Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Platební služby v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Platební služby v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2007/67/ES o platebních službách na vnitřním trhu EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví pravidla pro platební služby*, jako jsou úhrady, inkasa a platby platebními kartami.
 • K těmto pravidlům patří informační požadavky na poskytovatele platebních služeb a práva a povinnosti spojené s používáním platebních služeb.

KLÍČOVÉ BODY

Povolení

Instituce, která nabízí platební služby, musí získat povolení k provádění platebních činností po celé EU. Každá země EU má vnitrostátní orgán zodpovědný za udělování povolení. Instituce dostane povolení jen v případě, že má zavedeny spolehlivé mechanismy pro správu svého podnikání a vlastní určité množství kapitálu.

Informační požadavky

Poskytovatelé platebních služeb musí uživatelům svých služeb poskytovat celou řadu jasných informací.

Před poskytnutím platební služby musí sdělit snadno srozumitelným způsobem informace související se

 • stížnostmi a
 • veškerými poplatky,
 • které má uživatel zaplatit.

Po provedení platební transakce musí plátci poskytnout informace. Patří sem:

 • odkaz na platební transakci a příjemce,
 • výše platby,
 • poplatky a provize související s transakcí.

Po provedení transakce musí sdělit informace příjemci.

Zákon také stanoví specifická pravidla o informacích, které poskytovatelé platebních služeb musí poskytnout, když se na transakce vztahuje smlouva o budoucím provádění za sebou následujících platebních transakcí.

Práva a povinnosti

Platební transakce v eurech nebo v měně země EU mimo eurozónu se provede během 1 pracovního dne.

Poskytovatelé platebních služeb nesou vůči plátcům plnou odpovědnost za správné provedení platebních transakcí. Pokud transakce není provedena nebo je provedena nesprávně, poskytovatel platební služby plátce ji musí napravit nebo musí plátci vrátit příslušnou částku. V případě zneužití platebního prostředku, například kreditní karty, někým jiným než plátcem nese plátce ztráty maximálně do výše 150 EUR.

Zákon také stanoví pravidla pro vrácení peněžních prostředků poskytovatelem platebních služeb v případě nesprávného povolení platebních transakcí.

Zrušení

Směrnice (EU) 2015/2366 zrušuje směrnici 2007/64/ES s účinností od 13. ledna 2018.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 25. prosince 2007. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 1. listopadu 2009.

KONTEXT

Spotřebitelé musí mít jistotu, že platby, které provádějí v EU, jsou snadné, účinné a bezpečné. Pro naplnění tohoto cíle EU vytvořila společný rámec pro platební služby, který nahrazuje vnitrostátní pravidla zemí EU.

KLÍČOVÝ POJEM

* Platební služby: obchodní činnosti, které:

 • umožňují lidem vkládat hotovost na platební účet nebo vybírat hotovost z účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu,
 • provádějí platební transakce (např. trvalé příkazy, inkasa atd.), a to jak na platebních účtech, tak elektronicky,
 • vydávají nebo přijímají platební prostředky,
 • poukazují peníze (převody peněz prováděné zahraničními pracovníky ve prospěch osob v jejich domovských zemích).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1–36)

Následné změny směrnice 2007/64/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257 ze dne 28.8.2014, s. 214–246)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35–127)

Poslední aktualizace 24.05.2016

Top