k rozvoji inovativních technologií, které mohou být použity v jiných zemích.

Způsobilé jsou zejména akce týkající se akceschopné spolupráce a koordinace, analytické, monitorovací, hodnotící, kontrolní a auditorské činnosti, vzdělávání a výměna odborníků a činnosti zaměřené na zvyšování povědomí a šíření informací.

Přístup k programu „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků“ budou mít subjekty nebo organizace, které mají právní subjektivitu a jsou usazené v členských státech. Subjekty a organizace zaměřené na tvorbu zisku budou mít přístup ke grantům pouze ve spojení s neziskovými nebo státními organizacemi.

Kontext

Zvláštní program v oblasti terorismu, stejně jako zvláštní program v oblasti trestné činnosti tvoří součást rámcového programu „Bezpečnost a ochrana svobod“, kterému byl přidělen rozpočet ve výši 745 milionů EUR na období 2007–2013.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/124/ES

24. 2. 2007

Úř. věst. L 58 ze dne 24. 2. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 16. června 2011 o hodnocení rámcového programu „Bezpečnost a ochrana svobod“ (2007–2013) v polovině období (KOM(2011) 318 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Zpráva hodnotí provádění programu „Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností“ v období 2007–2009. Vyplývá z ní, že projekty podporované v rámci programu v celku přinesly očekávané výsledky: přijímání nových nástrojů a metod, šíření osvědčených postupů a prohloubení znalostí o konkrétních otázkách. Valná většina projektů se zaměřuje na prevenci a připravenost na rizika a je určena příslušníkům donucovacích orgánů. Na samotnou Itálii a Španělsko připadá 48 % všech projektů. Komise však poukazuje na různé problémy při provádění a konstatuje nedostatečné čerpání prostředků na platby. Navrhuje pokračovat v programu do roku 2013 a zlepšit postupy schvalování grantů a procesu hodnocení.

Sdělení Komise o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (KOM(2006) 786 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu, kterým se stanoví rámcový program „Bezpečnost a ochrana svobod“ na roky 2007–2013 (KOM(2005) 124 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 05.09.2011

Top